نگرش های ناکارآمد، مشکلات روانشناختی، دانش آموزان دختر

در طول دو دهه گذشته، تعداد رو به افزایشی از پژوهش‏ها به نقش کمال‏گرایی به عنوان ساختاری روشنگر، مهم و موثر در ارتباط با مسائل بسیاری از جمله ضعف سازگاری اشاره کرده‏اند. جذابیت موجود در موضوع کمال‏گرایی به این خاطر است که نه تنها در گسترش و رشد، بلکه در حفظ مشکلات روانشناختی دخالت دارد. مثلا پژوهش‏ها نشان داده‏اند که کمال‏گرایی با علایم افسردگی، اضطراب، فکر خودکشی (استوبر و هیوارو ،2009) اختلال خوردن (دور و ترن،2011 ) رضایت از زندگی و عاطفه مثبت (فلت، بلنکستین و هویت، 2009) اضطراب اجتماعی بیشتر و بهزیستی روان‏شناختی کمتر( لارنتی ، براچ وهانس ، 2008 ) ارتباط دارد.
از نظر فلت (2012)، بین کمال‏گرایی بهنجار و روان آزرده تمایز وجود دارد. کمال‏گرایی بهنجار به عنوان تلاش برای معیارهای معقول و واقعی تعریف شده است،کمال‏گرایی روان‏آزرده تمایل به تلاش برای معیارهای بسیار بالا است که با ترس از شکست و تمرکز بر مایوس‏کردن دیگران است. تجربه احساس گناه تنها در کمال‏گرایی نابهنجار دیده می‏شود در حالیکه کمال‏گرایی سازگار ،با تجربه احساس غرور همراه است (لی و همکاران ، 2012 )
لزوم کاربرد راههای شناختی_رفتاری در راستای اصلاح پیامدهای کمال‏گرایی همچون افسردگی، احساس گناه و استرس و مشکلات تحصیلی و نیز پیشگیری از بروز آنها احساس می‏شود، چرا که در صورت عدم تعدیل آن، این پیامدها باعث اختلال در عملکرد فرد می شود و مشکلاتی را برای او ایجاد خواهد کرد.
در پژوهشی که توسط پشت‏مشهدی و همکاران (1382 ) صورت‏گرفته است ، به بررسی تعیین میزان اثربخشی برنامه مداخلاتی شناختی-رفتاری بر کمال‏گرایی روان‏آزرده در دانشجویان پرداخته شده است. آنها به این نتیجه رسیدند که با مداخلات شناختی – رفتاری می توان با کاهش نگرش های ناکارآمد ،باعث بهبود کمال‏گرایی در افراد دچار اختلال شد.در واقع کمال‏گرایی به عنوان سبک شخصیتی معیوب پایدار در نظر گرفته نمی شود بلکه یک آسیب روانی است که با شناخت ها و رفتارهای خاص حفظ می شود (ریلی و همکاران 2007 )
اهمیت مباحث فوق به خصوص در قشر نوجوان که در مرحله انتخاب و تصمیم‏گیری و گذر از کودکی به بزرگسالی است لزوم بررسی و پژوهش در این زمینه را دو چندان می‏سازد ، لذا در راستای مطالعات پیشین این پژوهش به بررسی اثربخشی آموزش رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی در دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر تهران پرداخت.
قابل ذکر است که پژوهش حاضر از معدود مطالعاتی است که به بررسی این مهم در ایران می پردازد.
اهداف پژوهش
هدف کلی:
-هدف کلی این پژوهش عبارت خواهد بود از بررسی اثر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی دانش آموزان دختر دبیرستانی
اهداف جزیی:
-بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏گیری عقلانی دانش آموزان دختر دبیرستانی
– بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏گیری شهودی دانش آموزان دختر دبیرستانی
– بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏گیری آنی دانش آموزان دختر دبیرستانی
– بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏گیری وابستگی دانش آموزان دختر دبیرستانی
– بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏گیری اجتنابی دانش آموزان دختر دبیرستانی
– بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر کمال‏گرایی خویشتن مدار دانش آموزان دختر دبیرستانی
– بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر کمال‏گرایی دیگر مدار دانش آموزان دختر دبیرستانی
– بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر کمال‏گرایی جامعه مدار دانش آموزان دختر دبیرستانی
سوالها یا فرضیههای پژوهش
-آیا آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏گیری عقلانی دانش آموزان دختر دبیرستانی تاثیر دارد؟
– آیا آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏گیری شهودی دانش آموزان دختر دبیرستانی تاثیر دارد؟
– آیا آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏گیری آنی دانش آموزان دختر دبیرستانی تاثیر دارد؟
– آیا آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏گیری وابستگی دانش آموزان دختر دبیرستانی تاثیر دارد؟
– آیا آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏گیری اجتنابی دانش آموزان دختر دبیرستانی تاثیر دارد؟
– آیا آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر کمال‏گرایی خویشتن مدار دانش آموزان دختر دبیرستانی تاثیر دارد؟