نرخ بازده مورد انتظار

دانلود پایان نامه

قدرت اله طالب نیا (1374)
در رساله دکتری خود تحت عنوان«تحقیقی پیرامون مشکلات روش های قیمت گذاری سهام» قیمت اولین معامله انجام شده شرکتهای مشمول خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار تهران را با ارزش فعلی عایدات آتی آنها مورد مقایسه قرار داد تا به تواناییها و ضعفهای موجود در مدل قیمت گذاری پی برده شود و زمینه مناسبی برای برنامه ریزی آینده جهت بکارگیری آن به عنوان مدل مناسب فراهم گردد.وی برای تایید یا رد ارتباط بین مدل قیمت ارزش فعلی عایدات آتی سهم و قیمت اولین معامله انجام شده شرکتهای مشمول خصوصی سازی،دو روش را مورد آزمون قرار داد:
روش اول:محاسبه میانگین نرخ بازده یک سهم شرکتهای مشمول خصوصی سازی برای یک دوره سه ساله و مقایسه آن با میانگین نرخ بازده گروه کنترل
روش دوم:محاسبه ارزش فعلی عایدات آتی سهم با نرخ های بازده مورد انتظار20 و 40و60 درصد و مقایسه آن با قیمت اولین معامله سهم در بورس اوراق بهادار تهران
وی دریافت که علیرغم آنکه ارتباط تغییرات بعدی قیمت سهام نسبت به قیمت پایه اولیه امری بدیهی به نظر می رسید،تغیرات بعدی قیمت سهام جز در موارد محدود،ارتباط محسوس و مؤثری با متغیر نرخ بازده گروه کنترل با نرخ بازده مورد انتظار در سالهای مورد مطالعه را نشان نمی دهد و نتیجه گرفت که نمی توان بر مبنای اطلاعات مالی و اقتصادی مزبور در سطح اعتماد قابل قبول به تعیین قیمتسهام دست زد،و تصمیمات اتخاذ شده در این موارد بیشتر مبتنی بر قضاوت فردی مسئولین و مدیران و پیش بینی های ذهنی و اطلاعات محدود موجود بوده است(طا لب نیا ،1374،ص54)1.
محمدرضا ذاکری(1375)
برای اخذ درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی به بررسی تحلیلی کوتاه مدت و بلند مدت سهام جدید الورود در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است . هدف وی از انجام این تحقیق بررسی مقایسه بازده سهام جدید در مقایسه بازده شاخص بورس اوراق بهادار در کوتاه مدت و بلند مدت می باشد . نتایج تحقیق حاکی از این می باشد که شرکتهای جدید طی 4 ماه اول معامله به طور متوسط 7/11 % بازده اضافی و در دوره بلند مدت 3 ساله 4/16 % کسر بازده داشتند (ذاکری ،1375، ص45)2.
جهانخانی و عبداله زاده(1379)
در مقاله ای تحت عنوان نقدی بر چگونگی قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران،پیشنهادهای زیر را در مورد قیمت گذاری سهام بدین شرح بیان کردند:
الف-مسؤلان بورس اوراق بهادار تهران حتی الامکان از تعیین قیمت پایه سهام خوداری نمایند و این امر را به سازمان های مستقل حرفه ای واگذار نمایند.
ب-چنانچه به لحاظ عدم وجود این سازمانها تعیین قیمت پایه توسط بورس اجتناب پذیر گردد،پیشنهاد می شود که با توجه به تجزیه و تحلیل صنعت و شرکت مربوط،نرخ تنزیل متناسب باریسک سرمایه گذاری درسهام و نرخ رشد سودهای آینده متناسب با افزایش قدرت کسب سود شرکت محاسبه و ارزش هر سهم تعیین گردد.
ج)بورس اوراق بهادار تهران به جای کنترل نوسان قیمت بهتر است،زمینه فعال شدن متخصصان را در بازار سهام فراهم آورد و به مرور به تعداد افرادی که دارای تخصص ارزیابی هستند،بیفزاید(جهانخانی و عبداله زاده ،1379 ، ص21)1.
عبده تبریزی و دموری(1382)
در تحقیقی با عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر بازده بلندمدت سهام جدیداً پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،شرکتهایی را بررسی کردند که برای نخستین بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده بودند.در این تحقیق شرکتهای تازه وارد به بازار طی سالهای 1369 تا 1374 مورد بررسی قرار گرفته اند و عوامل مؤثر بر بازده بلندمدت این شرکتها به طور خاص مورد آزمون قرار گرفتهاست.این عوامل عبارت از حجم معاملات سالانه سهام،اندازه شرکت و بازده کوتاه مدت حاصل از خرید و فروش سهام شرکتهای مربوط است.نتایج این تحقیق نشان دهنده وجود بازده کوتاه مدت بیشتر سهام شرکتهای جدیدالورود به بازار نسبت به شاخص بازار و بازده بلندمدت کمتر سهام این شرکتها نسبت به شاخص بازار بوده است.بنابراین آنان عملکرد قیمت گذاری سهام شرکتهای جدیدالورود به بورس را مشابه بازارهای سرمایه در کشورهای مختلف دانسته اند(عبده تبریزی و دموری،1382 ،ص27)2.
