نرم افزار

۱۲-۴- نتایج حاصل از الکتروفورز و وسترن بلاتینگ پروتئین نوترکیب بازتاخورده
در نتایج حاصل از الکتروفورز همان طور که در ردیف های تصاویر دیده می شود، علاوه بر پروتئین نوترکیب بازتاخورده مقادیر کمی از پروتئین ها ی دیگر نیز دیده می شوند.

شکل ۱۸-۴: الکتروفورز و وسترن بلاتینگ پروتئین نوترکیب بازتاخورده.
A: ژل الکتروفورز مربوط به القاء بیان ژن در دمای۳۷ درجه سانتیگراد. S: واکنش رقتهای مختلف سرم خرگوش ایمن شده با تاکی زوئیت نئوسپورا کانینوم با پروتئین نوترکیب بازتاخورده. – : عدم واکنش. M: مارکر
در نتایج حاصل از وسترن بلاتینگ تنها یک باند مشاهده می شود که مطابق با باند مورد نظر در الکتروفورز پروتئین نوترکیب بازتاخورده است.
۱۳-۴- نتایج حاصل از تست لاتکس آگلوتیناسیون
تست LAT بر روی سرمهای گاو، بز، اسب، سگ و انسان منجر به ایجاد آگلوتیناسیون شد. شدت آگلوتیناسیون به ترتیب در سرمهای گاو، سگ و اسب بیشتر بوده است در حالی که سرمهای بز و انسان با آنتی ژن نوترکیب NcSAG1 واکنشی نشان ندادند.
به منظوربررسی واکنش متقاطع در دو گونه نئوﺳﭘورا و توکسوﭘلاسما، تست LAT بر روی نمونه های سرم سه گاو و دو انسان که آلوده به توکسوﭘلاسما بودند و آلودگی آنها با تست الایزا تأیید شده بود صورت گرفت. یک مورد از سرمهای گاو با آنتی ژن نوترکیب NcSAG1 واکنش
نشان داد.
تست LAT بر روی 164 نمونه سرم گاو با استفاده از دو غلظت آنتی ژن نوترکیب NcSAG1صورت گرفت و در مورد هر نمونه از سرم، زمان ایجاد آگلوتیناسیون ثبت شد و نتایج بدست آمده از هر غلظت در زمانهای آگلوتیناسیون 2، 3 و 4 دقیقه با نتایج بدست آمده از تست الایزای تجاری که بر روی همین 164 نمونه سرم گاو انجام شده مقایسه شد و درجه تطابق دو تست LATو الایزا با استفاده از نرم افزار WinEpiscope 2.0 آنالیز شد.
جدول۹- ۴: نتایج حاصل از درجه تطابق دو تست LATو الایزا در سه زمان 2، 3 و 4 دقیقه و در دو غلظت 05/0 و 06/0 میلی گرم در میلی لیتر
ضریب کاﭘا
در مدت 2 دقیقه در مدت 3 دقیقه در مدت 4 دقیقه
LATو الایزا (آنتی ژن نوترکیب با غلظتmg/ml 05/0 ) 02/0 08/0 17/0
LAT و الایزا (آنتی ژن نوترکیب با غلظتmg/ml 06/0) 77/0 18/0 06/0
با توجه به نتایج مشاهده شده در جدول، بیشترین میزان تطابق بین LAT و الایزا زمانی ایجاد می شود که غلظت آنتی ژن نوترکیبNcSAG1 در تست LAT، 06/0 میلی گرم در میلی لیتر باشد و مدت زمان مشاهده آگلوتیناسیون، 2 دقیقه در نظر گرفته شود.
نتایج بدست آمده از تست الایزا نشان داد که 23 مورد از 164 نمونه سرم گاو، دارای آنتی بادی ضد نئوﺳﭘورا بودند و مثبت در نظر گرفته شدند و 141 نمونه از سرمها منفی بودند که در مقایسه با LAT با استفاده ازغلظت 06/0 میلی گرم در میلی لیتر آنتی ژن نوترکیبNcSAG1 در مدت 2 دقیقه ، 18 مورد از سرمها در دو تست، مثبت و 137 نمونه، منفی بودند و4 مورد از سرمهایی که با تست الایزا منفی شدند با LAT مثبت ،و 5 نمونه از سرمهایی که با تست الایزا مثبت شدند با LAT منفی بودند. همچنین حساسیت و اختصاصیت نسبی تست LAT به ترتیب 8/81 و 4/96 درصد بود.
جدول ۱۰- ۴: .نتایج درجه تطابق دو تست LATو الایزا با استفاده از نرم افزار WinEpiscope 2.0