نوجوانان تیزهوش و عادی

بهرگی، احمد، آقایاری، منوچهر. (1383). تأثیر روش تدریس جیگ ساو بر خلاقیت. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره 12 و 18، ص76-89
بیگی، محمدرضا. (1374). هدایت و توجه شاگرد به درس با استفاده از روش شاگرد محوری. تهران: فصلنامه پژوهشی تربیتی دوره جدید، جلد سوم، شماره 3 و 4، مؤسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت معلم.
پاکیزه، علی. (1384). بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی و خودپنداری دانشجویان شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.
جلالی، علی اکبر، عباسی، محمد (1383). فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش سایر کشورهای دنیا. مجموعه مقالات همایش برنامه درس یدر عصر فناوری ارتباطات و اطلاعات، تهران: انتشارات آییژ، انجمن برنامه ریزی درسی ایران.
جویس، بروس. (1380). الگوهای برتر تدریس (ترجمه‏ی محمدرضا بهرنگی). نشر کمال تربیت: تهران.
حجازی، اسماعیل. (1386). تأثیر روش تدریس پیش سازمان دهنده ها بر پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی و مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان سال اول متوسطه شهر بندرعباس. پایان‏نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
حجازی، سیدیوسف. (1390). معلمان و توسعه حرفه ای، مجله رشد معلم، شماره 260، ص40-36.
حسینی، افضل السادات، (1389). یادگیری فعال، کلاس خلاق. تهران: مدرسه.
حسینی، علی. (1389). بررسی تحولی تصور از خود، حرمت خود، اضطراب و افسردگی در نوجوانان تیزهوش و عادی مدارس شهر شیراز. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.
حقیقت، شهربانو. (1377). بررسی و مقایسه کیفیت تدریس فعال. پایان نامه کارشناسی ارشد. مرکز مدیریت آموزش و پرورش استان همدان.
خیر، جمال. (1391). خصوصیات پژوهش دهندگان پویایی و خلاقیت. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره4.
دارابی، مهرناز. (1391). ضرورت تعلیم و تربیت پویا و خلاق. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره دهم، شماره اول.
دلور، ژاک. (1367). یادگیری گنج درون (ترجمه دفتر همکاری‏های علمی و بین المللی وزارت آموزش و پرورش، چاپ اول، تهران: انتشارات تزکیه.
ده بزرگی، بهروز. (1382). روش تدریس مشارکتی. مجله تکنولوژی آموزشی، شماره8، ص16.
دهقان، عبدالله. (1382). یادگیری با همیاری، مجله تعلیم و تربیت، شماره 12، ص76.
رابینز، استیون پی، جاج، تیموتی‏ای (2009). رفتار سازمانی ترجمه زارع، مهدی. (1389). چاپ چهارم، تهران: انتشارات نص.
رحیمی، فردین. (1389). آموزش مهارت‏های اجتماعی به نوجوانان. مجموعه مقالات سومین سمپوزیوم جایگاه تربیت در وزارت آموزش و پرورش، شماره18، ص27.
رستگار، محمدرضا. (1379). روش‏های فنون تدریس. تهران: انتشارات امیرکبیر.
زارع، علی بخشی. (1384). مهارت‏های اجتماعی سالم. انتشارات سمت.
سپاهان، روح اله. (1389). مقایسه‏ی بین روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی در پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد مرودشت.
سجادی، اسکندر. (1373). هدف از تدریس چیست؟ چاپ دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز.
سلیمانی، افشین. (1381). کلاس خلاقیت. انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، چاپ اول، ص66.
سیف، علی اکبر. (1376). روانشناسی پرورشی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
سیف، علی اکبر. (1386). روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش). تهران: دوران.
شجاع مرادی، محمد. (1383). شایستگی‏های هنر معلمی، مجله رشد معلم، شماره 183، ص39-38.