وسایل ارتباط جمعی

وسایل ارتباط جمعی

وسایل ارتباط جمعی

24- حسین نژاد، حسینقلی، مسئولیت مدنی، تهران، نشر مجد، 1377
25-یدریان، محمود، مبانی علم حقوق، چاپ سوم تهران نشر دادگستر 1378
26- خندان، علی اصغر، مناطق کاربردی،تهران، سمت 1379
27- دادگران، سید محمد، مبانی ارتباطات جمعی، چاپ اول تهران، فیروزه 1374
28- داوید، رنه، نظام های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه حسین صفایی و همکاران، تهران، نشر مرکز دانشگاهی تهران چاپ چهارم 1378
29- درودیان،حسنعلی، جزوه درس مدنی 4، نیمسال دوم سال تحصیلی 79-78 انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سال 1374
30- دلفانی،علی اشرف، مبانی ارتباطات جمعی، تهران انتشارات فیروزه چاپ چهارم 1381
31- ژوردان، پاتریس ، تحلیل های رویه قضایی فرنسه در زمینه مسئولیت مدنی، ترجمه حمید ادیب،تهران نشر میزان 1378
32- ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، تهران نشر دادگستر جلد اول چاپ دوم 1375
33- شیخ الاسلامی، عباس، جرایم مطبوعاتی، مشهد،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد چاپ اول 1380
34- صادقی، حسین،مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیکی،تهران، نشر میزان چاپ اول زمستان 1388
35- صادقی نشاط، امیر،حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری تهران، سازمان برنامه و بودجه 1376
36- صفایی، سید حسین؛،دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد 2تهران نشر موسسه عالی حسابداری 1387
37-طباطبایی موتمنی، منوچهر، ازادی عمومی حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1375
38- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران ،نشر امیرکبیر 1363
39-فراهانی، عذرا،اسناد و پرونده های مطبوعاتی ایران در دهه 70 جلد دوم تهران: نشر سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد چاپ اول 1384
40- فضلی، مهدی،مسئولیت کیفری در فضای سایبری،تهران، معاونت حقوقی توسعه قضایی قوه قضاییه مرکز مطالعات توسعه قضایی 1388
41-قاسم زاده، مرتضی، مبنای مسئولیت مدنی، تهران، نشر دادگستر 1387
42- قاضی ، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جلد اول چاپ اول تهران دانشگاه تهران 1368
43-قهرمانی،نصرالله،مسئولیت مدنی وکیل دادگستری،تهران،نشر گندم، چاپ اول 1372
44- کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) جلد اول انتشارات دانشگاه تهران 1387
45- کاتوزیان، ناصر،ا لزام های خارج از قرارداد،مسئولیت مدنی جلد اول، قواعد عمومی، تهران انتشارات دانشگاه تهران 1387
46-کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی،تهران نشر شرکت سهامی انتشار 1377
47- کاتوزیان، ناصر؛ جنیدی، لعیا؛ غمامی مجید؛ مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، چاپ دوم تهران نشر دانشگاه تهران 1381
48- کازنو، چان؛ جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، چاپ ششم تهران میزان 1377
49- کاسپرس، یوسف، اصول روزنامه نگاری، ترجمه صبا میهن دخت تهران انتشارات دانشگاه تهران 1388

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~