ویژگی های جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه

امروزه روان شناسان بر این باورند که موفقیت نهایی یک سازمان بزرگ به هوش معنوی مدیران و کارکنان آن بستگی دارد هرچند که هوش عقلانی و هوش عاطفی نیز تا حدی این موفقیت را تضمین می کند. آن ها معتقدند تشویق معنویت در محیط کار می تواند منجر به افزایش خلاقیت، صداقت و اعتماد، حس تکامل شخصی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، مشارکت شغلی، اخلاق و وجدان کاری، انگیزش، عملکرد و بهره وری بالا شود(رضایی، 1392).
2-5. پیشینه تحقیق
2-5-1. پیشینه داخلی
ترابی و همکاران(1382) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه هوش عاطفی و عملکرد مدیران میانی گروه هتل های هما به این نتایج دست یافتند که که بین هوش عاطفی و عملکرد مدیران رابطه معنا دار وجود دارد. هم چنین، بین مؤلفه های خود آگاهی، خود انگیزی و مهارت های اجتماعی با عملکرد مدیران، رابطه معنا دار یافت شد. .
غباری بناب و همکاران(1384) به منظور سنجش تجربیات معنوی، مذهبی و عرفانی هچنین بررسی ارتباط بین معنایابی، سلامت روان و تجربیات معنوی در گروه​های مختلف جامعه اقدام به طراحی و ساخت ابزاری معتبر به نام تجربه معنوی نمودند، آنان شش مؤلفه از جمله معنا داری زندگی، تأثیر ارتباط با خدا، شکوفایی و فعالیت معنوی، تجربیات عرفانی، تجربیات سلبی و فعالیت های اجتماعی مذهبی را برای این قیاس در نظر گرفته اند.
رئیسی و همکاران(1384) در مطالعه خود دریافتند که بین هوش عاطفی مدیران شاغل در بیمارستان​های آموزشی کرمانشاه با عملکرد شغلی آن​ها رابطه مستقیم وجود دارد. آن​ها همچنین دریافتند که هر یک از ابعاد 5 گانه هوش عاطفی با عملکرد همبستگی مثبت دارد. بنابراین به این نتیجه رسیدند که با بهبود روند انتخاب و گزینش مدیران بیمارستان ها بر اساس مهارت​های هوش عاطفی و همچنین آموزش و ارتقاء قابلیت​های هوش عاطفی می​توان عملکرد را بهبود بخشید.
بشارت(1386) تأثیر هوش هیجانی(عاطفی) بر کیفیت روابط اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است، این پژوهش در بین دانشجویان دانشگاه تهران انجام شده و نتایج حاصل مؤید آن است که بین هوش هیجانی و مشکلات بین شخصی دانشجویان همبستگی منفی معنادار وجود دارد، هوش هیجانی همچنین با زمینه های مختلف مشکلات بین شخصی دانشجویان همچون قاطعیت، صمیمیت و مسئولیت پذیری همبستگی معنی دار دارد.
ثمری و همکاران(1386) در مطالعه ای با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان نشان دادند که بین نمره کلی هوش هیجانی و برخی مؤلفه های آن با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین سن با هوش هیجانی و با مؤلفه های آن رابطه وجود دارد. در مورد رابطه هوش هیجانی با جنسیت، نتایج پژوهش نشان دادکه بین دختران و پسران، در نمره کلی هوش هیجانی تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما در دو مؤلفه آن تفاوت معنادار وجود داشت.
گل پرور و خاکسار(1386) در پژوهشی با عنوان رابطه بین هوش عاطفی با عملکرد شغلی کارکنان کارخانجات شهر اصفهان به بررسی ارتباط بین مؤلفه های هوش عاطفی با عملکرد شغلی در 3 حیطه عمومی و فنی و بین فردی پرداختند. آن ها از پرسشنامه هوش عاطفی بار-آن و پرسشنامه خود ارزیابی عملکرد موتوویدلو و ون اسکاتر استفاده کردند. داده​های حاصل از این تحقیق نشان داد که بین مؤلفه های هوش هیجانی با عملکرد شغلی فنی همبستگی مثبت و معنادار بین 167/0تا327/0 وجود دارد. بین مؤلفه​های هوش هیجانی با عملکرد شغلی بین فردی ضریب همبستگی معنادار مثبت بین 182/0تا383 /0 بدست آمد. بین مؤلفه​های هوش هیجانی با عملکرد شغلی عمومی ضریب همبستگی معنادار مثبت بین 303/0 تا409/0 بدست آمد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در این پژوهش هوش عاطفی با 3 حیطه عملکرد شغلی رابطه مثبتی داشته است.
