نیروی انسانی

نیروی انسانی

نیروی انسانی

روش خطی
روش حلزونی یا مارپیچی
روش شعاعی
روش شبکه ای
روش منطقه ای
استفاده از حداقل یکی از این روش ها بسته به نوع امکانات، نیروی انسانی و شرایط صحنه قتل الزامی است. هیچ روش جستجوی صحنه جرمی به تنهایی برای تمام انواع صحنه ها عملی نخواهد بود. پس یک مأمور تحقیق با تجربه باید روش مناسب را براساس تمام اطلاعات موجود و حالت های ویژهای که با هر صحنه خاص همراه است ارزیابی کرده و با درنظرگرفتن موانع خاص و تجهیزات و منابع موجود، هدف از جستجو و مدرکی که جستجو می شود انتخاب می نماید.
بند الف: روش خطی
در این روش بدواً صحنه قتل را به وسیله خطوط و نوارها به طور مساوی به صورت مستطیل بلوک بندی می کنیم که عرض هر مستطیل کمی بیشتر از پهنای فرد جستجوگر است. افراد جستجوگر در این روش می توانند از یک نفر تا صدها نفر هم باشند. در این جستجو دو حالت متصور است. در حالت اول تعداد جستجوگر زیاد بوده و منطقه از وسعت بالایی برخوردار است. در این حالت افراد در کنار همدیگر و در فاصله های منظم و بین خطوط قرار گرفته و آنگاه شروع به حرکت در مسیر مستقیم می نماییم. در این مسیر به کشف و جمع آوری ادله و آثار به صورت اصولی می پردازند. این حالت بیشتر در پارکها، کشتزارها، پارکینگ ها و بزرگراهها و مواردی از این دسته به کار می رود. چنانچه منطقه بسیار وسیع باشد لازم نیست اعضای گروه جستجو مانند مأموران آموزش دیده باشند، بلکه می توان از داوطلبان استفاده کرد به شرطی که به آنها دستورات صحیح و روش داده شود که چگونه جستجو کنند و دنبال چه چیزی بگردند و هر زمان که مورد خاصی یا مشکوکی را مشاهده نمودند به سرپرست گروه خود اطلاع دهند.
بند ب: روش شعاعی
در این روش صحنه قتل را به صورت دایره ای فرض کرده و مرکز دایره را وسط صحنه و یا جسد مقتول و یا هر نقطه حساس دیگر بنا به شرایط صحنه فرض می نماییم. آنگاه چندین شعاع از کانون فرضی ترسیم نموده و فرد جستجوگر آن مسیر را طی کرده و ادله و آثار مربوط را کشف و جمع آوری می نمایند. این روش در صحنه های قتل وسیع کارایی ندارد چرا که با فاصله گرفتن از مرکز فرض فاصله شعاع ها از هم زیاد شده و ممکن است مدارک فیزیکی فیمابین این خطوط دست نخورده باقی بماند.

بند ج: روش حلزونی
در روش حلزونی صحنه قتل را به صورت دایره در نظر می گیریم. دو تکنیک متداول مورد استفاده برای روش های حلزونی وجود دارد که عموماً یکی به صورت حلزونی درونی و دیگری حلزونی بیرونی تصور می کنیم. در روش حلزونی درونی مأموران از مرز صحنه قتل و یا در ورودی شروع کرده و صحنه را به مرکزیت آن و به صورت مدور، دور زده تا به مرکز برسند. با تکمیل هر چرخش مدور قطر دایره کاهش می یابد تا آنکه به نقطه مرکز برسند. در مقابل روش حلزونی خارجی از نقطه مرکز شروع شده و دایرهوار به سمت خارج ادامه پیدا می کند. این روش ها به توانایی دنبال کردن یک الگوی منظم از قطر ثابت تکیه دارد. بنابراین حصارهای فیزیکی در صحنه ممکن است مشکلاتی را در جریان جستجو به وجود آورد. روش حلزونی عموماً برای شرایط خاص جستجوی صحنه قتل استفاده می شود. در حالت اخیر هنگامی که جهت شروع جستجو به سمت نقطه مرکزی گام برمی داریم، خطری وجود دارد و آن تخریب مدار فیزیکی می تواند باشد. موارد محددی برحسب نوع صحنه قتل به این روش جهت جستجو نیاز دارد.
بند د: روش شبکه ای
روش شبکه ای درواقع روش خطی اصلاح شده به صورت دو خطی می باشد. در این روش یک الگوی خطی بنا می گردد و سپس دومین الگوی خطی در همان منطقه به صورت عمود بر الگوی خط اول برقرار می شود. جستجوکنندگان در طول اولین خط پیش می روند و به صورت روش خطی جستجو می کنند. پس از کامل شدن الگوی خطی اولی، جستجوکنندگان در الگوی خط دومی تغییر مسیر می دهند. بنابراین با قالب الگوی شبکه ای دو بار جستجو می شود. مزیت دیگر این روش آن است که دو گروه جستجوکننده متفاوت منطقه را کاوش می کنند. اگرچه این روش زمان بیشتری را صرف می کند اما مزیت آن کامل مرتب و اصولی بودن آن می باشد.

بند هـ: روش منطقه ای
بسته به اندازه صحنه، هر منطقه ممکن است تا حد لزوم به بخش های کوچکتر قابل کنترل تقسیم گردد. تکنیکهای مختلف برای اجرای جستجوی منطقه ای وجود دارد اگر جستجو توسط گروه کوچکی از مأموران تحقیق صحنه جرم آموزش دیده اجرا شود کل تیم می توانند با یکدیگر در یک ناحیه خاص کار کنند. برای نمونه اگر صحنه شامل یک دفع شخصی باشد مأموران می توانند در یک زمان وارد اتاق شوند و صحنه را به صورت یک تیم متحد ثبت، جستجو و تمام مدارک مربوط را جمع آوری کنند. برای نواحی صحنه اولیه این روش پیشنهاد می گردد. به هر حال اگر بخش های متعددی در مناطق مربوط وجود داشته باشد آنگاه تیم تقسیم شده و هر عضو جستجو را در منطقه ای خاص اجرا می کند. اگر این روش جهت کاوش انتخاب گردد بهتر است که هر منطقه توسط دو گروه مختلف از مأموران دوباره جستجو شود.
هدف از جستجو و نوع مدارک مورد جستجو به تعیین روش مناسب جستجو در چهارچوب یک منطقه یاری خواهد رساند. جستجوکردن منطقه ای مزیت دیگری دارد و آن این است که جستجوی یک منطقه خاص را می توان در اولویت قرار داد. مناطق اساسی نظیر مناطق هدف، نقطه ورود، نقطه خروج را می توان چندین بار جستجو کرد.
این نوع روش علاوه بر مناطق وسیع در منازل هم کاربرد دارد به گونه ای که هر اتاق را می توان یک منطقه در نظر گرفت.
گفتار چهارم: تشریح اوصاف ظاهری جسد
جسد را می توان مهمترین مدرک فزیکی جهت بررسی در صحنه قتل دانست چرا که هم دارای ادله و آثار بسیاری است و هم براساس آن می توان تا حدود زیادی چگونگی قتل و انگیزه ارتکابی آن را تخمین زد. از این روی توصیف آن در یادداشت برداری از اهمیت بالایی برخوردار بوده و می توان گفت که الزامی هم است که ذیلاً به ذکر برخی از این توصفات اشاره می کنیم:
موقعیت و حالت استقرار جسد

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~