همبستگی پیرسون

اگر P-Value فرض H0 را در سطح خطای 05/0 رد می کنیم و در غیر این صورت H0 را می پذیریم.
در روش گام به گام اولین متغیر پیش بین بر اساس بالا ترین ضریب همبستگی صفر مرتبه با متغیر ملاک وارد تحلیل می شود، از آن پس سایر متغیر های پیش بین بر حسب ضریب همبستگی تفکیکی(جزئی) و نیمه تفکیکی(نیمه جزئی) در تحلیل وارد می شود. در این روش پس از ورود هر متغیر جدید ضریب همبستگی نیمه تفکیکی یا تفکیکی، تمام متغیرهایی که قبلا در معادله وارد شده اند به عنوان آخرین متغیر ورودی مورد بازبینی قرار می گیرد و چنانچه با ورود متغیر جدید معنی داری خود را از دست داده باشد، از معادله خارج می شود، به طور کلی در روش گام به گام ترتیب ورود متغیرها در دست محقق نیست.
در روش سلسله مراتبی ترتیب ورود متغیر ها به تحلیل بر اساس یک چارچوب نظری یا تجربی مورد نظر محقق صورت می گیرد. به عبارت دیگر پژوهشگر شخصا درباره ترتیب ورود متغیرها به تحلیل تصمیم گیری می کند که قبل از شروع تحلیل اتخاذ می شود می تواند بر اساس سه اصل عمده زیر باشد:
رابطه علت و معلولی.
رابطه متغیرها در تحیقات قبلی.
ساختار طرح پژوهشی(برای مثال در طرح های عاملی ابتدا اثرهای اصلی و سپس اثرهای متقابل آن ها وارد تحلیل می شود).
از آنجا که روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با توجه به چارچوب نظری یا تجربی ویژه ای صورت می گیرد، در تحقیقات علوم رفتاری از اهمیت خاصی برخوردار است.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
4-1. مقدمه
در این فصل نتایج مربوط به تحلیل داده​های پژوهش با استفاده از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام می شود. جهت توصیف داده​ها از جدول توزیع فراوانی و درصد استفاده شده است. برای تحلیل داده​های پژوهش، به منظور بررسی فرضیهها؛ از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شده است. تحلیل داده​های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS-19انجام گرفت. برای استفاده از شاخصهای آماری پارامتریک، باید داده​ها دارای توزیع طبیعی باشند. برای تعیین توزیع جامعه(نرمال بودن دادهها) از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شد، در آزمون​های انجام شده سطح 05/0>P معنی دار در نظر گرفته شد، که نتایج حاکی از نرمال بودن توزیع بود(جدول 4-1).
علاوه بر نرمال بودن توزیع دادهها جهت استفاده از تحلیل رگرسیون باید بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطه خطی وجود داشته باشد. متغیر وابسته براساس مقیاس فاصله ای اندازه​گیری شده باشد. و متغیر مستقل براساس مقیاس فاصله ای یا رتبه ای اندازه گیری شده باشد. با توجه به فراهم بودن این پیش شرط​ها از تحلیل رگرسیون استفاده شد.
جدول 4-1- نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع
عملکرد شغلی
تفکر انتقادی
تولید معنی
آگاهی
توسعه آگاهی
هوش معنوی
خودآگاهی
خود مدیریتی
آگاهی اجتماعی
مدیریت رابطه
هوش عاطفی