احمدی و کجباف(1387) در پژوهشی، نگرش معنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با برخی ویژگی های جمعیت شناختی را مورد بررسی قرار دادند. آن ها دریافتند که دانشجویان نگرش های متفاوتی نسبت به معنویت و ارتباط آن با مذهب دارند. نتایج این پژوهش نشان داده است که بین نگرش معنوی و جنسیت ارتباط معناداری وجود دارد. به عبارتی زنان نسبت به مردان از نگرش معنوی بالاتری برخوردارند. همچنین بین نگرش معنوی با سن، نمره، پیشرفت تحصیلی، درآمد خانواده و گروه های مختلف تحصیلی و وضعیت تاهل رابطه معنی داری بدست نیامده است.
شوشتریان و همکارانش(1388) در مطالعه ای با عنوان بررسی تأثیر هوش عاطفی بر نگرش و عملکرد شغلی نیروی کار به این نتایج دست یافتند که رابطه مثبت و معناداری بین هوش عاطفی و رضایت شغلی نیروی کار و همچنین رابطه مثبت و معناداری بین هوش عاطفی و عملکرد شغلی کارکنان در سطح معناداری 01/0 مشاهده گردیده است. در حالی که رابطه معناداری بین هوش عاطفی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت های تحت بررسی، ملاحظه گردید.
عابدی و همکارانش(1388) در مطالعه ای با عنوان بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با هوش عاطفی و بهرۀ هوشی نتیجه گرفتند که رابطه مثبت و معناداری بین سبک رهبری تحول آفرین با هوش عاطفی وجود دارد ولی میان بهرۀ هوشی و رهبری تحول آفرین هیچ گونه رابطه مثبت و معنادار یافت نشد.
مشبکی اصفهانی و همکارانش(1388) در پژوهشی تحت عنوان رابطه هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی با فرهنگ سازمانی یادگیری در شرکت ملی نفت ایران پرداختند و نتایج نشان می دهد که هوش عاطفی بالای مدیران با جو سازمانی همبستگی مثبت و بالایی دارد.
فرهنگی و همکارانش(1388) در پژوهشی با عنوان بررسی روابط میان هوش معنوی، هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین پرداختند و به این نتایج رسیدند که هم هوش عاطفی و هم هوش معنوی اثر قابل ملاحظه​ای بر رهبری تحول آفرین دارند.
نصیری پور و همکاران(1388) در پژوهشی تحت عنوان رابطه هوش عاطفی با استرس و عملکرد مدیران ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق تحلیل مسیر به این نتایج رسیدند که هوش عاطفی به طور مستقیم اثر قوی بر عملکرد دارد و نیز به طور غیر مستقیم از طریق کاهش استرس بر عملکرد اثر دارد. در نتیجه، افزایش مهارت های هوش عاطفی مدیران منجر به تسلط به شرایط ممکن، کنترل خشم و اضطراب و بهبود عملکرد آن ها می شود که در این خصوص آموزش در جهت ارتقاءی مؤلفه های هوش عاطفی در مدیران ضروری به نظر می رسد.
اکبری لاکه و همکارانش(1389) در پژوهشی تحت عنوان هوش معنوی می تواند راهکاری برای ارتقاءی توانمندی حرفه ای گرایی اعضای هیات علمی باشد پرداختند و نتایج نشان می دهد میانگین هوش معنوی اعضای هیات علمی در حد متوسط می باشد. میانه نمره توانمندی توسعه حرفه ای و رهبری 9 بود با حداقل نمره 4 و حداکثر 12. میانه نمره توانمندی نحوه عملکرد مسؤلیت های حرفه ای 17 بود با حداقل نمره 5 و حداکثر 20. ارتباط واضحی بین هوش معنوی و نحوه عملکرد مسؤلیت های حرفه ای مشاهده شده و بین هوش معنوی و توسعه حرفه ای و رهبری ارتباطی مشاهده نشد. می توان چنین نتیجه گرفت ارتقاءی هوش معنوی با برنامه های آموزشی مناسب می تواند برای بستر سازی ارتقاءی حرفه ای گرایی اعضای هیات علمی به دلیل نقش کلیدی ایشان مطرح می باشد.
قربانی و همکارانش(1389) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی در یک سازمان دولتی به این نتایج رسیدند که از بین ابعاد ده گانه هوش معنوی به ترتیب توجه به مکآن های مذهبی و متولیان آن، تجربه های معنوی، اعتقاد به مفاهیم مذهبی و احساس هدف مندی در دنیا، دارای، دارای بیشترین همبستگی با تعهد سازمانی است. هم چنین، فرضیه اصلی پژوهش که به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و هوش معنوی می پردازد، باقی مانده و بیشترین رابطه هم بستگی مرتبط با رابطه هوش معنوی با تعهد عاطفی است.
نصیری پور و همکارانش(1390) مطالعه ای با عنوان رابطه هوش عاطفی با استرس و عملکرد مدیران ستاد بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق تحلیل مسیر به این نتایج رسیدند که بین هوش عاطفی با استرس و استرس با عملکرد و هوش عاطفی با عملکرد رابطه معناداری وجود داشت. بر اساس آزمون رگرسیون رابطه ی بین عملکرد و هوش عاطفی و استرس به لحاظ آماری معنادار بود. در واقع هوش عاطفی هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم(از طریق کاهش استرس) بر عملکرد اثر داشت(تأثیر هوش عاطفی در اثر مستقیم برابر612/0 و در اثر غیر مستقیم به واسطه ی استرس برابر73/0 بود) و استرس به عنوان واسطه عمل کرده و مدل پیشنهادی پژوهشگر تأیید گردید.
2-5-2. پیشینه خارجی
مطالعات انجمن بهداشتی درمانی کاتولیک(1994) بر روی هوش عاطفی مدیران و تأثیر آن بر عملکرد سازمان های ارائه دهنده ی خدمات بهداشتی درمانی نشان داد که مدیران سازمان های بهداشتی درمانی که هوش عاطفی بالایی دارند، تأثیرات مثبتی بر عملکرد سازمانی دارند.
بار-آن(1997) با تحقیقی که بر روی خصوصیات رهبران موفق انجام داد، به این نتیجه رسید که این رهبران دارای هوش عاطفی بالایی بوده و دارای ویژگی های میل به پیشرفت، بلند پروازی، انرژی زیاد، صداقت و درستکاری، قابل اعتماد، میل به تأثیر گذاری به دیگران م اعتماد به نفس بالا می باشند.
گئورگ و همکاران(2000) در پژوهش خود دریافتند که کارکنان با هوش معنوی بالا در محیط کاری خود عملکرد بهتری داشته، خدمت بهتری ارائه می دهند و از نظر سلامت جسمانی نیز از حد متوسط بالاتر هستند.
بارلینگ و همکاران(2000) در پژوهش خود تحت عنوان هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین به این نتایج رسیدند که بین هوش عاطفی و سه جزء رهبری تحول آفرین(نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش و ملاحظات فردی) و یک جزء از رهبری تبادلی(پاداش های مشروط) رابطه معنادار وجود دارد. ولی میان ترغیب ذهنی و هوش عاطفی رابطه معناداری مشاهده نشده است.
چای سام(2002) در پژوهشی با موضوع اثرات هوش عاطفی بر رهبری، عملکرد و نگرش نشان داد که هوش عاطفی در رهبری و عملکرد شغل و نوع نگرش اثرات مثبت دارد.

مطلب مشابه :  کارکردهای جامعه پذیری سیاسی، جامعه پذیری سیاسی، ارزش های اجتماعی