نظریه های انگیزش پیشرفت، انگیزش پیشرفت تحصیلی، ابعاد سرمایه فرهنگی

دانلود پایان نامه

حسین زاده (1387)در پژوهش خود که بر روی 320 نفر انجام شده به بررسی موضوع « رابطه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی؛ در بین دانشجویان تبریز» پرداخته و به این نتایج پرداخته که بین سرمایه فرهنگی و انواع هویت، همبستگی مثبت وجود دارد. بیشترین همبستگی سرمایه فرهنگی با هویت ملی، قومی، دینی و فردی است و کمترین همبستگی را با هویت جهانی دارد.
خدایی) 1387) در مقاله خود بر روی کلیه شرکت کنندگان گروه آزمایشی ریاضی و فنی در آزمون سراسری سال تحصیلی 1385 انجام شده به بررسی موضوع« بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین دانش آموزان با احتمال قبولی آنها در آزمون سراسری سال تحصیلی 1385 پرداخته به این نتایج دست یافته که سرمایه فرهنکی و اقتصادی والدین احتمال قبولی داوطلبان را افزایش می دهد.
  سمیعی(1379) در پایان نامه خود با موضوع «تاثیر سرمایه‌های فرهنگی خانواده بر روی موفقیت تحصیلی و شغلی فرزندان در تهران» که با حجم 340 نفرانجام شده به این نتایج رسیده است که از میان عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی، یکی از ابعاد سرمایه فرهنگی (آگاهی و اطلاعات ) بیشترین تاثیر را داشته و کمترین تاثیر مربوط به یکی از ابعاد سرمایه اقتصادی (دارایی) می‌باشد و در بین بقیه عوامل، جنس نیز در موفقیت تحصیلی تاثیرگذار است و سایر عوامل رابطه‌ای با موفقیت تحصیلی نشان نمی‌دهند.
در پژوهشی که توسط پور محسن(1373) در زمینه عملکرد تحصیلی دانش آموزان و سطح سواد خانواده انجام گرفت نتایج نشان داد، بین سطح سواد والدین و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد و دانش اموزانی که والدین با سوادتر داشتند از عملکرد تحصیلی بهتری برخوردار بودند.
ده بزرگی(1999) درپژوهش خود که به بررسی تاثیر والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان پرداخته بود به این نتیجه رسیده است که والدین دانشجویان مشروط در مقایسه با دانشجویان غیر مشروط سطح تحصیلات کمتری داشته اند. والدینی که خود سطح تحصیلات بالاتری دارند از فرزندان خود انتظار موفقیت بیشتری دارند و فرزندان خود را بیشتر راهنمایی و هدایت نموده ، و برای آنها امکانات تحصیلی بیشتری فراهم می نمایند، فرزندان آنها هم نیز از خود انتظاربالاتری دارند و تلاش بیشتری می کنند.
کاوسی، خراسانی ( 1389) در مقاله خود با حجم نمونه 456 نفر انجام شده است به اندازه گیری و مقایسه سرمایه فرهنگی در میان دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و به نتایج رسیده است که سطح مولفه های قانون مداری و تفاهم فرهنگی به ترتیب دارای رتبه اول و دوم اهمیت در میان دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بوده و سطح مولفه های انسجام اجتماعی و مشارکت شهروندی به ترتیب دارای رتبه اول و دوم اهمیت در میان دانشجویان دانشگاه تهران بوده است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون سرمایه فرهنگی در بعد فردی سطح این مولفه از مولفه های اصلی سرمایه فرهنگی در میان دانشجویان دانشگاه تهران قوی تر از سطح این مولفه در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد. و سطح مولفه های بعد اجتماعی و بعد ملی از مولفه های اصلی سرمایه فرهنگی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قوی تر از سطح این مولفه در میان دانشجویان دانشگاه تهران می باشد.
