نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از مرحله صدور رأی تا مراحل اعتراض به رأی

وظایف مأمورین ابلاغ
گفتار اول: ابلاغ رأی
پس از امضای دادنامه مدیر دفتر دادگاه باید رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه کند و اگر طرفین شخصاً در جلسه حضور دارند یا وکیل و نماینده آنها حاضر است همانجا رونوشت به آنها ابلاغ می­شود و الامامورین ابلاغ طبق مقررات ابلاغ ان رابه اصحاب دعواابلاغ می کنند و هرگز نمی­توان حکم یا قراری را اجرا نمود که به طرفین یا وکیل آنها ابلاغ نشده باشد (مواد 300 و 302 آ. د. م.)
گفتار دوم: ابلاغ رأی تصحیحی
هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلمی یا اشتباهی اتفاق بیفتد بنابر ماده 309 قانون آ. د. م. تا زمانی که از آن درخواست تقاضای تجدید نظر نشده باشد دادگاه خود یا به درخواست ذینفع آن رأی را تصحیح می­کند و رأی تصحیحی باید توسط مأمورین ابلاغ به طرفین ابلاغ شود.
مبحث سوم: وظایف اختصاصی سایر اعضای دفتری دادگاه­
گفتار اول: وظایف اختصاصی منشی دادگاه
1- تطبیق پاکنویس آراء با اصل رای دادگاه و غلط گیری و تصحیح اغلاط املایی با توجه به متن دستنویس رای دادگاه[1]
2-ثبت آرا، دردفتر احکام{آمار}پس از امضای دادنامه توسط قاضی دادگاه و ارسال جهت قید در دفتر ثبت عرایض به ثبات شعبه
3- قرائت رای دادگاه بعداز انشاء در جلسه علنی دادگاه
پس از انشای لفظی رای دادگاه توسط قاضی،منشی آن را تحریر نموده و بعد به امضای قاضی میرسد و بعد از صدور رای در جلسه علنی با حضور طرفین،توسط منشی قرائت و به اطلاع طرفین دعوی رسیده و از آنها امضا یا اثر انگشت اخذ و مراتب اعتراض طرفین یا عدم آن نیز در ذیل راًی قید میشود.
 
گفتار دوم: وظایف اختصاصی بایگان
بند اول: بایگانی مختومه
عبارتست از قرار دادن پرونده هایی که منتهی به صدور قرار یا حکم شده ، در کمد یا قفسه مخصوص به ترتیب کلاسه وسال که خود بر دو نوع است :
الف ـ مختومه موقت یا انتظاری : به پرونده هایی گفته می شود که منتهی به صدور قرار یا حکم گردید ه وجهت ابلاغ به اصحاب دعوی ، ارسال شده و نتیجه ابلاغ ، واصل نشده یا نحوه ابلاغ صحیح نبوده است .
ب ـ پرونده های مختومه : در پرونده های مختومه که تشریفات ابلاغ قرار یا حکم در آن ، مطابق مقررات به عمل آمده و در چنین وضعیتی چنانچه پرونده کیفری باشد و به حکم صادره اعتراض نشود ، پرونده امر ضمن اعلام عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی به اجرای احکام ارسال می گردد چنانچه پرونده حقوقی باشد و حکم صادر شده ، قطعیت یافته باشد با تقاضای محکوم له ، برگه اجرائیه صادر خواهد شد درغیراین صورت پرونده بایگانی می شود ضمناً درهر یک از موارد مذکور اعم از کیفری وحقوقی چنانچه قرار یا حکم صادر شده قابل اعتراض باشد و اعتراض واصل شده باشد پرونده به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد .
1- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، آشنایی با وظایف کارکنان اداری ویژه مشاغل اختصاصی دادگستری، انتشارات خرسندی، جلد اول، 1386،ص95.