پایان نامه استراتژی بهینه بازاریابی در بازاریابی الکترونیک -بازاریابی مبتنی بر دانش

بازاریابی مبتنی بر دانش پایان نامه

در این استراتژی برخلاف استراتژی مبتنی بر پایگاه داده که شرکت در درک نیازها و انتظارات مشتریان یک نقش منفعلانه دارد، سعی می کند نقشی فعال در برقراری ارتباط بلندمدت دوجانبه با مشتریان داشته باشد. به طورکلی می توان گفت که استراتژی های بازاریابی مبتنی بردانش، حاصل ایجاد یک نیمرخ اطلاعات مشتریان و نیزبرقراری ارتباط سطح بالا با آنان می باشد . در حقیقت زمانی که شرکتی بتواند یک پایگاه اطلاعاتی قوی ازمشتریان، رقبا و سایر شرایط و متغیرهای محیطی ایجادنموده و بتواند با استفاده از این پایگاه اطلاعاتی با مشتریان خود رابطه یک به یک برقرار نماید و تک تک کارکنان آن در مورد نیازها و خواسته های مشتریان آگاهی داشته باشند، دارای استراتژی بازاریابی مبتنی بر دانش می باشند.

در شرکت هایی که از استراتژی مبتنی بر دانش دربازاریابی استفاده می کنند، قوانین بازاریابی به طور مستمر مورد بازنگری واقع شده و تحت تأثیر پیشرفت فناوری می باشد. استراتژی شرکت جذب مشتریان جدید توأم باحفظ مشتریان موجود بوده و شرکت تعامل بسیار سطح بالا و قابل توجهی با مشتریان آگاه و هوشمند خود دارد ومشتریان به صورت فردی نگریسته می شوند و محصولات سفارشی است (2013 ,Banerjee).

جدول 2– 2 ) انواع استراتژی های بازاریابی( 2013,Leonidou)

 

هوشمندی اصطلاح کلیدی در بازاریابی مبتنی بردانش می باشد. هوشمندی بازاریابی فرآیند شناخت و درک آنچه که رقبا هستند و قرار گرفتن یک گام بالاتر از آنان ازطریق جمع آوری اطلاعات قابل کاربرد در مورد رقبا وکاربرد آن در برنامه ریزی استراتژیک کوتاه و بلند مدت تجهیزات و رویه ها برای جمع آوری، تنظیم، تحلیل و توزیع مناسب، به موقع و صحیح اطلاعات در نظر گرفت که توسط تصمیم گیران امور بازاریابی به منظور بهبود برنامه ریزی، اجرا و کنترل بازار مورد استفاده قرار می گیرد. برخورداری از آزادی انتخاب و مشارکت در اتخاذ تصمیمات مربوط به ساخت، تولید و خرید از مزایای اصلی بازارهای هوشمند می باشد که جریان پیوسته اطلاعات به عنوان شریان خون یک بازار هوشمند مطلوب از اهمیت بالایی برخوردار است. روش های بازاریابی که در این دسته از استراتژی ها قرار می گیرند عبارتند از:( 2013Leonidou,)

  • بازاریابی مبتنی برهمکاری
  • بازاریابی جمعی
  • بازاریابی هوشمند

بازاریابی مستمر

  • بازاریابی مبتنی برمدیریت دانش مشتری

  2-13- پایگاه داده مشتری[1]

امروزه شرکت ها فهمیده اند که راضی نگه داشتن و حفظ مشتریان و ایجاد قابلیت های رابطه مند در سراسر شرکت اهمیت دارد و بدست آوردن پایگاه داده مشتری به واسطه بازاریابی رابطه مند برای تحقق آن اهداف یک ارزش می باشد.

متن کامل در سایت :

پایان نامه تدوین استراتژی بهینه بازاریابی در بازارهای الکترونیکی(مورد مطالعه : بازار های الکترونیکی کشور)

پایگاه داده مشتری یکی از مهمترین و اساسی ترین ابزار بازاریابی رابطه مند می باشد. برای بسیاری از سازمان ها پایگاه داده مشتری بسیار بزرگ و  پیچیده است  که  اغلب تحت  عنوان  انبار بازاریابی[2] یا انبار داده[3] نامیده می شود  و نوع کوچک پایگاه داده  بعنوان بازار داده[4] شناخته می شود. طبق تعریف، یک پایگاه داده عبارت از یک جمع آوری بزرگ اطلاعات درباره مشتریان بالقوه و موجود شرکتها است . این اطلاعات به طوری که بتوان آنها را به آسانی با هم مقایسه کرد و یا برای کسب اطلاعات برای تصمیمات بازاریابی شرکتها در کنار هم قرار داد، ذخیره می شوند. در تمام اقسام پایگاه داده، تلاش برای ذخیره اطلاعات زیادی درباره مشتریان موجود بالقوه می باشد و داده های بدست آمده پایگاه داده تقریباً در خصوص همه جنبه های مشتریان از قبیل  عادتهای معامله ای، مراحل چرخه زندگی، علایق، چیزهای دوست نداشتنی، علاقه به آگاهی از نوع فعالیت و یا اطلاعاتی از قبیل اینکه چه کسی هستند، کجا زندگی می کنند، جنسیت، چطور و کجا با شرکت آشنا شدند و در نهایت اطلاعات متممی از قبیل فامیلی، تاریخ تولد می باشد. یک پایگاه داده درست، به شرکت به شیوه های زیادی  ازقبیل تصمیم گیری درباره منحنی فرسایش مشتری، میانگین خرید مشتری، عادتهای تغییر مارک، بخش بندی بازار و هدف گیری بازار کمک خواهد نمود. با استفاده از اطلاعات موجود، شرکتها می توانند به آسانی تشخیص دهند که مشتریانشان چه کسانی هستند و همچنین با شناختی که شرکت از مشتریان و نیازهای آنها بدست می آورد می تواند بطور کاراتر و موثرتر انتظارات آنها را برآورده کند و با ایجاد رضایت آنها باعث وفاداری شان به شرکت شود (2014 Hinz,).

در بازاریابی رابطه مند ، تصمیمات بازاریابی و فعالیتها نمی تواند بر پایه تکنیک های بخش بندی بازار سنتی باشد. انتخاب مشتریان برای خدمت رسانی و تصمیمات درباره اینکه چطور باید به آنها خدمت رسانی شود، باید برپایه پوشه های اطلاعاتی منحصر به فرد مشتریان و سایر انواع پایگاه داده باشد. وقتی یک شرکت با مشتریانش ارتباطات مستقیم برقرار می کند، اطلاعات خوبی در مورد نیازها، امیال و انتظارات و مقاصد آینده آنها بدست می آورد و کیفیت خوب، ادراک ارزشمند و رضایت بیشتر در این ارتباطات با مشتری حاصل می شود. پس لازم است شرکت همواره یک سیستم هوشیار برای ثبت اطلاعاتی که کارمندان در تمام سازمان روزانه بدست می آورند داشته باشد. زیرا در بازاریابی رابطه مند، پایگاه داده مشتری باید بطور مستقیم با استفاده از اطلاعات بدست آمده از رویارویی مداوم بین مشتریان و کارمندان ساخته شود.

[1]-Customer database

[2]-Marketing warehouse

[3]-Data warehouse

[4]-Data marketپایان نامه