2-7-2- پیشینه تحقیقات خارجی:
دیگراف ، (2000 ) در هلند نشان داد ه اند که رفتار مطالعاتی والدین نسبت به مشارکت فرهنگی آن ها در خارج از منزل، بر پیشرفت تحصیلی فرزندان اثر بیش تری دارد.
کالیمین و کرای ( 1998)و لاریو ولامونت(1996) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که رویه ها و فعالیت های فرهنگی والدین،از جمله بازدید منظم از کتابخانه ها، نمایشگاهها و موزه ها ، جو فکری لازم برای آرزوهای تحصیلی، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی فرزندان را فراهم می آورد.
دیگرافت (1986) ، کالیمین و کرای( 1986) تیچمن(1987) در پژوهش های خود بر بررسی موضوع ارتباط رفتار فرهنگی والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان به این نتیجه رسیده اند که رابطه مثبتی بین رفتار فرهنگی والدین و موفقیت تحصیلی فرزندان وجود دارد.
دی ماجیو (1982) و د ی ماجیو و مر (1985) نشان داد ه اند که منابع و کالاهای فرهنگی فراهم شده توسط خانواده تأثیر مثبتی بر عملکرد تحصیلی فرزندان دارد.
فونتن( 1994) و کولمن( 1995) در پژوهش های خود که به بررسی موضوع ارتباط ساختار خانواده و انگیزش پیشرفت تحصیلی می پردازد به این نتایج رسده است که متغیرهای پذیرش خانواده، جو عاطفی خانواده، ساختار زندگی خانواده، استقلال آموزی و انتظار موفقیت از فرزندان را مهم ترین عوامل موثر در انگیزش پیشرفت تحصیلی می دانند.
مطالعه تراندیس و همکاران( 1985)، سایتو( 2000) و دی گراف و دیگراف( 2002) نشان می دهد، افرادی که از پدر و مادر تحصیل کرده برخوردارند، عملکرد تحصیلی بهتری را از خود نشان داده اند. همچنین طی همین مطالعات نشان داده شده که این افراد اکثراً از بعد خانوار از تعداد کمتری برخوردار بوده اند و محیط خانواده برای مطالعه آنان از نظر جمعیتی مناسب بوده و آنها آرامش لازم را برای درس خواندن داشته اند.
رادکلیف(1997) طی تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که علاوه بر تاثیر فرهنگ و سنن کلی جامعه بر عملکرد افراد جامعه، بسیاری از رفتارهای دیگر افراد تحت تاثیر خانواده و نوع تربیت خانوادگی آنها قرارمی گیرد. در خانواده هایی که تلاش و کوشش و کسب موفقیت یک ارزش تلقی گردد، فرزندان نیز برای کسب آن تلاش خواهند نمود. بنابراین عملکردهای افراد تا حدود زیادی متاثر از نقش خانواده نیز می باشد.
کلمن(1974) طی پژوهش های خود به این نتیجه رسیده است که کودکان طبقه متوسط و بالاتر موفق تر از کودکان طبقه محروم بودند؛ یعنی طبقه اجتماعی مهمترین عامل در پیشرفت تحصیلی می باشد.
مطالعات بوس( 1970) ویلی و هارنیش فیگر9 ( 1974) و کارویت0( 1975) طی تحقیقات خود به این نتایج رسیده اند که نقش وضعیت طبقاتی خانواده به عنوان عامل مسلط در پیشرفت تحصیلی فرزندان مورد تأکید قرار گرفته است.
آشافنبرگ و ماس1 (1997)و لاریو(1987)نشان دادند که‏ عناصر فرهنگی خانواده،تقاضا را برای ورود به آموزش عالی آسان‏ می‏سازند.تحقیقی که در هلند روی 454 دانشجوی دانشگاه انجام‏ گرفته،نشان داده است،در مورد دانشجویانی که سرمایهء فرهنگی‏ بیش‏تری دارند،این احتمال بیش‏تری است که تحصیلات را روشی‏ برای ارتقای پایگاه اقتصادی‏شان فرض کنند.
