پایان نامه : آمادگی الکترونیکی

دانلود پایان نامه

تلاشها و نیازهایی تمرکز کنند و حوزههایی را مورد شناسایی قرار دهند که نیازمند برنامه ریزی، پشتیانی و سرمایهگذاری می باشند (یزدانی،1389).
آمادگی کسب وکار الکترونیکی عبارت از آمادگی شرکت برای شراکت در اقتصاد اینترنتی جهت تسهیل ارتباطات و هماهنگی سازمانی و مدیریت دیگر فرآیندهای تجارت الکترونیکی میباشد. موفقیت اینترنتی شرکت تنها به الکترونیکی کردن زنجیره ارزش بستگی ندارد و به عوامل دیگری مانند آمادگی مشتری، تأمین کنندگان و شرکای تجاری در تعاملات و تبادلات الکترونیکی مرتبط است (Rizk,2004).
آمادگی الکترونیکی را میتوان آمادگی یک اقتصاد برای استفاده از رایانههای مبتنی بر اینترنت و فناوری اطلاعات به منظور تغییر روش های سنتی کسبوکار به اقتصاد جدید تعریف کرد، اقتصادی که شامل توانایی انجام مبادلات کسبوکار در زمان واقعی، به هر شکلی، در هر جایی، در هر زمانی و با هر قیمتی است. زمانی آمادگی الکترونیکی به بهترین سطح خود خواهد رسیدکه اقتصاد، توانایی ایجاد فرصتهای کسبوکار جدید را داشته باشد که در غیر اینصورت انجام شدنی نیست (Bui et al.,2002).
اهمیت ارزیابی الکترونیکی ناشی از تفاوت در میزان بهرهگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای مختلف و ایجاد شکاف دیجیتالی است. شکاف دیجیتالی را شکاف میان افراد، کسب و کارها و مناطق جغرافیای مختلف از نظر دسترسی آنها به فناوریهای اطلاعات و ارتباطی بهویژه اینترنت میدانند. میتوان گفت تا اندازهای شکاف دیجیتالی نشانهای از تهدید قدرتهای نیرومندی است که جهان را در قرن بیست و یکم به بخشهایی نابرابر از نظر دسترسی به اطلاعات تقسیم میکنند. به تعبیری دیگر شکاف دیجیتالی نابرابریهای موجود میان کشورهای مختلف جهان است که از چگونگی بهرهگیری آنان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی ناشی میشود. با توجه به تعریف شکاف دیجیتالی میتوان آمادگی الکترونیکی را توانایی کشورها در بهرهبرداری از امکاناتی همچون اینترنت و تلفن همراه بهعنوان محور رشد اقتصادی و توسعه انسانی تعریف کرد (یزدانی،1389).
براساس مطالعه رزق (2004)، منظور از آمادگی الکترونیکی، توانایی پذیرش، استفاده و به کارگیری کاربردهای مرتبط با آن در جوامع است. عوامل متعددی بر چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و سطح آمادگی الکترونیکی جوامع تأثیرگذار است که ضروری است بهدقت مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرد.
باید توجه داشت که رسیدن به ارزیابی صحیح در شناسایی جایگاه یک کشور یا سازمان در آمادگی الکترونیکی نیازمند انتخاب الگوی واحد، استاندارد و بررسی آن طی سالهای متوالی است. ارزیابیهای مختلف آمادگی الکترونیکی به اندازهگیری حوزه ها و محدوده های متفاوتی میپردازند که از کاربردهای روزمره تا راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را شامل میشود. هرکدام از ارزیابیها و رتبهبندیها، آمادگی الکترونیکی را با نگاهی متفاوت نشان میدهند و تمرکز اغلب این روشها بر آمادگی تجاری استوار است. این ارزیابیها ما را قادر می سازند تا جوابگویی بهتری داشته باشیم، اعتبارسنجی بین مجموعهای از اهداف را انجام دهیم و سلامت رقابت را حفظ کنیم (Rizk,2004).