قائمی(1385)
در این تحقیق با عنوان بررسی بازده کوتاه مدت سهام شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه متغیرهایی همچون حجم سهام عرضه شده،اندازه شرکت،شرایط بازار ووجود شرکتهای مشابه با بازده غیر عادی سهام جدید پرداخته است.نتایج بدست آمده از 153 شرکت نمونه بیانگر وجود رابطه بین متغیرهایی همچون شرایط بازار و وجود شرکتهای مشابه با بازده غیرعادی سهام بوده است( قائمی ،1385،ص19)3.
2-21-2 تحقیقات خارجی
پژوهش درباره عرضه عمومی سهام بیشتر در مورد شرکتهای آمریکایی انجام شده است. یک دلیل آن است که شرکتهای آمریکایی غالباً از روش انتشار سهام به عنوان عرضه عمومی استفاده می کنند. در هر حال مطالعه ای در کره نشان می دهد که اتخاذ روش انتشار سهام یا سایر روشهای عرضه عمومی به مختصات نهادی کشورها مربوط می شود.
مطالعات اولیه عملکرد بلند مدت سهام جدید نیز در آمریکا انجام شده است. ایبوتسن ،1975اولین مطالعه اصلی عملکرد بلند مدت را انجام داد او در دریافت که عملکرد بازار ثانویه در سال اول مثبت ، در سه سال بعدی منفی و در سال پنجم نیز مثبت بوده است. شیوه متداول ارزیابی عملکرد بلند مدت سهام جدید از طریق محاسبه «بازده غیر عادی تجمعی » است. در این روش میانگین هر ماه محاسبه شده و از نظر معنادار بودن آزمایش می شود.
ریتر ،1991 بازده ها را با استفاده از شرکتهای مشابه تعدیل کرد و لیواس ،1993 از یک معیار بازده قرینه استفاده کرد. بازده های غیر عادی تجمعی هر دو این محققین به طور ثابتی کاهش یافته است و از نظر اقتصادی و آماری معنادار بوده اند. بازده های غیر عادی تجمعی در طی 36 ماه بررسی ریتر 13/29- درصد است و در تحقیق لیواس 96/22 – است.
تحقیق انجام شده توسط ریتر در بازار آمریکا
ریتر اولین محققی بود که به بررسی عملکرد کوتاه مدت و بلند مدت سهام جدید در بورس اوراق بهادار آمریکا پرداخته است. او نمونه ای متشکل از 1526 سهام جدید که در طی سالهای 1975 تا 1984 در بازارهای بورس آمریکا انتشار یافته بودند را برای انجام تحقیق خود انتخاب نموده است. معیارهای او برای انتخاب نمونه بدین قرار بود – قیمت عرضه هر سهم یک دلار یا بیشتر باشد – در آمد ناخالص فروش سهام بر حسب قدرت خرید سال 1984 برابر یا بیش از یک میلیون دلار باشد – سهام عرضه شده از نوع سهام عادی باشد – شرکت تا 6 ماه پس از عرضه اولیه در بورس پذیرفته شده باشد – یک موسسه تامین سرمایه،سهام شرکت را عرضه کرده باشد.
ریتر برای هر سهم نمونه یک شرکت تطبیقی در نظر گرفته بود. این شرکت های تطبیقی مبنای مقایسه و محاسبه بازده و عملکرد شرکتهای نمونه قرار گرفته بودند. شرکت های تطبیقی شرکتهای هستند که قبلاً در بورس پذیرفته شده اند و هر یک از لحاظ صنعت و اندازه شرکت با یکی از شرکتهای نمونه متشابه هستند به عبارت دیگر وی در این تحقیق یک نمونه اصلی متشکل از 1526 سهام جدید و یک نمونه کنترل متشکل از 1526 شرکت تشکیل داده بود.در این تحقیق بازده سهام جدید برای دو فاصله زمانی محاسبه گردید:
دوره بازده اولیه یا کوتاه مدت که از تاریخ عرضه سهام جدید تا پایان اولین روز معامله در بورس تعریف شده است و دوره بلند مدت که عبارت است از36 ماه پس از پایان دوره کوتاه مدت .نتایج حاصل از تحقیق ریتر نشان می دهد که متوسط بازده تعدیل شده اولیه ( کوتاه مدت ) 1526 سهام جدید نمونه 06/14 درصد می باشد یعنی سهام جدید با تخفیف قیمت عرضه گردیده است (ریتر ،1991 ، ص123) .

مطلب مشابه :  بیماری های واگیردار