واقعه 11 سپتامبر

1-عامل سیاسی: این عامل زمانی به وجود آمد که استراتژیستهای صهیونیستی مسیحی، همچون هانتینگتن و کسینجر، پل ویلفووتیز و … اسلام را به عنوان آنتی تز لیبرالیزم وارد معادلات بازی سیاسی بینالمللی کردند. در حقیقت، تئوری جنگ تمدنها، تئوری هلال بحران و … اساس جهت گیری آینده نظام سلطه جهانی را در خاورمیانه بازسازی میکند که در دو سال اخیر تئوری شیعه هراسی در حاشیهی آن طراحی شد.
زمانی که جنگ تمدنها با تمرکز محوری بر روی نزاع تمدنی غرب و اسلام آغاز شد و در پی آن مفاهیمی از قبیل« تروریسم»، « جنگ تمدنها»، «بنیادگرایی اسلامی»، « هلال شیعی»، « ژئوپلتیک شیعه»، «ایران هراسی» وارد بازار سیاسی و رسانههای جهان شد. به دنبال واقعه 11 سپتامبر، طرح خاورمیانه بزرگ طراحی و در پی آن خاورمیانه اشغال و دولت شیعی به عنوان کانون اسلام سیاسی محاصره نظامی شد. در حقیقت محاصره نظامی ایران در راستای محاصره اقتصادی بوده است که اکنون با پروژه شیعه هراسی حلقه محاصره را به مرزهای فرهنگی نیز گسترش داده است.
موضوع اسلامهراسی و شیعههراسی نه تنها در رسانهها و نشریات به طور گسترده دنبال میشود بلکه در سطح فیلمها نظیر:« جهاد در آمریکا» و« دروغ های راست» اسلام را تهدیدگر، خشم آلود و مسلمانان را ابلیس و تشنه خون آمریکاییها معرفی میکند(مقیمی، ستوده، 1392: 253-252).
آقای ادواردسعید موضوع اسلام هراسی و شیعههراسی را کالبد شکافی میکند و سه علت مهم آن را متذکر میشود:
اول: احساس وحشتآور غرب از نیاز به انرژی و تمرکز آن در جهان اسلام است و لذا طرح شیعه هراسی میتواند موجب تشدید نزاع بین اسلامگرایان و کشورهای اسلامی شود تا جریان انتقال ارزان نفت به غرب به واسطه بیداری اسلامی دچار بحران نشود.
دوم: انقلاب اسلامی ایران است که مفاهیم و پتانسیل استکبار ستیزی، عدالتخواهی و عقلانیت سیاسی اسلامی را ارائه کرده که الگوی موفق اسلام سیاسی برای حرکت خیزش اسلامی در عصر مدرنیته خواهد شد.
سوم: بازگشت اسلام در زندگی سیاسی مسلمانان است.
2 -عامل فرهنگی(بازگشت به آرمان های اسلامی):
بعد فرهنگی و اعتقادی شیعههراسی مربوط به بیداری اسلامی و احیای تمدن اسلامی میشود و آنچه نظام سلطه را وادار به واکنش منفی در برابر بیداری تمدن اسلامی کرده است، صبغه ضد استبدادی و استعماری و ندای وحدت جهان اسلام در برابر اندیشه استکباری بوده. بدین لحاظ به قول فرانسواتوال نویسنده کتاب« ژئوپلتیک شیعه»، با ظهور خیزش شیعی اندیشه لیبرال دموکراسی، رقیب فرهنگی و ایدئوپلتیکی خود را در میدان مبارزه مییابد. در نتیجه، استراتژیستهای غربی برای کنترل تفکر انقلابی امام خمینی پروژههای جدیدی را طراحی کردهاند. ایجاد جنگ نرم و روانی هلال شیعی در برابر قوس سنی یکی از همین حربههای جنگ روانی است که اولین بار توسط تونی بلر مطرح و متأسفانه توسط برخی از رهبران منطقه مثل ملک عبدالله، پادشاه اردن و حسنی مبارک رئیس جمهور مصر دامن زده شد.
در واقع هراس از توسعه اندیشه عدالت خواهانه شیعه و آرمانهای وحدت بخش امام خمینی از یک طرف و شیطنت دولت مردان غربی در تحریف آرمانهای مسالمتجویانه شیعه و بزرگنمایی موقعیت ژئوپلتیک شیعیان خاورمیانه، موجب موضعگیری ناپخته برخی مرتجعان در منطقه حساس خاورمیانه شده است که ادامه آن موجب تشدید اختلافات شیعه و سنی و تضعیف جریان بیداری اسلامی خواهد شد.
3-عامل ژئوپلتیکی (موقعیت استراتژیک شیعیان):
سومین نکته قابل تأمل در بزرگنمایی احیای هویت شیعی به عنوان خطر بالفعل در برابر هویت سنی، به موقعیت جغرافیایی و سرزمینی شیعیان معطوف است(مقیمی، ستوده، 1392 : 256-254).
4-3-2- اهداف پروژه شیعه هراسی
توهم شیعههراسی که عمدتاً غربیها در چند سال اخیر به آن دامن زدهاند چند هدف را دنبال میکند:
1. شناسایی قدرت نرم و پیام سیاسی تفکر شیعی و شناسایی پتانسیل ضد استکباری و ضد ظلم آن به منظور کنترل رشد و انتشار حکومت اسلامی مشابه در منطقه خاورمیانه.
2. مطالعه جغرافیایی و منطقهای شیعیان و احتمال اتحاد آنها با برادران اهل تسنن که میتواند کمربند مقاومت علیه زیاده خواهیهای قدرتهای سلطهگر باشد.
3. ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی به منظور تضعیف بیداری اسلام سیاسی، تا آنتی تز هژمونی سرمایهداری شکل نگیرد.
4. تحریف آرمانهای فرهنگی و سیاسی شیعی به وسیله ایجاد هراس، به منظور خنثی کردن بازخیزی و هویت عدالتخواهی علیه نظام سرمایه داری و مدعیان لیبرال دموکراسی.
5. جلوگیری از شکلگیری ترتیبات امنیتی بومی و پایدار بین کشورهای اسلامی منطقه چنانکه اشاره شد توهم شیعههراسی حاصل اسلام رسانهای تحریف شده است که قدرتهای سیاسی در پی اغراض سیاسی به دنبال مصادره بیداری اسلامی، از طریق ایجاد شکاف بین نیروهای اصیل بیداری اسلامی هستند.
با نگاهی اجمالی به آرمانها و آموزههای شیعی در خواهیم یافت که پدیدهی شیعههراسی، توهمی بیش نیست چون با مبانی شیعه و اصول بنیادین انقلاب شیعی ایران و نیز آرمانهای معمار کبیر آن منافات دارد. بدین لحاظ مهمترین راهکار مقابله با توهم شیعههراسی بازخوانی و معرفی ارزشهای اصیل اسلام است.
در نهایت طرح توهم شیعههراسی و ایران هراسی در امتداد توهم اسلام هراسی و جنگ تمدنهاست که به دنبال مصادره بیداری اسلامی و جلوگیری از احیای مجدد و عظمت تمدن اسلامی در منطقه خاورمیانه است(مقیمی، ستوده،1392: 264-257).
4-4- تعارضات شیعه و سنی