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-4-1. لزوم آمادگی الکترونیکی
شناسایی و ارزیابی وضعیت موجود از نظر آمادگی الکترونیکی در هر کشور مقدمه برنامه ریزی برای نیل به وضعیت مطلوب بهویژه برای کشورهای درحالتوسعه میباشد .بسیاری از دولتمردان معتقدند که فناوری اطلاعات و ارتباطات میتواند به کشورشان در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی که با آن مواجه هستند، کمک کند و آماده هستند تا تغییرات لازم را برای بهرهبرداری از این گونه فناوریهای جدید اعمال کنند. آنها نیازمندند تا ارزش واقعی آنچه که میتوانند توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهند را بدانند و بایستی اعتماد آنها در این مسیر تقویت شود. ارزیابی آمادگی الکترونیکی اولین گام در راستای تبدیل مقاصد به اقدامات برنامهریزیشده خواهد بود که منجر به تغییرات اساسی در نحوه زندگی مردم خواهد شد (ظفر حیدری،1383).
از اهداف نیل به آمادگی الکترونیکی باتوجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فنی و حقوقی میتوان به اهداف اقتصادی همچون حفظ توان رقابت دیجیتال، ایجاد زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه توان اقتصادی و گسترش سرمایهگذاری خارجی و اهداف اجتماعی چون کاهش شکاف دیجیتالی، بهرهمندی افراد و سازمانها از اطلاعات کیفی و ایجاد اعتماد در مشتریان اشاره کرد. عوامل مختلفی وجود دارند که سازمان ها را ترغیب میکنند تا به این آمادگی دست یابند. این عوامل به طور عمده عبارتند از:
– مزایای هنگفتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات با خود به همراه میآورد. این امر سازمان را بهسمت کوچک شدن، رعایت اصول اخلاقی، مسئولیتپذیری و شفاف شدن امور وزندگی راحت هدایت میکند.
– سازمانها با تهدید عقبماندگی مواجه هستند.
– استفاده درست از فناوری، پتانسیلی (توانایی) شگفتآور برای غلبه بر مشکلات توسعه خواهد بود.
سه عامل زیر دولتمردان و مدیران را تشویق میکند تا آمادگی الکترونیکی را بهبود بخشیده و امکان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جوامع و سازمانهای خود فراهم آورند:
فناوری اطلاعات و ارتباطات مزایای زیادی را در جهت رفع مشکلات اقتصادی ایجاد میکند.
توجه نکردن به شکاف الکترونیکی بهعنوان یک تهدید، خطر عقبماندگی را بهدنبال دارد.
سازمانهایی که از نقش حمایتی در عرصه جهانی برخوردارند از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اجرای برنامه های خود بهره میبرند (یزدانی،1389).
2-4-2. اهداف آمادگی الکترونیکی
در نگاه کلی اهداف مشخصی برای نیل به آمادگی الکترونیکی وجود دارد. این اهداف با سه مؤلفه اصلی آمادگی الکترونیکی شامل افراد، بنگاههای اقتصادی و دولت مرتبط بوده و در دو دسته اهداف اجتماعی و اقتصادی قرار میگیرند (موحدی،1390).
اهداف اقتصادی نیل به آمادگی الکترونیکی عبارتند از:
حفظ توان رقابت در دنیای دیجیتال

