نرخ بازده مورد انتظار

نرخ بازده مورد انتظار

نرخ بازده مورد انتظار

2-6. واکنش متفاوت بازار به اطلاعات سودهای حسابداری
تحقیقات مختلف عوامل متعددی را برای تبیین واکنش متفات بازار به تغییرات غیرمنتظره سود حسابداری شرکت های مختلف پیشنهاد کرده اند. در ادامه عوامل ایجادکننده این واکنش ناهمسان مورد بررسی قرار گرفته است.
2-6-1. ضریب بتا
هر چه کسب بازده های مورد انتظار آتی ورقه بهادار یک شرکت با ریسک بیشتری همراه باشد، ارزش آن برای سرمایه گذاران ریسک گریز و منطقی – که مطلوبیت آنان با افزایش بازده مورد انتظار و کاهش ریسک افزایش می یابد – کمتر خواهد بود. از آنجایی که سرمایه گذاران به سودهای دوره جاری به عنوان نماینده قدرت سودآوری و بازده های آتی می نگرند، هر چه این بازده ها ریسکی تر باشند، واکنش سرمایه گذاران به یک مقدار مشخص از سودهای غیرمنتظره کمتر خواهد بود. بطور مثال چنانچه یکی از اوراق بهادار موجود در پرتفوی سرمایه گذار ریسک گریز در اطلاعات سود خود خبر خوب (GN) اعلام نماید، سرمایه گذار نرخ بازده مورد انتظار خود را به سمت بالا مورد تجدیدنظر قرار داده و تقاضای خود را برای این سهم افزایش خواهد داد. برای یک سرمایه گذار برخوردار از پرتفوی خوب متنوع شده، معیار ریسک مربوط ضریب بتا می باشد. بنابراین چنانچه این ورقه بهادار دارای بتای بالا باشد، افزایش تقاضا ریسک پرتفوی را افزایش خواهد داد. بنابراین در این حالت تقاضای سرمایه گذار کمتر از حالتی خواهد بود که بتای ورقه بهادار کوچکتر است. چون همه سرمایه گذاران مطلع و ریسک گریز و منطقی به این نحو فکر می کنند، در صورت برابر بودن سایر شرایط، هر چه بتای سهم بزرگتر باشد، تقاضا برای سهم دارای خبر خوب کمتر خواهد بود. تقاضای کمتر به معنی افزایش کمتر قیمت بازار و بازده – و در نتیجه ضریب واکنش سود – در واکنش به خبر خوب خواهد بود (اسکات، 2003). شواهد تجربی مربوط به ضریب واکنش سود کوچکتر برای اوراق بهادار دارای بتای بالا را می توان در مطالعات کولینز و کوتاری (1989) و استون و زمیسکی (1989) مشاهده نمود.
2-6-2.فرصت های رشد
خبر خوب یا بد موجود در سودهای دوره جاری ممکن است بیانگر دورنمای رشد آتی شرکت باشد. در این حالت انتظار می رود ضریب واکنش سود بزرگتر باشد. ممکن است گفته شود که سود خالص مبتنی بر بهای تاریخی نمی تواند هیچگونه اطلاعاتی را درباره رشد آتی شرکت ارائه دهد. به هر حال این ادعا لزوماً صحیح نیست. فرض کنید سود خالص دوره جاری سودآوری به طور غیرمنتظره بالای برخی از پروژه های سرمایه گذاری اخیر شرکت را نمایان سازد. این خبر خوب ممکن است بیانگر این باشد که شرکت از رشد بالایی در آینده برخوردار خواهد بود. البته یک دلیل این است که تا اندازه ای که سودآوری بالا استمرار می یابد، سودهای آتی دارایی های شرکت را افزایش خواهد داد. به علاوه، موفقیت در پروژهای موجود، ممکن است بیانگر این باشد که این شرکت قادر است پروژه های موفق بیشتری را در آینده شناسایی و اجرا نماید، به طوری که بتوان آن را یک شرکت رشدی نامید. چنین شرکت هایی می توانند به آسانی سرمایه جذب نمایند که این خود منبعی برای رشد بیشتر خواهد بود. بنابراین تا اندازه ای که اخبار خوب موجود در سودهای دوره جاری بیانگر فرصت های رشد است، ERC بالاتر خواهد بود (اسکات، 2003).
