ویژگی‌های جمعیت شناختی

در روابط عمومی عمومی تعاملی که همچون شبکه اجتماعی در سطح سازمان و خارج از آن فعال است هیچ امری از رصد روابط عمومی پنهان نیست و می تواند با بهره گیری از تکنولوژی های نوین ارتباطی و در بستری که از نیاز سنجی،افکارسنجی،تحلیل داده و بازخورد به نحو کاملی استفاده می کند،سعی در القاء مفاهیم سازمان خود به مخاطب ندارد،بلکه به تفاهم و دستیابی به یک فهم مشترک می اندیشد.این الگو به الگوی دوسویه همسنگ که از سوی گرونیک و هانت مطرح شد نزدیک است و از بسیاری از ویژگی های آن همچون توجه به اخلاق،تعدیل سیاست های سازمان،ارزیابی فعالیت ها،گفت و گو ، مشارکت و تفاهم بهره می برد.
بر این اساس باید گفت: کارایی روابط عمومی و عوامل موثر بر آن بستگی زیادی به عوامل ذیل دارد.چنانچه بر این عوامل وکارکردها واقف و براساس آن در تصمیم گیری های توجه نماید،دستیابی به کارایی و تفاهم ممکن خواهد شد.
کارکرد درون سازمانی : بیشتر حول محور نیروهای درون سازمان می چرخد و روابط عمومی می تواند تعامل را در جامعه مخاطب خود تقویت نماید.ارتقای فرهنگ سازمانی،دستیابی به اهداف سازمان و اطلاع رسانی درست خط مشی،چشم انداز و ماموریت سازمان در جهت استراتژی های کلان سازمان
کارکرد برون سازمانی:در این کارکرد روابط عمومی به دنبال برقراری ارتباط درست و موثر با جامعه مخاطبان خود در حوزه خارج از سازمان است و تلاش می نماید و با بهره گیری از تکنولوژی های نوین ارتباطی و منابع مالی و حمایت های مدیریت ارشد،مدیریت افکار عمومی،اطلاع رسانی و تبلیغ خدمات و دستاوردها،پاسخگویی، ارتباط با شرکای سازمانی از جمله،بیمه شدگان،کارفرمایان ،بازنشستگان ،سازمان ها و .. که همگی در جهت اهداف سازمان صورت می پذیرد.
کارکرد راهبردی :روابط عمومی با شناسایی نقاط ضعف و قوت،فرصت ها و تهدیدها ، با استفاده از نیروهای متخصص،ابزارهای ارتباطی و تحلیل داده ها و ارایه گزارش نقش کلیدی خود را در تصمیم سازی و تصمیم گیری سازمان برای رسیدن به اهداف کلان خود یاری می نماید.
شکل : روابط عمومی و کارایی
فصل سوم:
روش تحقیق
مقدمه
در این فصل به مهم ترین مشخصه های پژوهش حاضر مشتمل بر روش تحقیق، شیوه نمونه گیری، حجم جامعه و نمونه مورد بررسی، ابزار و روش گردآوری اطلاعات خواهیم پرداخت.
روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از روش پیمایشی با رویکرد توصیفی -تبیینی استفاده شده است. پژوهش توصیفی در واقع، شرایط یا گرایش های رایج را بررسی می کند یعنی به توصیف آنچه در این لحظه در جامعه وجود دارد می پردازد، بدون اینکه در مورد چرائی آن سوال کند(دادگران، 1382: 152).
پژوهش پیمایشی طی مراحل خاصی انجام می شود. پژوهشگران باید هدف از مطالعه را تعریف کنند. منابع موجود در زمینه تحقیق را بررسی کنند ، رویکرد پژوهش، طرح پرسشنامه و نمونه را انتخاب کنند، داده ها را تحلیل و تفسیر کنند و دست آخر تصمیم بگیرند که نتایج را چاپ کنند یا خیر(ویمر و دومنیک، 1384، 328).
روش گرد آوری اطلاعات:
در این تحقیق از روش پیمایشی از طریق پرسشنامه استفاده شده است.در این پزوهش همچنین از روش کتابخانه ای نیز استفاده شده است.روش کتابخانه ای روشی است که همه اطلاعات لازم را از منابعی که در کتب نوشته ها و تحقیقات قبلی موجود در کتابخانه یا بایگانی های سازمان موجود است،به دست آورده ،لزومی به مراجعه و انجام پرسش یا مصاحبه ندارد (ظهوری،1378 ، 487).
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری در این تحقیق مسئولین روابط عمومی ادارات کل و مدیریت درمان تامین اجتماعی استانهای کشور که جمعاً (65) نفر می باشند (33 اداره کل بیمه ای و32 مدیریت درمانی)،مورد پرسش قرار گرفته اند.
روش نمونه گیری و حجم نمونه:
در این پژوهش همه افراد جامعه آماری به صورت سرشماری یا تمام شماری مورد ارزیابی قرار گرفته است.در واقع مطالعه روی تمام افراد جامعه صورت پذیرفته و حجم نمونه استخراج نشده است.
ابزار گرد آوری داده ها
پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی:
شامل 6 سؤال در خصوص اطلاعات فردی ویژگی های جمعیت شناختی است که با توجه به احتمال تأثیر این متغیرها توسط محقق تدوین گردیده است.