ویژگی‌های جمعیت شناختی

پژوهشی همانند این پژوهش روی هر دو جنس (دختر و پسر) صورت گیرد تا بتوان نتایج آن را مورد مقایسه قرار داد و تفاوت ها و شباهت ها را شناسایی کرد.
تکرار پژوهش در نمونه های وسیع تر و با ویژگی های جمعیت شناختی متفاوت تر.
پژوهشی همانند این پژوهش صورت گیرد و سبک والدگری والدین (پدر و مادر) مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.
تکرار پژوهش در پایه ها و رشته های تحصیلی دیگر.
پژوهشی همانند این پژوهش در تمامی انواع مدارس دولتی، روستایی، غیرانتفاعی، تیزهوشان انجام گیرد و نتایج با هم مقایسه گردد.
منابع و مأخذ
]1[. ابوالقاسمی عباس و پولادی ری شهری اله کرم، 1382. بررسی عوامل فشارزای کارمندان. گزارش پژوهشی سازمان ارشاد اسلامی خوزستان.
]2[. اسپالدینگ آل، (1377). انگیزش در کلاس درس. ترجمه یعقوبی حسن و خوش خلق ایرج، تبریز، انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
]3[. اسلاوین رابرت ای ای، 2006. روانشناسی تربیتی: نظریه و کاربست. ترجمه یحیی سیدمحمدی، 1389، تهران، روان، چاپ سوم.
]4[. اسلمی الهه، 1385. بررسی رابطه سازگاری زناشویی و سبک فرزندپروری والدین با سلامت عمومی فرزندان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
]5[. اطهری راد علاءالدین، 1371. اصول و فنون ایجاد انگیزش در فراگیران. مجله رشد تکنولوژی، دوره هشتم، شماره 5، صص 10-8.
]6[. آرین سیروس 1383. شیوه های فرزندپروری و تأثیرات انها بر شخصیت کودکان. نشریه روانشناسی، سال دوم، شماره 6.
]7[. باقری مسعود، 1371. تأثیر انگیزش در پیشرفت تحصیلی. تربیت، دوره هشتم، شماره 4، صص 26-22.
]8[. بحرانی محمود، 1384. مطالعه انگیزش تحصیلی دانش آموزان متوسطه استان فارس و عوامل همبسته با آن. مجله لؤم اجتمای و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 22، شماره 4، زمستان 84، صص 115-104.
]9[. بخشایش علیرضا، 1379. روانشناسی عمومی. یزد، انتشارات یزد، چاپ اول.
]1[. برجعلی احمد، 1378. تأثیر سازگاری و الگوهای فرزندپروری والدین بر تحول روانی-اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران. پایان نامه دکتری دانشگاه علامه طباطبایی.
]10[. بشارت محمدعلی، صالحی مریم، شاه محمدی خدیجه، نادعلی حسین، زبردست عذرا، 1386. رابطه تاب آوری و سخت کوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روانی در ورزشکاران. فصلنامه روانشناسی معاصر، سال دوم، شماره 2، صص 38-49.
]11[. بقائیان مینا، 1390. بررسی رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده با عزت نفس و اهمالکاری. نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
]12[. بلوم بی اس، 1982. ویژگی های آدمی و یادگیری آموزشگاهی. ترجمه علی اکبر سیف،1374، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
]13[. بیابانگرد اسماعیل، 1384. روانشناسی تربیتی. تهران، نشر ویرایش.
]14[. بیابانگرد اسماعیل، 1386. روش های پیشگیری از افت تحصیلی. تهران انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.