وزارت جهاد کشاورزی

دانلود پایان نامه

از آنجا که روش تحقیق مجموعه
ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام
یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. در این تحقیق، سعی شده است که برای دستیابی به این مهم از روش کمی و کیفی استفاده شود و در بخش گردآوری داده
ها در زمینه موضوع موردنظر، از کتب، مقالات منتشر شده، اطلاعات موجود در سایتهای اینترنتی، جزوات درسی اساتید، پایان نامه های دانشجویی و پژوهشهای انجام شده در واحدهای تحقیقاتی استفاده شده است. البته علاوه بر مطالعات اسنادی مذکور و مدارک موجود (پرسشنامه ها) از زنان سرپرست خانوار (72 زن) در کمیته امداد بوئین زهرا، برای آگاهی بیشتر از جامعه موردنظر، با کارشناسان ذیربط در این زمینه در کمیته امداد امام خمینی(ره) تهران، استان قزوین و شهرستان بوئین زهرا، بانک کشاورزی تهران و قزوین و وزارت جهاد کشاورزی تهران مصاحباتی صورت گرفته است.
همچنین برای مشاهده وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار و مصاحبه با آنان تحقیقات میدانی و ملاقاتهای مکرری با آنها در چند روستا از روستاهای بوئین
زهرا (قشلاق چرخلو، خیارج و شهر سگزآباد) صورت گرفت علاوه بر موارد مذکور، از سخنرانی ها اساتید و مقامات ذیربط در همایش اعتبارات خرد که در 19 و 20 آذر 1384 در دانشگاه تربیت مدرس منعقد شد نیز در این راستا استفاده شده است. در تحلیل داده ها، متناسب با سطح اندازه
گیری متغیرها و در چارچوب اهداف پژوهش از روشهای مختلف آماری استفاده شده است. در بخش تحلیل اطلاعات، از آماره
های توصیفی و استنباطی و به منظور مطالعه میزان ارتباط متغیرها با هم از ضرائب همبستگی و آزمون
های آماری استفاده شده است.
بنابراین بطور کلی می
توان گفت که روش میدانی و روش همبستگی که به منظور بررسی میزان ربط تغییرات یک عامل با تغییرات یک یا چند عامل دیگر برحسب ضریب همبستگی است، از روشهای مورد استفاده در این تحقیق است.
2. ابزارهای جمع
آوری داده
ها:
در این تحقیق از 4 ابزار عمده برای جمع
آوری داده
ها استفاده شده است.
1. بررسی (مراجعه) به مدارک و اسناد
برای انجام این پژوهش علاوه بر داده
های اولیه که از طریق مشاهده و پرسشنامه و مصاحبه بدست آمده از داده
های ”ثانویه“ (مطالعه کتب، مقالات، پایان
نامه
های دانشجویی، استفاده از سخنرانی
های اساتید و دست
اندرکاران مربوطه، تحقیقات انجام شده در سازمانهای مختلف خصوصاً سازمان بهزیستی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی، سالنامه
های موجود در کمیته امداد خمینی (ره)، ماهنامه
ها و …) استفاده شده است.
الف. داده
های موجود در اسناد تحقیقات گذشته:
در این پژوهش از داده
های موجود در کمیته امداد امام خمینی بوئین زهرا و عملکرد ده ساله طرح حضرت زینب کبری(س) هم که در بانک کشاورزی انجام شده بود استفاده شده است.
علاوه بر این از تحقیق صورت گرفته توسط سعدی و عرب مازار در این زمینه نیز بکار گرفته شده است.
ب. آمارهای رسمی :
آمارهای موجود در مورد وضعیت فعالیت
های مختلف دراستان قزوین که در سالنامه
های آماری کمیته امداد امام خمینی (ره) منتشر می
شود و همچنین آمارهای موجود در زمینه طرح حضرت زینب کبری (س) در بانک کشاورزی از آمارهای رسمی هستند که در این تحقیق از آن
ها استفاده شده است.
ج. مدارک و اسناد سازمانی:
علاوه بر آمارهای رسمی فوق
الذکر، از آمارهای موجود در مدارک زنان سرپرست خانوار روستایی در کمیته امداد امام خمینی (ره) استفاده شد که شایان ذکر است که در مواردی با مشاهدات صورت گرفته در روستاهای مختلف مغایرت داشته است.
2. مشاهده: (Observation)
برای شناسایی، مقایسه و توصیف و ثبت آنچه در روستاهای بوئین زهرا روی داده است، به مشاهده وضعیت زنان سرپرست خانوار در روستاهای قشلاق چرخلو، خیارج و شهر سگزآباد پرداخته شد.
3. مصاحبه (interview)
برای دستیابی به اطلاعاتی در زمینه وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار و نحوه عملکرد طرح حضرت زینب کبری (س) در ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی و نحوه انتخاب زنان سرپرست خانوار مصاحباتی با آنان صورت گرفته شد که مواردی از مشاهدات و مصاحبات صورت گرفته در صفحات بعدی آورده می
شود.
4. پرسشنامه (Questionnaire)
پرسشنامه
های این تحقیق از مدارک موجود در کمیته امداد امام خمینی بوئین زهرا بدست آمده است. از این مدارک، اطلاعاتی مانند سن، تحصیلات، تعداد افراد تحت تکفل، مبلغ وام دریافتی، علت بی
سرپرستی، روستای محل سکونت، تعداد دفعات دریافت وام در دوره مورد بررسی تحقیق (5 سال)، موضوع دریافت وام و یا این که آنها تحت پوشش کمیته امداد هستند یا خیر بدست آمد.

مطلب مشابه :  تصویر استفاده کننده

فصل چهارم