نگرش نسبت به مدرسه

نگرش نسبت به مدرسه

نگرش نسبت به مدرسه

جدول 18-4: خلاصه تحلیل رگرسیون پیش بینی انگیزش تحصیلی برحسب ادراک خود تحصیلی (156 N=) 88
جدول 19-4: خلاصه ضرایب رگرسیون پیش بینی انگیزش تحصیلی (156 N=) 88
جدول 20-4: خلاصه تحلیل رگرسیون پیش بینی انگیزش تحصیلی برحسب ارزش گذاری هدف ها (156 N=) 89
جدول 21-4: خلاصه ضرایب رگرسیون پیش بینی انگیزش تحصیلی (156 N=) 89
فهرست شکلها
شکل 1-2 : چارچوب حصول تاب آوری 40
شکل2-2: مراحل تغییر نگرش بر طبق الگوی هاولند 60
چکیده
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی انگیزش تحصیلی بر پایه تاب آوری ، سبک های والدگری و نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه در دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر مهریز انجام شد . روش تحقیق در این طرح همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر مهریز در سال تحصیلی 94-93 و مادرانشان که در مجموع 261 نفر بودند و روش نمونه گیری به دلیل پراگندگی جامعه مورد مطالعه تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بود و حجم آن نیز به روش کوکران محاسبه گردید بنابراین 156 دانش آموز دختر و 156 نفر از مادران آنها نمونه پژوهش را تشکیل دادند . ابتدا دانش آموزان سه پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند (AMS ) ، تاب آوری کونور و دیویدسون CD-RIS و نگرش نسبت به مدرسه SAAS-R را تکمیل نمودند . سپس مادران آنها پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند را تکمیل نمودند ضمن آنکه پرسشنامه دانش آموز با مادر دارای یک کد بود . پس از تکمیل پرسشنامه ها و استنتاج نتایج از طریق تحلیل رگرسیون ،یافته های پژوهش نشان دادند که بین تاب آوری، سبک والدگری مقتدرانه و انگیزش تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (05/0P< ) و بین سبک والدگری مستبدانه با انگیزش تحصیلی همبستگی معنادار وجود ندارد و بین سبک والدگری سهل انگار و انگیزش تحصیلی رابطه منفی وجود دارد (05/0P< ) همچنین بین نگرش نسبت به معلم و کلاس، انگیزش/خودنظم دهی، نگرش نسبت به مدرسه، ادراک خود تحصیلی و ارزش گذاری هدف ها با انگیزش تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(05/0P< ).
واژه های کلیدی : انگیزش تحصیلی، تاب آوری، سبک های والدگری، نگرش نسبت به مدرسه.

فصل اول 1
کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
معرفی متغیرها و تعریف مفهومی و عملیاتی آن ها
1-1- مقدمه
در عصر تکنولوژی، علم و دانش مهم ترین رکن پیشرفت جوامع به شمار می رود که می توان از آن تحت عنوان شاخصی مهم، جهت توسعه یافتگی جوامع یاد نمود. وجود انگیزش تحصیلی در دانش آموزان یکی از دلایل این پیشرفت در آینده خواهد بود، در واقع انگیزش تحصیلی زیرساختی است برای رسیدن به اهداف آموزشی و به دنبال آن توسعه. از نظرگاه دیگر در یک نظام آموزش و پرورش هدفمند که به سوی شکوفایی همه جانبه استعدادها و توانایی های دانش پژوهان گام بر می دارد، باید کل جریانات دخیل در آموزش را مد نظر قرار داد.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~