دی ماجیو(1982)دریافت که منابع فرهنگی،نتایج تحصیلی‏ را بهبود می‏بخشند؛به‏ویژه وقتی که توانایی‏های قبلی و تحصیلات‏ پدر در نظر گرفته می‏شود.
دی ماجیو ومر(1985)نشان دادند که منابع فرهنگی اثر مثبت‏ و خالصی بر موفقیت‏ها تحصیلی مردان و زنان آمریکایی بعد از دبیرستان دارد و این اثر قوی‏تر از اثر موفقیت‏های تحصیلی پدر و اثرات نمرات قبلی دبیرستان است.
2-8- ماهیت انگیزش
مفهوم انگیزش به عنوان یکی از عوامل موثر بر رفتار همواره در علم روانشناسی تربیتی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار بوده است. انگیزش به حالت های درونی ارگانیسم که در جهت هدایت رفتار به سوی هدفی خاص می شود، اطلاق می شود( مورگان و همکاران، 1984، به نقل از سیف، 1368). به طور کلی انگیزش را می توان نیروی محرک فعالیت های انسان و عامل جهت دهنده آن تعریف کرد. روانشناسان در مطالعه انگیزش به سئوال اساسی توجه دارند؛ اولاً چه عاملی باعث شروع یک فعالیت از طرف شخص می شود؟ ثانیاً چه عواملی سبب حرکت او به سوی یک هدف خاص می گردد؟ ثالثاً چه عاملی باعث می شود، شخص برای رسیدن به آن هدف مقاومت و تلاش نماید؟ در پاسخ به این سئوالات باید عوامل گوناگونی از قبیل، غرایز، سائق ها، مشوق ها، اهداف، فشار اجتماعی، علائق، کنجکاوی، ارزش ها، اسنادها و……توجه نمود.
2-9- تاریخچه تحقیقات مربوط به انگیزش پیشرفت
از دهۀ چهارم قرن بیستم هنری موری( 1938 به نقل از زیمبادو، 1992) موضوع نیاز به پیشرفت را مطرح کرد که شدت این نیاز در افراد متفاوت است و تمایل آن ها را برای رسیدن به موفقیت و ارزیابی عملکرد خود تحت تاثیر قرار می دهد.
موری( 1938 به نقل از فرجی، 1371) نیاز به پیشرفت را تحت عنوان میل یا گرایش به از میان بر داشتن یا غلبه یافتن بر موانع، به کار از افتادن نیرو و تلاش برای انجام دادن کار مشکل، حتی الامکان خوب و سریع تعریف کرده است.
سابقه تحقیقات انگیزش پیشرفت به بیش از یک ربع قرن می رسد( مک کلند، اتکینسون، کلارک،لوول، 1953 به نقل از فیانس، 1980) در آغاز این بررسی ها بر روی اندازه گیری انگیزه خاصی تحت عنوان نیاز به پیشرفت متمرکز بوده است. بزودی این سازه در ارتباط با الگوهای خاص پرورش کودکان رونیته بوتوم، 1953 به نقل از فیانس، 1980) و با رشد اقتصادی کشورها مورد بررسی قرار گرفت( مک کلند، وینتر، 1969 به نقل از فیانس 1980) و از این تاریخ به بعد نظریه های انگیزش پیشرفت چند وجهی شده و در حوزه های از قبیل حوزه انگیزش پیشرفت زنان( هورنر، 1966 به نقل از فیانس 1980) روش های جدید اندازه گیری انگیزه پیشرفت متمرکز شد( مهرابین، 1969 به نقل از فیانس 1980) همین طور مفاهیم جدیدی مانند رسیک کردن( اتکینسون و فور، 1966 به نقل از فیانس 1980) انتظار و روش های مطلوب(کراندال،1969 به نقل از فیانس 1980) اضطراب ارزشیابی و انگیزش منفی( هیل، 1972، به نقل از فیانس 1980) و اسنادها( وینر، 1971، به نقل از فیانس 1980) به وجود آمدند.

مطلب مشابه :  قابلیت اعتماد، ابزار گردآوری، توسعه نیافتگی