نظریه ها و مدل های جدید تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه

حیدری تبار، حسین (1387)، سبک های رهبری و مدیریت، تهران: سمت.
خدایاریفرد، محمد، پرند، اکرم، (1386)، استرس و روشهای مقابله با آ . ن انتشارات دانشگاه تهران. تهران / ایران.
دورکیم، امیل (1381)، درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه: باقر پرهام، تهران: نشر مرکز.
دیویس،کیت و نیواستورم،جان (1370): رفتار انسانی در کار، ترجمه محمدعلی طوسی، تهران، چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی .
رابینز، استیفن پی (1385)، ر فتار سازمانی، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران، چاپ دفتر پژوهشهای فرهنگی.
رابینز، استیفن پی (1385)، مبانی رفتار سازمانی ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، جلد اول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
رضائیان، علی(1384)، مدیریت رفتار سازمانی تهران، سمت.
رضاییان، علی (1385)، مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تهران: سمت.
رفیع پور، فرامرز (1376)، شناخت نگرش های اجتماعی و گرایش های فرهنگی در ایران، تهران: سمت.
رکنی نژاد، مهرداد (1386): نظریه ها و مدل های جدید تعهد سازمانی ، نشر نی.
ریتزر، جرج (1388)، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، نشر علمی.
زیتلین, اروینگ ام (1389)، آینده بنیانگذاران جامعه شناسی, ترجمه غلامعباس توسلی , قومس
ساعتچی، محمود (1375)، اصول روانشناسی و کاربرد آن: خلاصۀ متون درسی، انتشارات بنیان
ساعتچی، محمود (1377)، سرپرستان جبهه مقدم: از دیدگاه روانشناسی کار و بهره وری، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، چاپ اول (فروردین).
ساعتچی، محمود (1377)، نظریه پردازان و نظریه ها در روانشناسی، انتشارات سخن، چاپ اول (تابستان)
شرمرهورن، جان آر (1381). مدیریت رفتار سازمانی، مهدی ایران نژاد، تهران: انتشارات پاریزی.
صبوری، مصطفی (1384)، جامعه شناسی سازمان ها. چاپ ششم. تهران: نشر شب تاب.
علاقه بند، علی (1384)، مقدمات مدیریت آموزشی، تهران: انتشارات روان.
فروغی و همکاران (1386)، رضای ت شغل ی و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشک ی کرمانشا،ه مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، پاییز و زمستان
فیضی، آرام و همکاران (1385)، دیدگاه بیماران در مورد عوامل موثر بر جلب اعتماد بیمار نسبت به پرستار، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، شماره 52.
فقهی فرهمند، ناصر 1381). مدیریت پویای سازمان. چاپ اول،تیریز : فروزش.
قاسمی پویا، اقبال (1380)، راهنمای عملی پژوهش در عمل،تهران،وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم و تربیت.
کورمن، آبراهام (1370)، روانشناسی صنعتی و سازمانی، ترجمه: شکرکن، حسین، چاپ سوم، تهران: انتشارات رشد.
کورمن، آبراهام ک، (1370)، روانشناسی صنعتی و سازمانی، ترجمه حسین شکرکن، چاپ اول ، تهران . انتشارات
رشد.
کورمن. آبراهام. (1378). روانشناسی صنعتی و سازمانی. ترجمه حسین شکرکن. تهران : انتشارات رشد.

مطلب مشابه :  پروژه های سرمایه گذاری