نظام آموزش عالی، بین انتظارات و، قابلیت اطمینان

دانلود پایان نامه

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126
فهرست جدول ها
عنوان جدول صفحه
جدول 1-3: جامعه آماری به تفکیک جنسیت………………………………………………………………………………………………93
جدول2-3: توزیع افراد شرکت کننده به تفکیک دوره و جنسیت………………………………………………………………..94
جدول3-3: ابعاد مورد نظر در پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….95
جدول4-3: مقدار پایایی پرسشنامه به تفکیک هر یک از ابعاد……………………………………………………………………..96
جدول 1-4 : توزیع افراد شرکت کننده در مطالعه بر حسب جنسیت…………………………………………………………99
جدول 2-4: توزیع افراد شرکت کننده بر حسب دوره………………………………………………………………………………… 99
جدول 3-4: ارتباط بین انتظارات وادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی……………………….101
جدول4-4: رتبه بندی شکاف بین انتظارات و ادراکات در پنج بعد مورد بررسی……………………………………..101
جدول 5-4 : تحلیل نتایج بر اساس شاخصهای بعد ملموسات……………………………………………………………………102
جدول 6-4 : تحلیل نتایج بر اساس شاخصهای بعد قابلیت اطمینان…………………………………………………………103
جدول 7-4 : تحلیل نتایج بر اساس شاخصهای بعد تضمین خدمات………………………………………………………….104
جدول 8-4 : تحلیل نتایج بر اساس شاخصهای بعد پاسخگویی…………………………………………………………………105
جدول 9-4 : تحلیل نتایج بر اساس شاخصهای بعد همدلی………………………………………………………………………106
جدول 10-4:نتایج آزمون tمستقل در ارتباط با مقایسه شکاف بین انتظارات و ادراکات کیفیت خدمات آموزشی با توجه به جنسیت دانشجویان………………………………………………………………………………………………………………………107
جدول 11-4 : نتایج آزمون tمستقل در ارتباط با مقایسه شکاف بین انتظارات و ادراکات کیفیت خدمات آموزشی با توجه به دوره تحصیلی دانشجویان……………………………………………………………………………………………….108
فهرست شکل ها
عنوان شکل صفحه
شکل ‏0 1 : مدل پاراسورامان یا مدل تحلیل شکاف…………………………………………………………………………… 18
شکل1-2: نمودار نظام آموزش عالی کشور(بازرگان،1387)……………………………………………………………… 32
شکل ‏0 -2: انواع فعالیتهای خدماتی( لامعی،1378)………………………………………………………………………. 69
شکل 3-2 : چهارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 89

مطلب مشابه :  قانون مجازات اسلامی