میزان تحصیلات والدین، انواع سرمایه فرهنگی، تحصیلات والدین

دانلود پایان نامه

ـ فرد و خانواده: سطح دانش و سواد فرد، انگیزه، توانمندی های ذاتی، سلامت جسمانی، وضعیت خانوادگی( تحصیلات والدین، درآمد، بعد خانوار).
ـ نهاد یا واحد آموزشی، امکانات فیزیکی( ساختمان و فضا، کتابخانه، تجهیزات، منابع انسانی( تحصیلات، تجربه، جنسیت و……)
ـ نظام آموزشی
ـ محیط اجتماعی ـ فرهنگی( نادری، 1383)
در اکثریت قریب به اتفاق مناطق جهان، عوامل آموزشی از عوامل عمده پیشرفت تحصیلی به شمار می آیند. برای نمونه عوامل مذکور در آمریکا، اقیانوسیه، آسیا از اولویت برخوردارند. عوامل خانوادگی در اروپا، آفریقا و اسیا دردرجه دوم قرار دارند و بالاخره عوامل اقتصادی ـ اجتماعی و فردی به ترتیب در درجه سوم و چهارم هستند. پژوهش به عمل آمده در نقاط مختلف ایران نشان می دهد که به ترتیب به عوامل آموزشی، خانوادگی، اقتصادی ـ اجتماعی و فردی از اولویت برخوردار هستند.( فولادی، 1387: 12-13)عملکرد تحصیلی به عوامل گوناگون بستگی دارد که هر کدام می تواند در شرایط خاصی عملکرد فرد را در نظام آموزشی تحت تاثیر قرار دهد. ابتدا از دیرباز توانایی ذهنی را موثرترین عامل بر عملکرد تحصیلی دانسته اند و لیکن تفاوت در عملکرد تحصیلی دانشجویان دارای توانایی ذهنی یکسان باعث شد که تحقیقات بسیاری تاثیر عوامل را بر روی عملکرد فرد مورد برسی قرار دهند. به طور مثال شولتز(1993)، ارتباط بین برتری اقتصادی، انگیزش پیشرفت به طور معنی دارتری در عملکرد تحصیلی دخالت دارد تا توانایی ذهنی، عواملی چون شغل پدر، میزان تحصیلات والدین، حضور و عدم حضور یکی از والدین، وضعیت اقتصادی و اندازه خانواده از جمله عواملی می داند که می تواند بر موفقیت و عدم موفقیت تحصیلی اثر بگذارد.( فاتحی خشکناب، 1382)
2-18- چهارچوب نظری
در بخش های اول این فصل مروری هر چند اجمالی به مباحث نظری مربوط به متغیرهای پژوهش صورت گرفت. مفاهیم سرمایه فرهنگی و انگیزش پیشرفت از دیدگاههای مختلف بیان شده و با توجه به جهت گیری های پژوهش ، ویژگی های مرتبط با آن از لابلای نظریات صاحب نظران و پژوهش های انجام گرفته در این زمینه مورد واکاوی قرار گرفت و سعی شد تصویری ازمهم ترین این ویژگی ها ارائه شود؛در ادامه فصل دوم در بخش بعدی به بحث بر پژوهش های داخلی و خارجی انجام گرفته در رابطه با موضوع پژوهش پرداخته شد.
با توجه به نظریه ها و پیشینه پژوهشی مطرح شده در زمینه متغییرهای وابسته و مستقل؛ومشاهده دیدگاههای مختلف درمورد ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزش پیشرفت هدف عمده این پژوهش این است که آیا انواع سرمایه فرهنگی( تجسم یافته، عینیت یافته و نهادینه یافته) با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی در ارتباط است؟ و تاثیر انواع سرمایه فرهنگی بر انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی را مورد بررسی قرار دهیم. به منظور نیل به این هدف ساختار منطقی چارچوب نظری را به صورت زیر فرمول بندی کرده ایم:

مطلب مشابه :  سازمان های منطقه ای

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
در این فصل به بحث در مورد داده ها و روش های تحقیقی پرداخته می شود. این فصل به بررسی وسایل اندازه گیزی و فرایند توسعه آن ها و ابعاد هر یک از این وسایل ، روایی و اعتبار آن ها را قرار می دهد. در این فصل به ترتیب پیش آزمون، وسیله اندازه گیری، نمونه و واحد آماری، محیط پژوهش، نحوه جمع آوری داده ها و کدگذاری و استخراج داده ها مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
3-1- روش شناسی پژوهش
انتخاب روش تحقیق در تحقیقات آموزشی بستگی به موضوع تحقیق، اهداف تحقیق و ماهیت آن دارد. این تحقیق جزء روش توصیفی ـ همبستگی می باشد.
3-1-1- جامعه آماری:
تعریف جامعه بنا بر نظر اغلب محققان عبارت از همه اعضای واقعی یا فرض که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش را به آن ها تعمیم دهیم( دلاور، 1380) یا به عبارتی جامعه آماری از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.( سرمد و همکاران، 1384؛ 77)
جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر در مقطع کارشناسی، در دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی، علوم اجتماعی و فنی دانشگاه تهران می باشد که در سال 91- 90 به تحصیل اشتغال دارند
3-1-2- نمونه گیری و روش نمونه گیری(حجم نمونه)
با توجه به وسعت جامعه آماری، ماهیت پژوهش و نامتجانس بودن، نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای متناسب انجام شده است که درآن موارد زیر را درنظر گرفته است.( سرایی، 372، 140).

N= حجم کلی جامعه است که برابر است
Xω2σ = واریانس درون گروهی
Z = عدد مربوط به سطح اطمینان که برای 95/. برابر 96/1 می باشد.
ε = درصدخطائی است که پژوهشگر انتخاب می کند. که در اینجا برابر با 05/0 است.
n = حجم جامعه آماری که برابر است با5213

مطلب مشابه :  سازمان تامین اجتماعی