ویژگی های روان سنجی

ویژگی های روان سنجی

ویژگی های روان سنجی

فرم اصلی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ارزیابی جزئی و دقیق هرسطح کوچک انفرادی مربوط به کیفیت زندگی را مقدور می سازد.اما در موارد خاص فرم اصلی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی به منظور فراهم ساختن شکل کوتاهی از ارزیابی که به جای نمره های جزئی در سطوح کوچک ،نمره های خلاصه برای 4حیطه ارائه می دهد،طراحی شد(گروه کیفیت سازمان بهداشت جهانی،1998).فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی با ادغام برخی از حیطه ها و حذف تعدادی سوالات فرم اصلیپرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانیتنظیم شده است.(بونومی و همکاران ،2000).
به منظور ارزیابی گسترده و جامع ،از هرکدام از24 سطح کوچک فرم اصلی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی یک گویه در فرم کوتاه این پرسشنامه آمده است.از هر سطح کوچک عمومی ترین سوال که بیشترین همبستگی را با نمره کل فرم اصلی پرسشنامه داشته است،برای فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی انتخابی شده است.سپس هرکدام از گویه ها توسط یک هیات بررسی شد تا مشخص شود که آیا آن ها مفاهیم عملیاتی سطوح کوچک کیفیت زندگی را منعکس می کنند یا خیر؟بنابراین می توان گفت که این گویه ها حیطه های منسجم و قابل تفسیری را تشکیل می دهند که روایی سازه خوبی دارند.(لوپر و اشنایدر،2004).
فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی،25سوال دارد که 23سوال آن 4حیطه سلامت جسمانی،سلامت روانی ،روابط اجتماعی و سلامت محیط را می سنجد(هر یک از این گویه ها به ترتیب دارای 7،6،2و8سوال می باشند)2سوال اول به هیچ یک از حیطه ها تعلق ندارد و وضعیت سلامت و کیفیت زندگی را به شکل کلی مورد ارزیابی قرارمی دهند.برای هر حیطه نمره ای از 1تا5در نظرگرفته شده است .بنابراین نمرات بعد سلامت جسمی بین 7و35،بعد سلامت روانشناختی بین 6و30،بعد روابط اجتماعی بین 2و10 و در نهایت بعد محیط زندگی بین 8و40قرار دارد.(به نقل از نجات و همکاران،1385).
این پرسشنامه در ایران(تهران)توسط نجات و همکاران(1385الف)بر روی سه گروه بیمارغیرمزمن ،مزمن و بیمار مزمن و غیرمزمن استاندارد سازی شده است.پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و همبستگی درون خوشه ای حاصل از آزمون مجدد سنجیده شد.روایی پرسشنامه با توانایی تمایز این ابزار بین گروههای سالم و بیمار بر اساس رگرسیون خطی مورد ارزیابی قرارگرفت و برای سنجش عوامل ساختاری پرسشنامه از ماتریس همبستگی سوالات با حیطه ها استفاده شد.نتایج مربوط به هر کدام از ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی در تحقیق نجات و همکاران(1385 ب)در قسمت مربوط به توصیف آن ویژگی از این پرسشنامه خواهد آمد.ضریب پایایی محاسبه شده از طریق آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برای پرسشنامه کیفیت زندگی 83/0محاسبه شد.فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی از 4حیطه:1-سلامت جسمانی،2-سلامت رواشناختی3-روابط اجتماعی 4-سلامت محیط تشکیل شده است.
حیطه سلامت جسمانی ،مواردی مانند قدرت حرکت،فعالیتهای روزمره زندگی ،ظرفیت کاری و انرژی ،درد و خواب را شامل می شود.در حیطه سلامت روانی تصور در مورد شکل ظاهری ،احساسات منفی ،احساسات مثبت ،اعنماد به نفس ،افکار،یادگیری ،حافظه و تمرکز ،مذهب و وضعیت روحی مورد سوال قرارمی گیرد.حیطه روابط اجتماعی ارتباطات فردی ،حمایت اجتماعی و زندگی جنسی را می سنجد.حیطه سلامت محیط ،منابع مالی ،امنیت فیزیکی ،مراقبت های بهداشتی و اجتماعی ،محیط های فیزیکی محل سکونت موقعیت های موجود برای کسب مهارت و اطلاعات جدید ،امکانات تفریحی ،محیط فیزیکی (آلودگی صدا،و…)و حمل و نقل را ارزیابی می کند(گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی،1992؛گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ،1996؛ساکسنا،کارلسون و بیلینگتون ،2001؛به نقل از نجات و همکاران،1386).
لازم به ذکر است که چون در تحلیل عوامل نجات و همکاران (1385)همبستگی هر سوال وزیرمقیاس روابط اجتماعی با این زیرمقیاس کمتر از همبستگی آن با سایرزیرمقیاس ها بود و آلفای کرونباخ محاسبه شده برای آن نیز مانند بسیاری از تحقیقات دیگر پایین گزارش شده بود.(52/0برای بیماران و 55/.0برای افراد سالم)بنابراین ،این پرسشنامه دارای زیرمقیاس (سلامت جسمی،سلامت روانشناختی و سلامت محیط )،در نظر گرفته شد.در نتایج گزارش شده توسط گروه سازندگان مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی که در 15مرکزبین المللی این سازمان صورت گرفته ،ضریب آلفای کرونباخ بین 73/0تا89/0برای خرده مقیاس های چهارگانه و کل مقیاس گزارش شده است .(نصیری و رضویه،1385).
در ایران نیز نصیری (1385)برای بررسی پایایی مقیاس از سه روش بازآزمائی (با فاصله سه هفته ای )تصنیفی و آلفای کرونباخ استفاده کرد که مقدار ضریب بازآزمایی67/0،تصنیفی87/0و آلفای کرونباخ 84/0به دست آمد.این مقیاس جهت استفاده در ایران از روایی و پایایی مطلوب برخوردار است.در این تحقیق آلفای کرونباخ 81/0بدست آمده است. پایایی و روایی این پرسشنامه توسط تقوی (1380)نیز سنجیده شده و میزان روایی و پایایی آن در حد بسیارمطلوبی گزارش شده است .نمره بالاتر در این مقیاس به معنای کیفیت زندگی بالاتر است.
3-5-روش اجرا
برای جمع آوری داده های تحقیق، محقق به هریک از دانشکده هامراجعه کرده پس از انتخاب تصادفی دانشجویان هر کلاس، توضیحاتی در خصوص هدف پژوهش و لزوم پاسخ گویی صادقانه دانشجویان و محرمانه ماندن پاسخهای آنها ارائه داده و سپس پرسشنامه های پژوه
ش را جهت پاسخگویی در اختیار دانشجویان قرار داده است. مدت زمان پاسخگویی به سه پرسشنامه به طور متوسط حدود 30 دقیقه بوده است.
3-6-روش های تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، از دو دسته آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید که در بخش آمار توصیفی ازشاخص های میانگین، انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی استفاده شد. هم چنین برای سنجش پایایی ابزارها از ضریب پایایی آلفای کرونباخ استفاده شده است. در بخش استنباطی نیز جهت تبیین و پیش بینی متغیر ملاک به وسیله متغیرهای پیش بین، روش آماری تحلیل رگرسیون چند متغیره به کار گرفته شد. در مدل رگرسیون از آزمون F برای تعیین معنی داری مدل و از آزمون آماریT جهت تعیین معنی داری ضرایب بتا استفاده شد. لازم به ذکر است در تحقیق حاضر، جهت گیری مذهبی و سلامت روان ، به عنوان متغیرهای مستقل (متغیر پیش بین)، و کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی، به عنوان متغیرهای وابسته (متغیر ملاک) در نظر گرفته شده است.تمامی محاسبات آماری تحقیق با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 انجام گرفته است .
فصل چهارم:
نتایج

