ویژگی‌های جمعیت شناختی

868/.
همان طور که در جدول3-4 ملاحظه می شود ضریب پایایی کل پرسشنامه 915/0 بوده و چون این مقدار از 7/0 بیشتر است، بنابراین پایایی پرسشنامه قابل قبول می باشد.اما با توجه به اینکه دو متغیر در جدول مذکور آلفای کرونباخ زیر 6/0 دارند، همبستگی پیرسون را بین آیتم های هر متغیر به دست آوردیم تا مشخص شود که آیا می توان میزان آلفا را با حذف آیتم های غیرضروری بالا برد یا خیر. با توجه به عملیات انجام شده روی آیتم های این متغیرها، با حذف هیچ گویه ای، میزان آلفا بالاتر از مقدار داخل جدول نشد.
روش تجزیه وتحلیل داده ها
شیوه های تجزیه وتحلیل داده ها به دودسته کیفی و کمی تقسیم می شود. در تحقیق حاضر از شیوه تجزیه وتحلیل کمی بهره گرفته شده است. این شیوه که به روش تجزیه وتحلیل آماری نیز شهرت دارد، در مورد اطلاعات و داده های کمی به کار می رود. در این تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. آمار توصیفی، برای نمایش اطلاعات جمعیت شناختی، با استفاده از جدول فراوانی و نمودارهای میله ای استفاده می شود. به دلیل تنظیم پرسشنامه ی این تحقیق به صورت مقیاس رتبه ای لیکرت و رتبه ای بودن متغیرهای تحقیق، از فنون آماری نا پارامتریک استفاده گردیده است. داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه، وارد سیستم نرم افزاری spss21 گردید و با استفاده از آزمون آماری مناسب (جهت شناسایی تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی، از مصاحبه خبرگان و برای رتبه بندی متغیرهای تحقیق، آزمونT و فریدمن) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
ابزار تجزیه وتحلیل داده ها
جهت انجام محاسبات و تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 21 استفاده شده است
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه
در این فصل تحلیل داده های تحقیق در دو بخش صورت می گیرد: در بخش اول تجزیه وتحلیل داده های جمعیت شناختی، یعنی ویژگی های جمعیت شناختی افرادی که پرسشنامه را تکمیل نموده اند، موردبررسی قرار می گیرد. در بخش دوم با توجه به داده های جمع آوری شده، تجزیه وتحلیل آماری سوالات تحقیق که شامل آمار استنباطی می باشد ارائه می گردد.
بخش اول: تجزیه وتحلیل داده های جمعیت شناختی
در این بخش از تجزیه وتحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه آماری که 153 نفر بوده اند، از حیث متغیرهایی چون، جنسیت، سن، میزان تحصیلات، مرتبه علمی و رشته تحصیلی می پردازیم. در ضمن از نتایج داده های جمعیت شناختی در تحلیل داده ها استفاده نشده است و این قسمت به منظور آشنایی خوانندگان با نمونه موردمطالعه ارائه گردیده است.
توزیع پاسخ دهنگان بر پایه سن
‏41- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه سن
سن
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از25 سال
4
2.6
30-25 سال