وسایل ارتباط جمعی

دانلود پایان نامه

پیشنهاد جهت تصحیح آن بخش از خط مشی ها،سیاست ها و تلاش ها که در تضاد و تقابل با منافع گروه ها و یا عموم مردم قرار دارد و موجب عکس العمل مخرب خواهد شد و ارائه راه حل های عملی همراه با دلایل مستند و کافی.
کشف و شناخت آن دسته از اقدامات موسسه که در جهت منافع همگان است و تبلیغ این اقدامات و محور قرار دادن آنها در متون و پیام های ارتباطی – تبلیغی.
پیشنهاد برنامه ها و روش های تازه که هم درجهت منافع و علایق همگان و هم در جهت منافع موسسه است.
ایجاد تغییرات مورد نظر در دانش،عقاید ،گرایش ها و رفتار گروه های داخل و خارج سازمان(میر سعید قاضی،1374، 26 – 27 ).
همچنین سید حسین سجادی در مقاله (مشکلات تشکیلاتی و ساختار سازمان) وظایف روابط عمومی را چنین بر می شمارد:
الف – مدیران برای دست یافتن به اهداف موسسات خود باید گرایش ها و علاقه مندی های مخاطبانش را شناسایی و اهداف موسسه را بر اساس محیط خارجی آن موسسه قالب ریزی کنند.
ب – کارشناسان روابط عمومی وظیفه مشاوره و روابط بین مدیران و مخاطبان موسسه را به عهده دارند و به مدیران کمک می کنند تا اهداف خصوصی موسسه به سیاست ها،خط مشی ها و اقدامات منطقی و مورد قبول همگان تبدیل شود.
علاوه بر آنها وظیفه روابط عمومی به عنوان بخشی از مسئولیت مدیریت سازمان عبارتند از:
پیش بینی ،تحلیل و تفسیر افکار عمومی،گرایش های ذهنی و مسایلی که ممکن است به نحو مطلوب یا نامطلوب به عملیات و طرح های سازمان تاثیر بگذارد.
مشورت های اداری در زمینه تصمیم گیری ها و مراحل اجرایی آنها و ارتباطات در کلیه سطوح سازمان،به نحوی که عواقب عمومی این تصمیم گیری ها و مسئولیت اجتماعی و شهروندی سازمان در نظر گرفته شود.
بررسی و هدایت و ارزیابی برنامه های اجرایی و ارتباطی که برای دستیابی به تفاهم مخاطبان و تحقق اهداف سازمان ضروری است.این برنامه های اجرایی می تواند شامل: بازاریابی،برنامه هایی برای ایجاد رابطه با گروه های مالی،سرمایه گذاران، کارمندان،کارگران،گردهمایی اجتماعی و دولت باشد.
طرح ریزی و اجرای برنامه های سازمان به منظور تاثیر گذاری یا تفسیر سیاست های عمومی
تعیین اهداف،برنامه ریزی،بودجه بندی،استخدام و آموزش کارکنان،تهیه سایر تجهیزات و به طور خلاصه اداره منابع مورد نیاز برای اجرای تمامی برنامه هایی که ذکر شد (سجادی ،1380 ، 63 ).
اصولاً می توان وظایف روابط عمومی را به دو گروه،وظایف درون سازمانی و وظایف برون سازمانی تقسیم کرد.منظور از وظایف درون سازمانی آن نوع وظایفی است که مخاطبان آن را عموماً کارکنان و مدیران شاغل سازمان تشکیل می دهند و در این رابطه می توان از فرهنگ کارکنان (گروه های رسمی و غیر رسمی) و مدیران سازمان نام برد.وظایف برون سازمانی ،عمدتاً وظایفی است که مخاطبان آن را افراد خارج از سازمان شامل دولت،سازمان های دیگر،مطبوعات ،روشنفکران،نخبگان،ذی نفعان،تامین کنندگان مواد اولیه و مشتریان تشکیل می دهد.
روابط عمومی در سازمان:
مراحل تهیه برنامه برای انجام وظایف روابط عمومی :
هریک از فعالیت های یک سازمان که در وضع مردمی که با آن دستگاه سرو کار دارند موثر واقع شود یک جنبه روابط عمومی خواهد داشت.اگر بخواهیم از جنبه تکنیک به روابط عمومی بنگریم،روابط عمومی یک رشته فعالیت های مخصوص انجام می دهد و در هریک از مراحل آن فعالیت ها از یک یا چند وسیله ارتباط جمعی استفاده می کند.به طور کلی می توان گفت که عملیات روابط عمومی از چهار مرحله تشکیل می شود و هر یک از مراحل با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند.
مراحل چهارگانه عبارتند از:
تجزیه و تحلیل: گرد آوری اطلاعات درباره مساله یا مسایلی که یک موسسه (دستگاه) با آن مواجه باشد یا تحقیق و تجزیه و تحلیل آن مسایل اولین قدم در طرح و بررسی کلیه عوامل مربوط و موثر در مساله می باشد.مثلاً باید کشف شود که نظر و عقیده و طرز تفکر مردم نسبت به مساله و موضوعی که سازمان با آن مواجه است چیست و آیا اکثریت موافق موضوع پیش آمده هستند یا مخالف آن.
تفسیر و توجیه : پس از تجزیه و تحلیل عقاید،کار روابط عمومی این است که کشف های خود را درباره طرز تفکر و عقیده مردم به دقت مورد سنجش قرار دهد و نتایج احتمالی نظرات مردم را برآورده کند،سپس حاصل سنجش و مطالعه و برآورد خود را به عنوان تفسیر و توجیه در اختیار مدیران موسسه قرار دهد.
اجرا : پس از آنکه اطلاعات لازم به دست آمده و مورد سنجش و بررسی قرار گرفت زمان آن است که موسسه براساس اطلاعات بدست آمده توصیه روابط عمومی را به مورد اجرا می گذارد و خط مشی های اساسی خود را تعیین می کند.
عمل و اقدام : عمل و اقدام چهارمین مرحله برنامه روابط عمومی است و در این مرحله است که مشاوره روابط عمومی عملاً مورد آزمایش قرار می گیرد.وقتی که مدیران سازمان با توجه به توصیه های واحد روابط عمومی تصمیمات خود را اتخاذ کرد و به وضع داخلی سازمان به نحوی که سازگار با منافع مردم باشد سرو سامان دادند.آن وقت است که باید راجع به این موضوع ها با مردم صحبت کرد و برای مطلع ساختن مردم از این جریان ها و جلب حسن نیت و اعتماد آنها از چند یا همه وسایل ارتباط جمعی استفاده کرد.باز در این مرحله است که تکنیک پابلیسیتی (آوازه گری) و نشر آگهی ها نقش اساسی در مبارزه های روابط عمومی ایفا می کنند،زیرا در این مرحله آگاه ساختن مردم و نفوذ در عقاید آنها به وسیله استفاده ثمر بخش متاثر از وسایل ارتباط جمعی است.با استفاده از وسایل مختلف ارتباط جمعی ابلاغ و ترویج خط مشی و سیاست های جدید موسسه (دستگاه) به طبقات و گروه های مختلف مردم امکان پذیر خواهد شد.(امینی،1350 ، 93 – 92).

مطلب مشابه :  مشروعیت جهت معامله