پایان نامه با موضوع پیشگیری از جرم

دانلود پایان نامه

جرم را فراهم می آورد.
ج. اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی
اقدامات تأمینی، مانند مجازات ها یک هدف عینی را که پیشگیری از جرم واصلاح مجرم است تعقیب می کنند(البتّه در مورد همه انواع مجازات ها هدف اصلاح مجرم متصوّر نیست) .وهدف ذهنی آنها جانشین کردن مجازات با این اقدامات، درجهت رعایت انصاف ،ودر صورت امکان اجرای یک عدالت نسبی است .
1)پیشگیری از جرم : با اجرای این اقدامات ، می توان هم به طور خاص و هم عام از وقوع جرم جلوگیری کرد. چه در پیشگیری عام که اقدامات کیفری و غیرکیفری درجهت کاهش جرم و بزهکاری مدّ نظراست ،وچه در پیشگیری خاص که ازاقدامات غیرکیفری در جهت اصلاح و تکرار جرم توسط بزهکار خاص استفاده می شود ،نقش اقدامات تأمینی و تربیتی مانند آزادی مشروط، مجازات های جایگزین حبس، تعلیق اجرای حکم ، تعویق صدورحکم ، نظام نیمه آزادی و.. بسیار حائز اهمیّت است. . 2)جانشین کردن مجازات ها با اقدامات تأمینی : هدف ذهنی اقدامات تأمینی، تحقق انصاف وعدالت با جانشین کردن مجازات ها با این اقدامات است. طرفداران این اقدامات آرمان خود را اجرای آنها وعدم اعمال مجازات دانسته ومعتقدند که، انصاف ایجاب می کند که به جای مجازات ها از این اقدامات استفاده شود.لیکن باید اذعان کرد که تحقّق این آرمان با مجازات ها چندان امکان پذیر نیست؛ وحتّی گاه مدعیان بی فایده بودن این اقدامات به تندی و با شتاب آن را منشأتکرار جرم می دانند وقانونگذاریها را زیر فشار تجدید سیستم واحد مجازات ها قرار می دهند . بنابراین می توان نتیجه گرفت، اصلاح مجرمین و بازسازگاری اجتماعی آنها و پیشگیری از وقوع بزه، از مهم ترین اهداف اقدامات تأمینی وتربیتی است. برای نیل به این مقصود از انواع اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده می شود. .اصلاح مجرم که رویکردی انسانی در مواجهه باجرم و بزهکاری است دارای الگوهای مختلف علمی است ؛ پس برای هرچه بهتر اجرا شدن این اقدامات و دستیابی به اهداف مورد نظر باید ازیافته های علوم دیگر نیز استفاده کرد تا بتوان به بهترین شکل اهداف این تدابیر را تأمین کرد. د)ویژگی ها و خصایص اقدامات تأمینی و تربیتی : مهّم ترین ویژگی های اقدامات تأمینی وتربیتی را می توان به شرح زیر خلاصه کرد. در حقیقت این تفاوت ها بیشتر در تقابل با ویژگی های مجازات قرار می گیرند . البته نباید نادیده انگاشت که ادعای دوری مطلق ویژگی های اقدامات تأمینی از مجازات ها قابل پذیرش نیست ،زیرا در کلیه اقدامات تأمینی نیز رنگی از ویژگیهای مجازات می توان دید .