مطلب مشابه :  سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

ایجاد زیرساختهای پایدار فناوری اطلاعات و ارتباطات
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و یکپارچگی آن در جهت توسعه توان اقتصادی
گسترش سرمایهگذاری خارجی
اهداف اجتماعی نیل به آمادگی الکترونیکی عبارتند از:
بهرهمندی افراد و بنگاهها از اطلاعات کیفی
کاهش شکاف دیجیتالی
ایجاد اعتماد در مشتریان
کاتر کسب مزایای آمادگی الکترونیکی را به انسجام و یکپارچگی گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح وسیع جامعه وابسته میداند. چهار مزیت کلان و اساسی زیر حاصل این آمادگی است: Cather,2003)).
– توسعه سطح تعاملات: تجارت آزاد فراتر از محدودیتهای سیاسی، هدایت به سمت جهانی سازی
– حذف مشکلات: دسترس آسان به اطلاعات، غلبه بر انزوای مجازی و فیزیکی
– خلق فرصت های جدید: افزایش راحتی و حق انتخاب برای مشتری، گسترش برد بازارهای کسب وکار، امکان توسعه الگوهای جدید کسب وکار
– افزایش کارایی: تسهیل تحویل محصولات و خدمات، افزایش شفافیت عملیات، کاهش هزینه و زمان
2-4-3. ارزیابی آمادگی الکترونیکی
از شاخص آمادگی الکترونیکی در مطالعات زیادی به عنوان شاخصی برای سنجش آماده بودن زیرساختها و وجود توانایی پذیرش، استفاده و به کارگیری کاربردهای مرتبط با آن، استفاده میشود. این شاخص بهویژه در سطح بینالمللی یا منطقهای و برای مقایسه وضعیت جوامع با یکدیگر و رتبهبندی آنها، مورد استفاده قرار میگیرد. الگوهای سنجش آمادگی الکترونیکی کشوری متعددند که موحدی و یاقوتی در پژوهش خود مهمترین الگوها و شاخصهای مورد استفاده آنها را جمعبندی کردهاند که در جدول 2-1نمایش داده شده است (موحدی و یاقوتی،1387).
اما واقعیت این است که تعداد ابزارهای آماده برای استفاده از ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانی، بسیار محدود است. در این الگوهای سازمانی معمولاًً از برخی الگوهای مرجع مرتبط با سطح جامعه استفاده میشود. آمادگی الکترونیکی مفهوم نسبتاً جدیدی است که به دلیل نفوذ پرشتاب اینترنت در سراسر جهان و پیشرفت سریع و چشمگیر استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت و کسب وکار توسعه یافته است. مفهوم آمادگی الکترونیکی به سبب فراهم آوردن چارچوب یکپارچه برای ارزیابی عمق شکاف دیجیتالی میان کشورهای توسعهیافته، در حال توسعه و توسعه نیافته در اواخر دهه 1990شکل گرفت.
نخستین تلاش ها در این زمینه توسط پروژه خطمشی سیستمهای رایانهایCSPP صورت گرفت و این پروژه نخستین ابزار سنجش آمادگی الکترونیکی با عنوان «راهنمای آمادگی برای زندگی در جهان شبکهای» را طراحی کرد. واقعیت این است که تعداد ابزارهای آماده برای استفاده از ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانی، بسیار محدود است. در اینجا به بررسی آمادگی الکترونیکی از نگاه هر الگو پرداخته میشود (موحدی و یاقوتی،1387).

 
 
