. آیت ا.. ناصر مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلا، اخلاق در قرآن، چاپ چهارم، (قم: امام علی بن ابی طالب (ع)، ۱۳۸۸)، ج ۱، ص ۲۳.

. رابرت.ال. هولمز، مبانی فلسفه اخلاق، (مترجم: مسعود علیا)، چاپ سوم، (تهران: ققنوس، ۱۳۸۵)، ص ۳۰.

. محمد بن محمد فارابی، رساله التنبیه علی سبیل السعاده، (محقق: جعفر آل یاسین)، طبعه ثانیه، ( بیروت: دار المناهل، ۱۴۰۷)، ص۹.

. احمد بن محمد ابن مسکویه، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، چاپ هفتم، (قم: زاهدی، ۱۴۲۶)، ص۵۱.

. فیض کاشانی، الحقایق فی محاسن الاخلاق، (محقق: الحاج محسن عقیل)، چاپ اول، (بیروت: دار البلاغه، ، ۱۴۰۹)، ص ۵۹.

. محمد بن محمد نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، (مصحح: مجتبی مینوی و علی رضا حیدری)، چاپ سوم، (تهران: خوارزمی، ۱۳۶۴)، ص ۱۴۳.

. علامه سید محمد حسین طباطبایی، نهایه الحکمه، (قم: مؤسسه نشر اسلام. قم ۱۳۶۲)، ص۱۲۳.

. قلم / ۴ .

. علامه سید محمد حسین طباطبایی، تفسیر المیزان، (مترجم: سید محمد باقر موسوی همدانی)، (قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۴)، ج ۱۵، ص ۴۲۴.

. محمدتقی مصباح یزدی، دروس فلسفه اخلاق، چاپ سوم، (تهران، مؤسسه اطلاعات، ۱۳۷۳)، ص ۹٫ ↑
. ابوعبدالله محمد بن عمر فخر رازی، التفسیر الکبیر [مفاتیح الغیب]، چاپ سوم، (بیروت، دار احیاء التراث العربى‏، بیروت: ۱۴۲ق)، ص ۸۱.

. مرتضی مطهری، تعلیم و تربیت، چاپ هشتم، (تهران: الزهراء، ۱۳۶۵)، صص ۴۸-۵۰.

. ابن مسکویه، همان، ص ۵۱.

. محمدرضا مدرسی، فلسفه اخلاق: پژوهش در بنیان های زبانی، فطری، تجربی، نظری و دینی اخلاق (تهران: سروش، ۱۳۷۱)، ص ۱۷.

. عبدالرحمن بدوی، الأخلاق النّظریه، چاپ دوم، (کویت، وکاله المطبوعات، ۱۹۷۶ م)، ص ۱۰.

. ژکس، فلسفه اخلاق (حکمت عملی)، (مترجم: ابوالقاسم پورحسینی)، چاپ دوم، (تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲)، ص ۹.

. ابوالحسین احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، (محقق: عبدالسلام محمد هارون)، چاپ اول، (قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴)، ج۳، ص۱۲۰.

. حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، (محقق: محمد سید گیلانی)، (تهران: مکتبه المرتضویه، بی تا)ص۲۴۷.

. محمد بن عبدالله بن مالک اندلسی، الفیه ابن مالک فی النحو و الصرف، (قاهره: دار الکتب المصریه، ۱۳۸۴ق) ص ۴۱.