وضعیت اجتماعی

دانلود پایان نامه

دسترسی فرعی سواره
تصویر 4-53- نحوه دسترسی های سواره و پیاده به دهکده ی بازی های آسیایی منبع (نگارنده)
تصویر 4-53- نحوه دسترسی های سواره و پیاده به دهکده ی بازی های آسیایی منبع (نگارنده)
مسیرهای پیاده با عرض کمتر از 2 متر، در سطح مجموعه معاشرت وتعامل اجتماعی را تشویق می کنند. بعضی از خیابانهای باریک به شکلی غیره منتظره به میدانهای شهر می رسند و بر محدودیت و تغییرمقیاس یا دورنما و ایجاد شگفتی در فرد تاکید می کنند. دروازه ها نیز مخاطب را به سمت میدان ها دعوت می کنند.مسیرهای پیاده وغلامگردها متعامدا توسط واحدها قطع می شوند. به این نحوه که واحدها روی مسیر را می پوشانند. و دروازه هایی ایجاد می کنند که تعریف کننده ی زیر گروه های در کل مجموعه هستند. این مسیرهای باریک در مقیاس راه های شهرهای سنتی هند هستند. جاهایی که راه های باریک فضاهایی برای تامل مردم می باشند و میدان های باز تعریف کننده همسایگی هستند .(URL12, 2015)
تصویر 4-55- ساختار کالبدی مجموعه URL)
تصویر 4-55- ساختار کالبدی مجموعه URL)
تصویر 4-54- ساختار کالبدی مجموعه URL)
تصویر 4-54- ساختار کالبدی مجموعه URL)
دروازه های ورودی با تراس های ارتباط دهنده در بالای آنها نشانه هایی هستند که توالی حیاط های مرکزی و فضاهای سبز را از یکدیگر جذا می کنند. راج روال در این کار تلاش می کند تا علیرغم استعمار 288 ساله انگلیس هویت هندی را به نمایش بگذارد و با استفاده از عناصر و تناسب سنتی محیطی مطلوب بیافریند (ibid, 2015).
تصویر 4-56- ارتباطات فضایی و دروازههای عمومی URL)
تصویر 4-56- ارتباطات فضایی و دروازههای عمومی URL)
ترکیب خانه های مسکونی متنوع در یک قالب طراحی شهری این دهکده ی آسیایی را خاص کرده است. بافت این مجموعه به دهکدهای سنتی شباهت دارد، با هجم های مکعبی شکل و فضای بازی که مشخصه بافت شهری هند بوده اند. مشابه جی سامر در دهلی قدیم ( jsisalmer) این شیوه چیدمان، فضای سر زنده و سایه دار را ایجاد می کند. تیپ های خانه های طراحی شده، تنوع زیادی دارد: سه نوع خانه ی مستقل و سه نوع آپارتمان و گوناگونی در چیدمان این خانه ها به نحوی است که توانایی نیازهای خانواده های با وضعیت اجتماعی مختلف را دارا است .(URL12, 2015)
تصویر 4-57- ترکیب یکی از گونه های آپارتمانی برای ایجاد مساحت های متنوع (URL13,2015)
در این شهرک در کل 588 خانه وجود دارد که متشکل از 288 خانه مستقل و 388 آپارتمان دو تا چهار طبقه با تراکم 58 واحد در هکتار است. مشخصه ی مرکزی این دهکده یک سالن غذا خوری بوده است که بعد از اتمام بازی ها به مجموع های تفریحی – تجاری تغیر کاربری داده شده است .(URL12, 2015)
ایدهی اصلی که روال در طراحی برای دهکده بازی های آسیایی در دهلی نو استفاده کرده، بر پایه توالی فضاهایی می باشد که با مسیرهای پیاده باریکی به هم متصل می شوند، این فضاها سایه دارند و با ترکیبی دقیق از فضای تفریحی و تجاری سرزنده، به واحدهایی قابل درک تقسیم شده و معموال توسط دروازه هاتعریف می شوند. ترکیب های گونه های مسکونی متنوع در بافت شهری با ترکیبی بدیع دهکده بازیهای آسیایی برجسته و منحصر به فرد کرده است. دورنماها در این مجموعه به صورتی مداوم در حال تغیر است، همچنین تداوم حرکت و تغیر است، همچنین تداوم حرکت در هر دسته از محوطه ها ادامه دارد و مد نظر بوده است (URL13,2015).

مطلب مشابه :  مدیریت دانش در سازمان

تصویر 4-58- حیاط مرکزی داخل مجموعه (URL13,2015)
فصل پنجم
مقدمات طراحی
مقدمه
در این فصل به کمک تحلیلهای انجام شده در فصول قبلی بعد از شناخت بستر طرح، فرایند طراحی برای رسیدن به
کانسپت های طراحی را شرح داده و رویکرهای مد نظر درطراحی معماری را به کمک رابطه چارچوب نظری تحقیق و ملاکهای طراحی بیان میداریم.
5-1- موقعیت و ساختار وضع موجود منطقه : سایت مورد نظر در نقطه ابتدایی جاده شهرک توحید شهرستان سبزوار واقع شده است . این محدوده با توجه به دسترسیهای اصلی و شناخته شده منطقه 1، در قسمت غربی اتوبان توحید شهر قرار گرفته است. در تشریح ساختار اصلی منطقه می توان به برخی عناصر و کاربریهای مهم اشاره کرد . مهمترین عناصر این ساختار ، بولوار کشاورز می باشد که ارتباط دهنده شهرستان سبزوار به دو نقطه اصلی ، یعنی شهرک توحید و دانشگاه حکیم سبزواری محسوب می شود .
تصویر 5-1:عکس هوایی از سایت
5-2-بررسی وضع موجود ناحیه : پس از بررسی اجمالی وضع موجود منطقه ، لازم است تا ناحیه اطراف سایت مورد بررسی قرار گیرد . این ناحیه کمتر مورد توسعه های ساخت و ساز قرار گرفته است و این توسعه ها منحصر به موارد معدود و محدودی می باشند . لذا سیمای عمومی ناحیه بصورت یک فضای طبیعی نسبتا بکر با دخل و تصرف های محدود می باشد که البته فضای موجود در آن بعلت برنامه های آتی توسعه شهری با سرعتی فراوان در حال تغییر می باشد.
5-3-بررسی و شناخت کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازسی در شهر