4-1. مقدمه
در فصل حاضر یافته های پژوهش ارائه شده است. ابتدا برای هر یک از متغیرها، شاخصهای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد محاسبه شده است. نظر به استفاده از روش رگرسیون چند متغیری در قسمت آمار استنباطی، ماتریس همبستگی متغیرها نیز ارائه شده است. در ادامه مطالب فصل نیز یافته های استنباطی پژوهش بیان شده است. در قسمت آمار استنباطی، داده های پژوهش به وسیله روش آماری رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. لازم به ذکر است که متناسب با سوال ها و فرضیه های پژوهش ابتدا یک مدل رگرسیون کلی شامل جهت گیری مذهبی و سلامت روان به عنوان متغیرهای پیش بین و کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی به عنوان متغیر ملاک تحلیل شده است. سپس طبق فرضیه های فرعی پژوهش، دو مدل رگرسیون دیگر نیز محاسبه شده است.
مدل اول در برگیرنده جهت گیری مذهبی به عنوان متغیرپیش بین باکیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی به عنوان متغیر ملاک و مدل دیگر شامل جهت گیری مذهبی وسلامت روان به عنوان متغیرهای پیش بین و عملکرد تحصیلی به عنوان متغیر ملاک می باشد.
4-2.یافته های توصیفی پژوهش
در تحقیق حاضر جهت تبیین عملکرد تحصیلی . کیفیت زندگی، متغیرهای جهت گیری مذهبی و سلامت روان در میان دانشجویان گروه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان(شهر بندرعباس وقشم) مورد مطالعه قرار گرفته است. شاخصهای توصیفی مربوط به مذهب و متغیرهای جمعیت شناختی سن و جنس در جدول ها و نمودارهای زیر ارائه شده است. همان طور که در فصل سوم ذکر شد نمونه مورد مطالعه 295 نفر بوده است و تجزیه و تحلیل آماری تحقیق بر روی 295 پرسشنامه انجام شده است.
اطلاعات توصیفی دانشجویان شرکت کننده در تحقیق در متغیرهای جمعیت شناختی جنس، تاهل ومذهب در ادامه ارائه شده است.
جدول1-4 :فراوانی و درصد دانشجویان به تفکیک جنسیت
فراوانی درصد
مرد 127 43
زن 168 57

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~