1) نداشتن رنگ اخلاقی:اقدامات تأمینی برعکس کیفرها که حاصل تقصیر و خطای جزایی می باشند، هیچ تناسبی با نیّت خطاکارانه فاعل جرم ندارند. در حقیقت اقدامات تأمینی به گذشته توجّه ندارد و جهت آن منحصر به آینده به منظور پیشگیری از تکرار جرم است. بهرحال این اقدامات دارای جنبه سرزنش اجتماعی یا مجازات نیست. بنابراین از صفت زجردهندگی و ترذیلی مبرّا است.البتّه باید خاطر نشان کرد رنگ اخلاقی داشتن واکنش جزایی منحصر به مواردی که مجازات ویژگی ترذیلی ورسواکننده گی داشته باشد نیست، ونمی توان به طور مطلق گفت که اقدامات تأمینی و تربیتی رنگ اخلاقی ندارند. هدف از به کارگیری اقدامات تأمینی وتربیتی، بازسازی اجتماعی مجرم وایجاد زمینه های یک زندگی سالم و بدور از جرم و بزهکاری برای اوست. در واقع نحوه اجرای اقدامات تأمینی وتربیتی باید به شکلی مقرّر و تنظیم شود که مجرم احساس نکند که او را به خاطر تقصیرش کیفر می دهند، چه اگر چنین باشد از هدف های عینی این اقدامات دور می مانیم.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2)نامعیّن بودن مدّت: نامعین بودن زمان اقدامات تأمینی و تربیتی یک اصل مهم و غیرقابل انکار است. البته نظرات افراطی نیز در این زمینه وجود داشت و طرفداران مکتب تحققی (ایتالیایی) حقوق جزا که بوجود آورندگان مفاهیم حالت خطرناک، دفاع اجتماعی و اقدامات تأمینی بوده اند، برای نشان دادن واکنش به حالت خطرناک افراد، پیشنهاد صدور احکام با مدت نامعیّن راپیش بینی کرده بودند.مخالفان به این مسأله ایراد می گیرند که عدم ذکر مدّت در اقدامات تأمینی خلاف اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی است . در واقع به منظور نیل به هدف های اقدامات تأمینی وتربیتی، مدّت آن باید نامعین باشد. نه قانونگذار و نه مقام قضایی نباید از پیش مدّتی را برای اجرای این اقدامات تعیین کنند،زیرا «حالت خطرناک » مجرم است که باعث اعمال این اقدامات در قبال اوشده است ،بنابراین با رفع این حالت است که می توان حکم به خاتمه این اقدامات داد.البتّه پذیرش مطلق غیر معیّن بودن مدّت اقدامات تأمینی نیز منطقی و مطابق با اصول پذیرفته شده حقوق کیفری از جمله اصل قانونی بودن مجازات ها و اقدامات تأمینی نمی باشد . به همین منظور دو راه حل پیشنهاد شده است؛اوّل: تعیین حداکثر مدت و تقلیل و قطع آن در صورت رفع حالت خطرناک. دوّم: تعیین مدّت معین و مشخص و قابلیّت تمدید آن . البته منطقی تر با وضع حقوق محکومان، راه حل دّوم می باشد که با اصول پذیرفته شده منطبق تر است. بنابراین پذیرش نسبیت(احکام نامعین نسبی) در تعیین و اجرای این اقدامات صحیح تر به نظر می رسد. به این معنی که قضات با توجه به حالت خطرناک مجرم، راجع به افزایش مدت یاخاتمه دادن به اقدامات تأمینی وتربیتی تصمیم گیری می کنند. هرگاه به این نتیجه رسیدیم که مجرم دیگر دارای خطری برای اجتماع نیست، نگهداری او در مرکز اقدامات تأمینی و تربیتی بی مورد و موجب تحمیل هزینه ای اضافی بر پیکره جامعه می باشد. این رویه در ق.م.ا1370 و ق.م.ا 1392 پذیرفته شده است . در ماده «52» ق.م.ا و «150» ق.م.ج برای مرتکّب مجنون نگهداری در محل مناسب را پیش بینی کرده اند. هرگاه علائم رفع حالت خطرناک در شخص نگهداری شده مشاهده شد، دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را می دهد . البتّه در ق.م.