2-6-3. ساختار سرمایه
در شرکت های با اهرم بالا، افزایش در سود (قبل از بهره) بر امنیت اوراق قرضه و سایر بدهی های در جریان شرکت می افزاید، به طوری که بخش عمده خبر خوب موجود در سود به دارندگان اوراق بدهی شرکت – و نه سهامداران – اختصاص خواهد داشت. بنابراین در صورت برابر بودن سایر شرایط، انتظار می رود ضریب واکنش سود برای شرکت های اهرمی پایین تر از شرکت های فاقد بدهی یا دارای بدهی اندک باشد (اسکات، 2003).
شواهد تجربی مربوط به ERC پایین تر برای شرکت های اهرمی را در مطالعه دالیوال و همکاران (1991) می توان یافت. بیلینگز (1999) نیز برای شرکت های دارای نسبت بالای بدهی به حقوق صاحبان سهام ERC کمتر را مستند نمود. انتظار می رود بازار در خصوص ریسک نکول بدهی در شرکت های دارای رشد بالای سود، نگرانی کمتری داشته باشد؛ زیرا رشد سود نیز به امنیت بدهی های در جریان می افزاید. چنانچه این حالت مصداق داشته باشد، یک ضریب واکنش سود بزرگتر برای شرکت های فاقد بدهی یا دارای بدهی کم ممکن است بواسطه رشد بالای سود – و نه اهرم پایین تر – ایجاد شده باشد. با این حال زمانی که رشد سودها تحت کنترل قرار گرفت، بیلینگز (1999) به این نتیجه رسید که ERC همچنان به رابطه معکوس خود با اهرم ادامه می دهد.
2-6-4. پایداری سود
پایداری سود، تداوم و ثبات سود از یک دوره به دوره بعد را ارزیابی می کند و از طریق رگرسیون سود دوره جاری نسبت به سود دوره قبل برآورد می شود. پایداری سود به معنای تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است. هر چه پایداری سود بیشتر باشد، یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای دوره جاری دارد و فرض می شودکیفیت سود شرکت بالاتر است. آگاهی از پایداری سود می تواند در پیش بینی بازده ها مورد استفاده قرار گیرد. تأکید بر مفهوم پایداری سود از علاقمندی به شناخت نقش سودهای دوره جاری در ارزشیابی اوراق بهادار سرچشمه می گیرد. تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران در تعیین جریان های نقدی آتی به رقم سود حسابداری به عنوان تنها شاخص تعیین کننده توجه نمی کنند، بلکه برای آنها پایداری و تکرارپذیربودن سود گزارش شده بسیار مهم است(کردستانی و مجدی، 1386).
پایداری سود مفهومی چالش برانگیز و البته سودمند است. دلیل
آن اینست که اجزای مختلف سود خالص ممکن است میزان پایداری متفاوتی داشته باشند (راماکریشنان و توماس، 1991). بطور مثال فرض کنید در یک سال، شرکتی که محصول جدیدی را به بازار عرضه نموده است، از محل واگذاری اموال خود سود غیرعملیاتی نیز گزارش نماید. در این حالت، پایداری سود متوسطی از میزان پایداری متفاوت اجزای مختلف سود می باشد.
راماکریشنان و توماس (1991) بین سه نوع رویداد مختلف مربوط به سود تمایز قائل شدند:
دائمی؛ که انتظار می رود بطور نامحدودی استمرار یابد.
موقتی؛ که تنها برسود دوره جاری تاثیر دارد و در سودهای دوره های آتی تداوم نخواهد داشت.
نامربوط به قیمت؛ که پایداری آن صفر است.
ضریب واکنش سود برای این سه رویداد مختلف به ترتیب برابر با (Rf / (Rf+1 ، یک و صفر می باشد (که در آن Rf عبارتست از نرخ بهره بدون ریسک در شرایط ایده آل). در حقیقت، سه گروه ERC وجود دارد که ممکن است تمام آنها در یک صورت سود و زیان نمایان گردد. R&T پیشنهاد کردند که بهتر است سرمایه گذاران بجای اینکه برای برآورد یک متوسط ERC تلاش کنند، این سه نوع رویداد سود را به طور جداگانه شناسایی کرده و به هر یک ERC متفاوتی را نسبت دهند. با انجام این کار، سرمایه گذاران قادر خواهند بود قدرت سودآوری پایدار شرکت را تعیین نمایند(اسکات، 2003).
