نشریات الکترونیکی

نشریات الکترونیکی

نشریات الکترونیکی

باقر انصاری،مقدمه ای بر مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی؛همان صص 22-25
البته بدیهی است که این امر در مورد مطبوعات الکترونیکی باید رعایت شود . از این نظر تفاوتی بین نشریات الکترونیکی در معنای خاص یا مطبوعات چاپی وجود ندارد اما در مورد وبلاگ ها همانطور که در بالا توضیح دادیم به نظر نمی رسد که مراد قانونگذار چنین بوده باشد.
 عمید زنجانی، مجموعه مقالات همایش حقوق مطبوعات، تهران،مرکز مطالعات حقوق بشر، 1389 ص 23
کامبیر نوروزی همان 31
 میرفتاح حسینی مراغی ،ا لعناوین، موسسه النشر الاسلامی قم 1418 ه ق ج 2 ص 335 به بعد
همان ص 435
همان ج 1 ص127
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) جلد اول تهران،انتشارات دانشگاه تهرا،ن چاپ پنجم 1382 ص 208
باقر انصاری و همکاران ص 79
Henri Blin, Abert Charne , Ronald Drago Traite du Droit de la presse (Liabraire de la cour de cassation 1996) paris p 205
کاظم معتمد نژاد، شورای مطبوعات و اصول حل اختلاف حرفه ای روزنامه نگاران، مجله رساله، سال 11 شماره 3، 1379 ص 5
کریم نعمتی، بررسی حقوق مطبوعات در ایران، مجله رساله، شماره 1 سال 1381 ص 8
باقر انصاری و همکاران همان ص 85
هرچند با وجود بند 5 ماده 5 که اجازه واگذاری حقوق مادی ترجمه را به دارنده حقوق مولف می دهد معهذا به جهت عدم پیش بینی ترجمه در فهرست مواد مذکور در بندهای ماده 2 در خصوص شمول حمایت بر آثار ترجمه تردید وجود داشت و در واقع این حمایت بسیار کم رنگ بود به همین دلیل در سال 1352 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و اثار حقوقی تصویب گردید.
حمید آینی، حقوق آفرینش های فکری ،تهران نشر حقوقدان چاپ اول 1375 صص 107-89
نورالدین امامی، حقوق مالکیت های فکری، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371 صص 15-214
حمید آیتی، همان ص 105
سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی،تعهدات و قراردادها، جلد 2 تهران موسسه عالی حسابداری 1387 صص 69 و 88
طبق تبصره سه ماده یک قانون مطبوعات «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون هستند»
حسین صادقی، مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیکی، تهران، نشر میزان چاپ اول، زمستان 1388 ص162
Strower Alain Responsabilite Juridique des lieux daccees public a Internet Multimedia Available at
Georges riper . Aspects juridiques du Capitalism Modern paris Dalloz 2002 p 95
Magna Charter ماده 39 این منشور از آزادی های فردی سخن به میان آورده است به نقل از آندره، مورپا تاریخ انگستان ترجمه غلامعلی قاسمی، چاپ اول تهران، کتاب امروز 1366 ص 124
Hebeas Corpous ماده 8 این مصوبه بیان را برای همگان به رسمیت شناخت.
ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول چاپ اول تهران دانشگاه تهران 1368 ص 637
این پروتکل به افراد اجازه می دهد که در کمیته حقوق بشر سازمان ملل بتوانند علیه کشورشان طرح دعوی کنند (به نقل از هوشنگ ناصر زاده) اعلامیه حقوق بشر، چاپ اول تهران 1372 صص 43 و 46

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~