ا 1392 مدیرمحل نگهداری شخص مجنون نیز می تواند بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی پیشنهاد ختم این اقدام را به دادستان دهد. 3 ) قابلیّت تجدیدنظر دایمی:با توجّه به تغییر و تحوّل در حالت خطرناک مجرم می باید قایل به تجدیدنظر بودن و قابلیّت این امر در مورد اقدامات تأمینی وتربیتی باشیم. این اقدامات که به منظور درمان و تقلیل و رفع حالت خطرناک اعمال می شوند، باید با تحوّل حالت خطرناک، هماهنگ باشد و دادگاه باید بر اجرای اقدامات نظارت و مراقبت داشته باشد. .در مواد قانونی مرتبط با اقدامات تأمینی وتربیتی در ق.م.ا 1392 ، در بیشتر موارد به این نظارت توجّه شده است .برای مثال در تبصره (3) ماده «88» دادگاه می تواند،باتوجه به تحقیقات به عمل آمده وگزارش های مددکار اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان ورفتار او، هرچند بار که مصلحت طفل اقتضاء نماید درتصمیم خود تجدید نظر نماید . همانطور که ملاحظه می شود این تجدید نظر بدون نظارت دادگاه امکانپذیر نیست . دادگاه تصمیمات معینّی را در قبال اطفال ونوجوانان بزهکار اتخاذ می کند مانند معرفی طفل به مددکار اجتماعی یا روانشناس،فرستادن طفل به مؤسسه آموزشی وفرهنگی یا اقدامات درمانی مثل درمان اعتیاد ،نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و…. براساس تبصره «3» ماده «88» دادگاه اجازه تجدید نظردایمی در این تصمیماتش را دارد. پس هرگاه قاضی مدّت ،نوع وتخفیف در اقدامات تأمینی وتربیتی را لازم بداند می تواند درتصمیمش تجدید نظر کند. 4) ارعاب کننده و ترساننده نبودن :از ویژگی های مهّم و اساسی اقدامات تأمینی و تربیتی آن است که بدنبال ترساندن و مرعوب کردن مرتکب عمل مجرمانه و همچنین سایر افراد جامعه نمی باشد. چرا که اگر این اقدامات نیز قصدش تعقیب این خصیصه ترسانندگی بود، فرقی با کیفر و مجازات نداشت و همان تأثیرات مجازات را بدنبال می داشت. البتّه باید به این نکته توجّه کرد که این تفکیک ویژگی ها، هیچگاه به طور مطلق نیست ؛به این معنی که ممکن است که دراجرای بخشی از این اقدامات ، ویژگی ارعاب انگیزی وجود داشته باشد اما آنچیزی که در این جا مهّم است هدف از اجراوشکل گیری این اقدامات است که ترساننده بودن در آن وجود ندارد. 5) تحقیر آمیز نبودن :اعمال و اجرای این اقدامات منجر و منتهی به تحقیر و کوچک شمردن مجرم نخواهد شد. به عبارتی، اقدامات تأمینی وصف ترذیلی ندارد. چرا که با فرض بیمار شمردن مجرم، بدنبال اقدامات اصلاحی و درمانی درقبال اوهستیم. بنابراین باید طراحان و تدوین کنندگان مقررات، در این زمینه از لحاظ انتخاب نوع اقدامات و نحوه و کیفیت اجرایی و تبعات خاتمه یافتن اجرای اقدامات، به طوری عمل کنند که، به هیچ وجه نشانی از کوچک شمردن و تحقیر مجرمان در آنها نباشد. البته همانگونه که در ابتدای بحث به آن اشاره کردیم دوری مطلق ویژگی های اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات ها قابل پذیرش نیست وممکن است بعضی از این اقدامات مانند تبعید ،انتشار حکم محکومیت و.. ویژگی تحقیر آمیزی را داشته باشند البته نه به شدت مجازات ها .   6)رنج آور نبودن :از دیگر ویژگی های اقدامات تأمینی و تربیتی، سخت و آزاردهنده نبودن آنها در در برخی یا عمده مصادیق این اقدامات می باشد. در واقع از اعمال و اجرای این اقدامات بر مجرم، بدنبال آزار و اذیّت و عذاب دادن او نمی باشیم، چرا که، چنین خصیصه ای متعلّق به ماهیّت مجازات می باشد، که توجّه اش به گذشته است و برای تنبیه و جبران خطای مجرم، او را عذاب و رنج می دهد، در حالی که سمت و سوی اقدامات تأمینی، به سمت آینده و سازندگی و بازسازی مجرم می باشد.