نیاز ، ،

دانلود پایان نامه

صحیح – صحیح و غلط – غلط روشن می‌باشد.
ترنر وبیدل (1996؛ به نقل از توزنده‌جانی، احدی، آزاد و دلاور، 1384) ضریب پایایی این آزمون را 89/0 و پایایی خرده مقیاس‌های کندی – تکرار را 39/0 و شستشو را 87/0 گزارش کرده‌اند.
به منظور بررسی پایایی روش دیگری نیز مورد استفاده قرارگرفت. شش جفت از سؤالات انتخاب شد. درچهارجفت از آنها پاسخ دهنده‌ی با ثبات باید ارزیابی مشابه و در دو جفت ارزیابی متضاد داشت باشد تا بیانگر ثبات او در پاسخدهی باشد. چهار جفت اول شامل 2/8، 3/7،10/12، 17/21 و دو جفت متضاد شامل 6/22 و 16/26 می‌باشد. نمرات افراد درثبات درپاسخدهی بین 0 تا 6 می‌باشد. جدول زیر بیانگر نتایج این آزمون است. همبستگی جفت نمرات 4/0< r بود(هاجسن و راچمن، 1977).
میزان ثبات نمرات
0 1 2 3 4 5 6
100 نفر با اختلال وسواس فکری – عملی 0 1 1 6 25 43 24
50 نفر روان رنجور 0 0 0 5 14 19 12
50 نفر دانش‌آموز مدرسه شبانه 0 0 0 2 8 19 21
در بررسی اعتبارآزمون، همبستگی نمرات 30 نفر از افراد وسواسی در این آزمون و پرسشنامه لیتون (LOI)
مورد بررسی قرارگرفت. نتیجه معنی‌دار و در حد 6/0 بود که بیانگر اعتبار همگرای خوب آزمون می‌باشد(هاجسن و راچمن،1977). همچنین اعتبار همگرای آن با مقیاس وسواس فکری و عملی ییل – براون (Y-BOCS) خوب گزارش شده است(ترنر و بیدل،1996؛ به نقل از توزنده‌جانی، احدی، آزاد و دلاور،1384).
کلیر (2003) به نقل از چند پژوهش شامل بررسی‌های هاجسن و راچمن،1997؛ کی ریوس و همکاران،1996؛ ریچتر و همکاران،1994 ؛ و ون اوپن،1992 ؛اعتبار همگرای این آزمون را با مقیاس‌های خودگزارشی پادوآ (PI) و LOI خوب گزارش کرده است. اما به نقل از مطالعات گودمن و همکاران،1989؛ ریچتر و همکاران،1994؛ وودی و همکاران،1995؛ همبستگی با مقیاس‌های بالینی نظیر Y-BOCS و چک لیست فعالیت اجباری ‌(CAC) تا حدی کمتر گزارش شده است(54/0 = Mdnr). و به نقل از استرنبرگ و برنز ،1990؛ ون اوپن،1992؛ وون اوپن و همکاران، 1995؛ بیان داشته است که اعتبار همگرا و واگرای زیر مقیاس‌های شستشو و وارسی (اما نه شک و تردید و کندی – تکرار) تصدیق شده است.
زیرمقیاس‌های شستشو و وارسی کردن MOCI همبستگی بالایی با زیرمقیاس‌های آلودگی و چک‌کردن PI نشان داده است. اما اعتبار زیرمقیاس‌های شک و تردید و کندی و تکرار به طور کامل بررسی نشده است. همچنین نشان داده شده که این آزمون می‌تواند افراد با اختلال OCD را از افراد واجد اختلال‌های هراس، تشخیص ترکیبی روان پریشی و افراد بهنجار تفکیک کند.
بررسی‌ها نشان داده است که این ابزار نسبت به تغییرات درمانی حساس بوده و پایایی آن با روش بازآزمایی درحد خوبی بوده است(راچمن و هاجسن،1980؛ استکتی، 1993؛ به نقل از علیلو، ایمانی، بخشی‌پورو فرنام،1388). به نظراسترنبرگ و برنز،1990، آزمون مادزلی برای تشخیص وسواس‌ها و اجبارها در نمونه‌های بالینی و غیربالینی از اعتبار لازم برخوردار است(مایرز و ولز، 2005).
در ایران دادفر(1376) ضریب پایایی کل آزمون را 84/0 و اعتبار همگرای آن با مقیاس ییل براون را 87/0 گزارش کرده است. همچنین علیلو،1385؛ ضریب پایایی آزمون – بازآزمون را در یک گروه 25 نفری از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم 82/0 برآورد کرده است(سجادیان، 1385). در دو مطالعه در ایران میانگین این آزمون در مورد بیماران وسواسی 75/15(انحراف معیار، 63/5) و 67/14(انحراف معیار، 76/5) به دست آمده است(قاسم‌زاده و همکاران، 2002؛ قاسم‌زاده، خمسه و ابراهیم‌خانی، 2005؛ به نقل از شمس و همکاران، 1376).
کلیر(2003) در خصوص اعتبار محتوای این آزمون می‌گوید در حالی که در MOCI دو علامت از رایج‌ترین علایم اختلال وسواس فکری و عملی یعنی وسواس شستشو و وارسی سنجیده می‌شود، به علایمی نظیراجبارهای پنهانی و تکانه‌های پرخاشگرانه و جنسی اشاره نشده است. این امر باعث می‌شود که افراد وسواسی با علایم شستشو و وارسی، در این آزمون نمرات بالاتری کسب کنند. همچنین ویژگی‌های ضعیف‌تر روان‌سنجی زیرمقیاس‌های کندی – تکرار و شک و تردید و استفاده از شکل پاسخ دوگانه « صحیح – غلط» در پاسخ به گویه‌ها، ویژگی‌های این آزمون را از یک آزمون ایده‌آل برای سنجش اختلال وسواس فکری و عملی تاحدی دور می‌کند. در ایران قاسم‌زاده، 1380؛ اعتبار محتوای این آزمون را بررسی و تأیید کرده است(مهین، 1380؛ به نقل از سجادیان، 1385).
3-4-4 پرسشنامه فراشناخت-30(MCQ-30)
در سال 1997 پرسشنامه فراشناخت کارت رایت – هاتون و ولز ، توسط سازندگان آزمون به منظور سنجش ابعاد باورهای فراشناخت و تفاوت‌های فردی در مورد باورهای مثبت و منفی درباره‌ی نگرانی و افکار مزاحم، نظارت و قضاوت فراشناختی و کارآمدی شناختی معرفی شد. این آزمون در قالب 65 سؤال پنج عامل(زیرمقیاس) زیر را می‌سنجد:
1- باورهای مثبت درباره‌ی نگرانی (برای مثال: نگرانی برای مقابله با مشکلات به من کمک می‌کند).
2- باورهای منفی درباره‌ی نگرانی(برای مثال: نگرانی‌ام برایم خطرناک است).
3- اطمینان شناختی(برای مثال: حافظه‌ی ضعیفی دارم).
4- باورهای منفی درباره‌ی افکار، شامل خرافات، تنبیه، مسئولیت و نیاز برای کنترل (برای مثال: ناتوانی من برای کنترل افکار نشانه‌ی ضعف من است).
5- خودآگاهی شناختی (برای مثال: دائماً افکارم را بررسی می‌کنم)،(ولز، 2000).

مطلب مشابه :  فرایند شکل گیری تصویر شرکت