هر چه احتمال تداوم و پایداری خبرهای خوب یا بد موجود در سودهای دوره جاری در دوره های آتی بیشتر باشد، انتظار می رود ERC بالاتر باشد. بنابراین چنانچه خبر خوب (GN) ناشی از معرفی موفقیت آمیز یک محصول جدید یا کاهش چشمگیر هزینه ها توسط مدیریت باشد، واکنش بازار بایستی بیشتر از حالتی باشد که در آن خبر خوب مثلاً ناشی از سودهای پیش بینی نشده از محل واگذاری ماشین آلات و تجهیزات می باشد. در مورد حالت اخیر، افزایش در ارزش بازار شرکت به میزان مبلغ سود خواهد بود، چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که انتظار رود سودهای غیرمنتظره در آینده نیز تکرار شود. این به معنی ERC نسبتاً پایین است. در مورد حالت معرفی محصول جدید یا کاهش چشمگیر هزینه ها، ERC بزرگتر خواهد بود زیرا افزایش درآمدها یا صرفه جویی در هزینه ها استمرار داشته و بر سودهای دوره های آتی نیزتاثیرخواهدداشت. شواهد مربوط به اینکه هر چه پایداری تغییرات سودهای غیرمنتظره دوره جاری بیشتر باشد، ERC بالاتر خواهد بود را می توان در مطالعه کورمندی و لایپ (1987) یافت. یافته های این تحقیق نشان می دهد که سودهای غیرمنتظره اطلاعاتی را درباره تغییرات در انتظارات سرمایه گذاران در مورد جریان های نقدی آتی منعکس می کند و اینکه اندازه تغییرات به طور سیستماتیک در بین شرکت ها تغییر می کند.
رشد سود با پایداری سود نیز در ارتباط است. رشدی که منجر به فرصت های سودآوری فزاینده شود، می تواند رقابت را مجذوب ساخته و منجر به کاهش سودآوری طی زمان شود. فرانکل و لیتاو(2009) برای محاسبه رشد، از نسبت قیمت به سود (که خود سنجه ای از پایداری سود است) استفاده، و نتیجه گیری کردند که کاهش در پایداری سود که همراه با افزایش رشد سود است، و نیز ارزش مطلق تغییر در سود های گذشته، از لحاظ شدت کاهش در پایداری مربوط به نوسان افزایش یافته، شبیه هستند.
2-6-5. کیفیت سود
انتظار می رود هر چه کیفیت سود بالاتر باشد، ضریب واکنش سود بزرگتر خواهد بود. در این زمینه، کیفیت سود به صورت اندازه احتمالات قطر اصلی احتمالات سیستم اطلاعاتی مربوطه تعریف می شود. هر چه این احتمالات بزرگتر باشند، انتظار می رود ERC بزرگتر باشد؛ زیرا سرمایه گذاران بهتر قادر خواهند بود تا عملکرد آتی شرکت را از روی عملکرد دوره جاری استنتاج نمایند(اسکات، 2009).
از لحاظ عملی، اندازه گیری کیفیت سود چندان روشن نیست زیرا احتمالات سیستم اطلاعاتی به طور مستقیم قابل مشاهده نیست. یک راه برای غلبه بر این مشکل این است که کیفیت سود را از روی میزان تجدیدنظرهای تحلیلگران در پیش بینی های خود پس از اعلام سود استنتاج گردد.
یک رویکرد مستقیم برای آزمون گزاره فوق توسط بندیوپدای (1994) مورد استفاده قرار گرفت. او ضرایب واکنش سود را برای شرکت های فعال در صنعت نفت و گاز که از روش کوشش های موفق (SE) در برابر روش بهای کامل (FC) استفاده می کردند مورد بررسی قرار داد. وی پیش بینی کرد که شرکت های SE دارای ضرایب واکنش سود بزرگتری خواهند بود؛ زیرا اثر سرمایه ای کردن و حذف بعدی چاه های خشک تحت FC اجزای نامربوط به قیمت را به سود گزارش شده وارد می کند. یعنی سودهای بدست آمده از روش SE دارای کیفیت بالاتری می باشند.
2-6-6. کیفیت اقلام تعهدی

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~