وضعیت اقتصادی و اجتماعی

در تعریفی دیگر اعتبار، انتقال موقتی قدرت خرید از افراد حقیقی یا حقوقی به فرد دیگری است که کارایی و مدیریت لازم جهت فعالیت را دارد ولی فاقد سرمایه کافی است.
ولی بطور کاربردی، اعتبار عبارت است از هر نوع قراردادی که به موجب آن بانکی بنا به درخواست و برطبق دستورات یک مشتری، مامور است که مقابل اسناد معینی به شخص ثالث یا به حواله کرد او وجهی پرداخت نماید. (نادری مهدیی، 1381، 35)
در تعریف وام و یا اعتبار بطور کلی می
توان گفت: مقدار پول یا جنسی و یا خدمتی است که شخص برای مدتی (محدود و مشخص یا نامشخص) در مقابل اخذ بهره یا مقداری اضافه و یا بدون دریافت بهره و مبلغ اضافی (قرض
الحسنه) با دریافت وثیقه و یا به اعتبار شخصی در اختیار شخص دیگر قرار می
دهد. (طالب، 1372، 54 و 53)
وام
ها را می
توان به شکل
های مختلفی تقسیم
بندی کرد: (از جمله مصرفی، تولیدی، نقدی، جنسی، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت (با توجه به زمان بازپرداخت.)
همانگونه که در نمودار زیر نشان داده می
شود، وام
ها را می
توان به دو گروه مصرفی و تولیدی تقسیم کرد.
وام
های تولیدی، خود به دو گروه مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می
شوند. وام
های مستقیم، وام
های است که بطور مستقیم در تولید به کار گرفته می
شود. در حالی
که وام
های غیرمستقیم در مواردی نظیر خانه
سازی، ایجاد زیرساخت
ها مثل توسعه جاده و ایجاد شبکه آبرسانی مورد استفاده قرار می
گیرد. تنها نقشی که وام
های مصرفی غیرتولیدی در زندگی روستاییان دارند، افزایش بدهی روستاییان است. در حالی
که وام
های مصرفی تولیدی، باعث کاهش احتمال زیان می
شوند و نوسان
های مصرف را در مقابل نوسان
های فصلی درآمد، هموار می
کند. (معظمی، 1377، 28)
موارد مصرف وام
(معظمی، 1377، 28) 2-2- تعاریفی از اعتبارات خرد و ویژگی
ها و اهداف آن
تعاریف مختلفی از اعتبارات خرد عنوان شده است که در هر یک از تعاریف بر ویژگی خاصی تکیه شده است.
مثلاً در تعریفی از اعتبارات خرد بر کوچک بودن وام
ها و کوتاه بودن زمان بازپرداخت وام
ها تکیه شده است و اعتبارات خرد را این
گونه تعریف کرده است.
«اعتبارات خرد» یعنی ارائه وام
های خیلی کوچک که در مدت زمان کوتاه، بازپرداخت می
شوند و اساساً توسط افراد و خانوارهای کم درآمد که دارایی آنها نمی
تواند به عنوان وثیقه منظور شود، بویژه «زنان» مورد استفاده قرار می
گیرد.
استنباط فکری از کلمه «اعتبارات خرد» در خود کلمه «خرد» نهفته است. نتیجه
ای که از مفهوم خرد یا Micro به ذهن می
آید عبارت است از: اندازه کوچک وام، زمان بازپرداخت کوتاه، مقدار بازپرداخت کم و فعالیت ایجاد شده در سطح خرد و محلی.
(مهدوی و خدا رحمی، 1381، 240)
در تعریف دیگر بر نحوه به کارگیری وام
ها توسط متقاضیان تکیه شده است و از اعتبارات خرد، تحت عنوان برنامه اعتبارات خرد نام می
برد. برای اینکه فقط پرداخت مبلغی تحت عنوان وام به بهره
بردار مد نظر نیست، بلکه نحوه به کارگیری آن در فعالیت توسط متقاضی به طوری که بتواند فرد متقاضی را از فقر نجات دهد، در یک فرایند جامع و سیستماتیک مورد توجه برنامه خرد می
باشد. (رحمانی اندبیلی، 1381، 310)
حشمتی (1384)، اعتبارات خرد را ارائه خدمات مالی به فقرای کارآفرین می
داند.
این تعریف دو ویژگی مهم دارد:
الف) تاکید بر گستره خدمات مالی – نه فقط اعتباری.
ب) تاکید بر فقرای کارآفرین.
فقرای کار آفرین افرادی هستند که می
توانند با فعالیت
های اقتصادی، درآمد خود را افزایش دهند و بدین ترتیب خود را به خط فقر یا حتی بالاتر از آن برسانند. این افراد به کمک برای خودشان نیاز ندارند، بلکه برای ایجاد یا اداره فعالیت
هایی که درآمدشان را افزایش خواهد داد، نیازمند یاری هستند، آنها بخصوص به کمک
هایی نیاز دارند که منابع مورد نیاز برای توسعه این فعالیت
ها را در دسترس
شان قرار دهد، اعتبار یا وام یکی از این منابع است. (آذرنوش، 1383، 17)
در واقع، «اعتبارات خرد» به عنوان راهبردی در توسعه اقتصادی باهدف دسترسی زنان و مردان کم درآمد به منابع اعتباری، برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنهاست که در قالب برنامه
های اعتبار – پس
انداز طرح
ریزی می
گردد. «نظام اعتبارات خرد» اغلب در کشورهایی که برنامه
های توسعه اقتصادی ملی، توانایی ایجاد فرصت
های شغلی و درآمدزا را برای اکثریت جامعه دارا نباشد، گسترش بیشتری دارد. (عباس رحیمی، 1381، 335 و 334)
ویژگی
های برنامه
های اعتبارات خرد:
اعتبارات خرد دارای ویژگی
ها و خصوصیات خاصی است که آن را از سایر منابع اعتباری متمایز می
کند و در مقام مقایسه با سایر منابع اعتباری، این ویژگی
ها به عنوان امتیاز مثبت برای اعتبارات خرد منظور می
گردد. از جمله این ویژگی
ها عبارتند از: