ویژگی های جمعیت شناختی

ویژگی های جمعیت شناختی

ویژگی های جمعیت شناختی

در این تحقیق از روش نمونه گیری ترکیبی استفاده شده است. که از روش نمونه گیری خوشه ای جهت انتخاب نمایندگی ها و جهت انتخاب بیمه گذاران با توجه به اینکه تمام بیمه گذاران بیمه عمر بیمه نوین استان گیلان برای پر کردن پرسشنامه از شانس برابر برخوردار نبوده و در فاصله زمانی تیر ماه 31 هر بیمه گذار بیمه عمر که به نمایندگی های منتخب شرکت بیمه نوین مراجعه می کرده جهت
پر کردن پرسشنامه انتخاب می شده از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس، استفاده شده است.
جامعه آماری این تحقیق شامل بیمه گذاران شرکت بیمه نوین استان گیلان می باشد، باتوجه به اطلاعات ارائه شده در سایت شرکت تعداد نمایندگی های فعال شرکت در استان گیلان 57 نمایندگی می باشد. از آنجا که حجم جامعه نامحدود می باشد، بدین منظور یک مطالعه مقدماتی انجام گردید و
تعداد 12 عدد پرسشنامه توزیع شد. با توجه به واریانس نمونه مقدماتی، سطح اطمینان 35 درصد و خطای 5 درصد، تعداد نمونه مورد نیاز 114 عدد برآورد شد، که بدین منظور 111 پرسشنامه در میان بیمه گذاران شرکت بیمه نوین توزیع گردید..
3-5 ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات
– روش کتابخانه ای: در تحقیق حاضر برای گردآوری و تدوین ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. بدین منظور از کتب و مقالات موجود در کتابخانه ها و اینترنت استفاده شده است.
– روش میدانی: روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است با مراجعه به افراد یا سازمان ها و … و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آن ها اطلاعات مورد نظر خود را جمع آوری نماید (حافظ نیا، 1383). یکی از روش های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی روش های پرسشنامه است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع امکان پذیر می سازد. در تحقیقات توصیفی و نیز تحقیقاتی که از گستره جغرافیایی زیادی برخوردار باشند و یا تعداد افراد جامعه و نمونه زیاد باشد معمولا از روش پرسشنامه استفاده می شود (حافظ نیا، 1383).
پرسشنامه این تحقیق از پرسشنامه استاندارد شده تحقیق رینا سمیرالحناوی که در صنعت بانکداری در سال 2011 طراحی شده بود، استفاده شد. ولی با توجه به اینکه بعضی از آیتم های آن با شرایط صنعت بیمه در ایران مطابقت نداشت، تغییراتی در آن به کمک و راهنمایی استاد راهنما اعمال شد، همچنین تعدادی از سوالات حذف گردید تا به درستی بیان کننده وضعیت صنعت بیمه در ایران باشد. که شامل دو بخش می باشد:
بخش اول در برگیرنده ویژگی های جمعیت شناختی شامل 4 سوال است. بخش دوم پرسشنامه در برگیرنده 30 سوال تخصصی است که در جدول زیر آمده است.
جدول (3-1) شماره سوالات متغییرهای تحقیق در پرسشنامه
متغییر
شماره سوال
اعتماد
7-1
تعهد
11-8
کیفیت ارتباطات
17-12
مدیریت تعارض
23-18
رضایت
30-23
کل سوالات
30
3-6 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق
جهت سنجش همه متغییرهای مستقل و متغییرهای وابسته در این پرسشنامه از طیف لیکرت 5 گزینه ای، از کاملا موافق تا کاملا مخالف استفاده شده است. طیف لیکرت یک مقیاس ترتیبی است که از مجموعه ای منظم از گویه ها (عبارات) که به ترتیب خاص تدوین شده است، ساخته می شود. این گویه ها، حالات خاصی از پدیده مورد اندازه گیری را به صورت گویه هایی که از لحاظ ارزش اندازه گیری دارای وزن های مساوی است، عرضه می کند (سرمد و همکاران، 1384).
3-7 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~