الگوی CSPP (2005): این الگو را پروژه سیاستگذاری سیستمهای رایانهای منتشر کرد. طبق تعریف، یک جامعه آماده از لحاظ الکترونیکی دارای سرعت بالای دسترسی به شبکه در بازار رقابتی، دسترسی و استفاده پایدار از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس، ادارات دولتی، بنگاههای اقتصادی، خانهها و مراکز بهداشتی است. در چنین جامعهای امنیت و حریم خصوصی افراد هنگام استفاده از روش های الکترونیکی تأمین شده و سیاستهای دولتی از کاربری و اتصال به شبکه ها حمایت میکنند.
الگوی CMCID(2005): مرکز توسعه بینالمللی دانشگاه هاروارد این الگو را منتشر کرد و منشأ آن مدل CSPP است. این الگو با بهره گرفتن از شیوهای نظاممند به ارزیابی عوامل بسیار، زیادی که در تعیین آمادگی برای پیوستن به شبکه جهانی دخیل هستند، میپردازد. طبق تعریف این مرکز، یک جامعه آماده از حیث الکترونیکی، مجهز به زیرساختهای فیزیکی ضروری فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند شبکه مخابراتی با پهنای باند وسیع، دسترس مطمئن و قیمت مناسب است. فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوانب مختلف اجتماعی و فرهنگی چنین جامعهای درآمیخته است. در چنین جامعهای روش های الکترونیکی در تجارت به کارگیری شده و دارای بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسبی است.
الگوی APEC (2000): این الگو از سوی گروه هدایت تجارت الکترونیکی در سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه منتشر گردید. این الگو با توجه به محیط و جو حاکم بر جوامع به دولتها کمک میکند تا به امر توسعه سیاستهای متمرکز به منظور توسعه تجارت الکترونیکی به صورتی سالم و درست در سطح جامعه همت گمارند. طبق تعریف ارائه شده این الگو، کشور آماده است که از نظر تجارت الکترونیکی آمادگی داشته باشد. به بیان دیگر، دارای تجارت آزاد، صنعت قانونمند، سهولت در صادرات و هماهنگ با استانداردهای دولتی و توافقنامههای تجاری باشد.
الگویWITSA (1999): ائتلاف جهانی خدمات و فناوری اطلاعات، ارزیابی بین المللی درخصوص تجارت الکترونیکی را در سال 1999 انجام داده است. این الگو با جمعآوری نتایج حاصل از ارزیابی بینالمللی از دیدگاه ها در خصوص انجمنهای صنعتی فناوری اطلاعات به دنبال تشویق توسعه تجارت الکترونیکی است. هدف از این کار، ارزیابی میزان آگاهی شرکتها و مصرفکنندگان از تجارت الکترونیکی و تعیین زمینه های بالقوه عملیاتی نمودن آن است. طبق تعریف این الگو یک کشور با آمادگی الکترونیکی به اعتماد مصرف کننده در مورد حفظ حریم خصوصی و امنیت، فناوری امنیتی بهتر، کارگران ماهرتر و هزینه آموزش کمتر، سیاستهای عمومی بهتر و راحتتر، فعالیتهای کاری جدید مطابق با عصر اطلاعات و هزینه کمتر برای فناوری تجارت الکترونیکی نیاز دارد.
الگوی مککانل (2005): الگو از سوی شرکت بینالمللی مککانل با همکاری اتحادیه جهانی تهیه و منتشر شد. این الگو به دنبال ارزیابی آمادگی فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی اقتصاد ملی یا توانایی حضور جوامع در اقتصاد جهانی دیجیتالی است. طبق تعریف، کشوری دارای آمادگی الکترونیکی است که آمادگی در این زمینه ها را داشته باشد: استفاده وسیع و گسترده از رایانهها در مدارس، تجارت، حکومت، منازل، دسترس قابل اعتماد با ظرفیت مورد نیاز در بازار رقابتی، تجارت آزاد، نیروی کار ماهر، آموزش در سطح مدارس، دارای فرهنگ خلاقیتزا، مشارکت های دولتی و تجاری، شفافیت و پایداری تصمیمات در دولت و حتی یک سیستم قانونی اجرایی، شبکه های ایمن و کاربران پنهان و قوانینی که امضای دیجیتالی را اجازه میدهند.
