ویژگیهای شخصیتی

-استفاده از نظرات تخصصی دبیران در مسائل آموزشی و پرورشی جهت مشارکت آنان در تصمیم گیری.
محدودیتهای :
-عدم همکاری بسیاری از دبیران در امر پاسخگو به پرسشنامه ها به دلیل این اعتقاد که نتایج تحقیقات مورد استفاده قرار نمی گیرد .
– رعایت کردن شرط احتیاط در تعمیم دادن نتایج حاصله به کل جامعه معلمان ، زیرا جامعه آماری محدود به معلمان شهرستان اقلید بوده است و مناطق دیگر مشکلات مربوط به خود را دارند.
– کمبود تحقیقات پیشین در زمینه ویژگیهای شخصیتی درون گرایی و برون گرایی
– اشتغال محقق در حین انجام تحقیق .
پرسشنامه آزمون شخصیت آیزنک
شغل
میزان تحصیلات سن
متاهل مجرد
پرسشنامه زیر یک کارپژوهشی دانشگاهی است که به منظور بررسی رابطه درون گراوبرون گرا بارضایت شغلی وتعهد سازمانی تدوین گردیده است.از شما همکارمحترم خواهشمندم سوالات رابه دقت مطالعه نموده وپاسخ دهید مسلم است که پاسخهای شما ما رادرپیشبردامرتحقیق کمک خواهد کرد.لازم به تذکراست اطلاعات ارائه شده از طرف شمامحرمانه خواهدبود.قبلاازهمکاری ومساعدت جنابعالی نهایت تشکر رادارم.
١- شغلی رادوست داریدکه بااشخاص زیادی معاشرت داشته باشید؟ بلی□ خیر□ ٢- بدون کمک ودلسوزی دوستان غالب افسرده وغمگین هستند؟ بلی □ خیر□
٣- سرگرمیهای ،دسته جمعی رابه سرگرمیهای انفرادی ترجیح می دهید؟بلی □خیر□
۴-فراموش کردن غمها وشکستهای گذشته برای شما واقعا دشوار است؟ بلی□خیر□ ۵-کارهای خودرامعمولاازروی نقشه ومطالعه قبلی انجام می دهید؟ بلی□خیر□
۶- تا به حال درزندگی درتمام مواردبه قول وعده خود عمل کرده اید؟ بلی□خیر□ ٧- خلق وخوی شما معمولا متغیر ودمدمی است؟ بلی □خیر□ ٨-معمولا بدون تفکرومطالعه کافی چیزی می گوییدیاکاری انجام می دهید؟بلی □خیر ٩-گاهی بی آنکه علتی درکارباشدناگهان احساس غم واندوه می کنید؟ بلی □خیر□ ١٠ -حاضریدبه کارهای شانسی ولی جالب دست بزنید؟ بلی □خیر□ ١١-آدم کمرویی هستید؟ بلی□خیر□ ١٢-ممکن است گاهی آرامش خود راازدست بدهیدوعصبانی شوید؟ بلی□خیر□ ١٣-کارهارامعمولاازروی احساس آنی انجام می دهید؟ بلی□خیر□ ١۴-معمولادرباره ی گفته ها وکارهای گذشته خوداحساس پشیمانی ونگرانی می کنید؟ بلی□خیر□
١۵-کارهایی مثل مطالعه کتاب ومحله رابه معاشرت بامردم ترجیح می دهید؟ بلی□خیر□
١۶-آدم حساس وزود رنجی هستید؟ بلی □ خیر□
١٧-علاقه زیادی به تفریح وگردش بادوستان دارید؟ بلی □ خیر □
١٨- گاهی منافع خود را به منافع دوستان ترجیح می دهید؟ بلی □ خیر □
١٩- گاهی ناگهان خودراسرشارازنیرو ونشاط وگاهی سست وخسته احساس می کنید؟ بلی □ خیر □
٢٠- ترجیح می دهید که به جای دوستان فراوان فقط چند دوست صمیمی داشته باشید؟ بلی □خیر□
٢١- زیاد خیالبافی می کنید؟ بلی □ خیر □