نقش انگیزش در یادگیری

نقش انگیزش در یادگیری

انگیزش، انضباط و کنترل کلاس هر سه در واقع وجوه مختلف مسئله تدریس می باشند. اگر دانشآموزان به کلاس و تدریس شما علاقه نشان دهند، در این صورت رفتارشان سازگار خواهد بود و شما کلاسی با انضباط و موفق خواهید داشت. چنانچه انگیزه ها با کلاس شما همخوانی نداشته باشد کنترل کلاس و تلاشتان در تدریس بی نتیجه خواهد بود.
تمام تعاریفی که برای آموزش آورده ایم، تعاریفی زیبا وخوب است. اما باید توجه داشت که زمانی آموزش دارای ارزش واقعی است که اولا در جامعه به کار آید، وقتی یک فرد آموزش را در یک مرکز فنی وحرفه ای آموخت بتواند آن را در جامعه خویش عرضه کند و جامعه را از این فن خود بهره مند سازد و خود نیز بتوانند از این طریق امرار معاش کنند.
بعد از این توسط این آموزش ها باید در دانشجو یک تحول اساسی ایجاد شود و او را به سوی ابتکار و خلاقیت سوق دهد و وی را برای انجام کارهای تازه توانا ساخته و بر وسعت استعداد های وی بیفزاید. اما آنچه مادر جوامع درحال توسعه مشاهده می کنیم چیزی غیر از این است و هنگامی که به آموزشگاه ها محقق نشده نشده است. بلکه یک سلسله آموزش های بیروح و فاقد ارزش حقیقی است و گاه آموزشهای اینگونه مراکز سلسله آموزش های سالیان قبل است که بدون هیچ گونه توسعه و تغییری به همان صورت اولیه تدریس می شود.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که علت عدم دگرگونی و تحول در این گونه مراکز چیست و چرا هیچ گونه تحول اساسی در نظام آموزشی ایجاد نشده است. جواب از این سوال را در چند امر می توان جستجو کرد.

  • عدم برنامه ریزی جدی و هماهنگ از طرف مسئولان ذیربط.
  • فقدان اساتید متبحر و مجرب در رشته های گوناگون.
  • فقدان مدیریت در اینگونه مراکز.
  • عدم وجود انگیزه در اساتید برای تدریس به علت وجود مشکلات روحی و مادی که این امر سبب خواهد شد هرگونه پویایی و تحول در آنان سلب شود با مطالب یاد شده در می یابیم که برای تدوام و استمرار یک جامعه مطلوب نیازمند به آموزش های صحیح و محی آموزشی مناسب هستیم.

 
 
محیط آموزشی:
مکانی است که در آن عملکردهای مورد تایید یک جامعه به دانش آموزان و دانشجویان تعلیم داده می شود این پویش که در پی آن آموزش صورت می گیرد تعلیم و تربیت نامیده اند.
عوامل دیگری که باعث تشدید در یادگیری می شود را نام ببرید:
1- شدت اثر                                  5- عامل پیوستگی
2- عامل کاربرد                              6- عامل وضوح مطلب
3- عامل پیش نیازها (آمادگی)            7- عامل انتقال صحیح
4- عامل تازگی مطلب                      8- استفاده از تکنولوژی آموزشی
عوامل چهارگانه در آموزش
1- آماده ساختن                              3- آزمایش نمودن
2- مطلع ساختن                            4- بکارگمردن