الگویCIDCM (1998): مرکز توسعه بینالمللی و مدیریت تعارض دانشگاه مریلند این تحقیقات را انجام و در سال 1998 ارائه کرده است. این الگو به دنبال ایجاد سهولت کاربری و توسعه اینترنت است. در این الگو، آمادگی الکترونیکی به میزان استفاده از اینترنت و شرایط تسهیلکننده برای استفادهکنندگان بستگی دارد.
الگوی موزاییک(2000): گروه موزاییک این الگو را که به عنوان پروژه جهانی انتشار اینترنت نیز شناخته شده، ارائه داده است. با بهره گرفتن از این الگو کشورهای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفتهاند. فرآیند تهیه، تدریجی بوده و سالهای1998 تا2000 را شامل میشود. این الگو به دنبال سنجش و تحلیل رشد اینترنت در سطح جهان است، به طور مستقیم یک جامعه آماده الکترونیکی را تعریف نمیکند، ولی شرایط رشد زیرساخت و استفاده اینترنت را به عنوان ضروریات یک جامعه الکترونیکی شرح میدهد. گذشته از اهمیت و شهرت هر یک از الگوها، شاخصهای مورد استفاده در هر الگو نیز اهمیت ویژهای دارند.
جدول 2-1. عناوین شاخص های مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی
عنوان
شاخص ها
CSPP
1.زیر ساخت شبکه 2. مکان های شبکهای(دسترس) 3. برنامه ها و خدمات شبکهای 4. اقتصاد شبکهای 5. توانمند سازیهای دنیای شبکهای
CID
1. محیط 2. آمادگی 3. کاربری
APEC
1.زیر ساخت 2. دسترسی برای خدمات ضروری 3. استفاده از اینترنت(استفاده در تجارت، دولت و خانهها) 4 .تشویق و تسهیل(استانداردهای پیشبرد صنایع) 5. مهارتها و منابع انسانی(آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی کار) 6. جایگاه اقتصاد دیجیتال(مالیاتها و تعرفهها، قوانین دولتی، اعتماد مصرف کننده)
WITSA
1.موانع فناوری صنعتی 2. اعتماد مصرف کننده 3. مشکلات فناوری تجارت الکترونیکی 4. فعالیتهای تجاری داخلی حامی تجارت الکترونیکی 5. نیروی کار 6. مالیاتها 7. سیاستهای عمومی 8. مقاومت مصرفکنندگان
McConn ell
1. ارتباطات (زیرساخت، دسترس، قیمت) 2. رهبری الکترونیکی(سیاست های دولتی وقوانین)/>3. امنیت اطلاعات(حریم شخصی، امضای الکترونیکی) 4. سرمایه انسانی(آموزش فناوری اطلاعات،
وجود نیروی کار ماهر) 5. فضای کسب وکار الکترونیکی(رقابت، ثبات سیاسی و اقتصادی،
سرمایه گذاری خارجی، زیرساخت مالی)
CIDCM
1 . خطوط اجاره 2. تنظیم قیمت 3. دسترس به خطوط اینترنت 4. مالیات بندی 5. آیین نامهها
Mosaic
1. میزان فراگیری یا نفوذ اینترنت(سرانه استفاده از اینترنت) 2. پراکندگی جغرافیایی به کارگیری
اینترنت
3. جذب بخشی یا میزان استفاده از اینترنت توسط هر بخش اقتصادی 4. زیرساخت ارتباطی مورد
نیاز برای اتصال 5. زیرساخت سازمانی(وضعیت بازار خدمات اینترنتی) 6. پیچیدگی استفاده
تخصصی و حرفه ای از اینترنت
جدول 2-2. مقایسه شاخص های الگوهای مذکور با مدل مورد بررسی این تحقیق
Mosaic
CIDCM
McConnell
WITSA
APEC
CID
CSPP
مدل مورد استفاده در این تحقیق
عامل
قابلیت تبادل اطلاعات
فنی
زیر ساخت الکترونیکی
استانداردها
سازگاری
زیر ساخت تغییر
سازمانی
رهبری و مدیریت
فرهنگ سازمانی
زیر ساخت مالی
ساختار سازمانی
محصولات/خدمات
مشتریان/تامین کنندگان
بین سازمانی
رقیا
عوامل محیطی
با توجه به شاخصهای بیان شده در جدول 2-1 میتوان نتیجه گرفت که این الگوها بیشتر به جنبه فنی توجه داشتهاند. از طرفی، همانگونه که ذکر شد، این الگوها برای سنجیدن آمادگی در سطح جامعه و ملی مناسب هستند نه سطح سازمانی که مورد تحقیق این پژوهش میباشد. همچنین توجه به جدول 2-2

مطلب مشابه :  تامین اعتبار آموزشی به وسیله ضمانت نامه، سازمان های بین المللی، ایالات متحده آمریکا

پاسخی بگذارید