البتّه در مورد خصیصه رنج آوری توجّه به دو نکته ضروری است ،یکی جرایمی است که برای آنها اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر شده است، ودیگری مجرمینی که این اقدامات برای آنها مورد حکم قرار می گیرد. برای مثال در مورد جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان این خصیصه باید به حداقل برسد و توجه به نکات تربیتی در اولویّت قرار گیرد اما در مورد جرایم شدید و سنگین که از سوی مجرمین خطرناک صورت می گیرد ، این ویژگی باید پررنگ تر باشد.ازطرفی این اقدامات ممکن است برای بعضی مجرمین بسیار رنج آوروبرای دسته دیگر رنج آورنباشد.به طور کلّی این اقدامات ماهیّت کنترل کننده ،تبعید گونه وناتوان ساز از ارتکاب جرم در محیط اجتماعی توسط مجرم را دارند، ودراغلب موارد این کنترل کنندگی موجب رنج محکوم است .معاشرت اجتماعی از مصادیق حقوق بشر و همسو با غرایز وخلق هر انسان است واین اقدامات موجب جداکردن مجرم از بستر جامعه می شود . در مورد اقدامات تربیتی نیز وضع به همین منوال است و مجرم تا حدّ زیادی راضی به انجام آن نیست . بنابراین تکلیف قضایی برای محکوم موجب رنجش حداقلی روحی او می شود. پس قاضی باید در اجرای این اقدامات به تناسب شخصیت و جرم ارتکابی حکم دهد. 7):جبران ضرروزیان ناشی از جرم : اقدامات تأمینی وتربیتی ، درزمینه جبران ضررو زیان دارای این خاصیّت است که به شیوه خود ضررو زیان ناشی از جرم ورنجی که بر مجنی علیه آن وارد آمده است جبران کند . مثلاً باآگاه کردن مجنی علیه از دلایل ارتکاب جرم و جبران کردن ضررهای مادّی ومعنوی که بواسطه انجام جرم بر مجنی علیه وارد شده است . ر.اقسام اقدامات تأمینی وتربیتی
حقوقدانان معیارهایی را برای تقسیم اقدامات تأمینی و تربیتی شناخته اند. بر اساس آن اقدامات مذکور به طبقاتی تقسیم می شوند .تقسیم اقدامات تأمینی بر حسب طبع شیوه های به کاررفته یاتقسیم آن برحسب موضوع است . در اینجا ما به این تقسیم بندی ها در حدّ کلی ونام بردن آن اکتفا می کنیم . 1)اقدامات تأمینی وتربیتی شخصی : که جامعه را در برابر رفتار دسته ای از بزهکاران که مجازات در باره آنها ناکافی است، مصون می دارد .2)اقدامات تأمینی وتربیتی عینی :این اقدامات جامعه را در برابر بعضی اشیاء، که ممکن است خطرهایی برای او پدید آورد تأمین می کند . 3)اقدامات تأمینی و تربیتی حمایتی، مانند تسلیم اطفال بزهکار به سرپرستان قانونی آنها.4)اقدامات تأمینی و تربیتی درمانی ،مانند نگهداری دیوانگان در تیمارستان مجرمین .5)اقدامات تأمینی و تربیتی بازدارنده :این اقدامات عمومًا برای اجتناب از تقریب عناصر جرم زا اعم از بیرونی و درونی اتخاذ می گردد .ضبط اشیای خطرناک ویا معدوم نمودن بعضی مواد زیانبار در این طبقه از اقدامات قرار می گیرد .7)اقدامات تأمینی وتربیتی بدنی : که مستلزم تجویز دارو یا بعضی مداخله های پزشکی است . درمان بزهکاران دیوانه وترک دادن معتادان به مواد مخدر ،مسئله حدود مداخله پزشکان رادر رفع حالت خطرناک پیش می کشد.8) اقدامات تأمینی وتربیتی سالب یا محدود کننده ی آزادی، مانند نگهداری مجرمین مختل المشاعر یا مجنون در تیمارستان ها یا نگهداری مجرمین به عادت در تبعید گاه ها . اقدامات محدود کننده مانند اخراج بیگانگان از کشور وممنوعیت از اشتغال به کسب یا حرفه معین ومنع اقامت در محل معین یا اقامت اجباری در محل معین .9)اقدامات تأمینی وتربیتی مالی : مانند ضبط اشیا وبستن مؤسسه که موجبات زیان مالی محکوم علیه را فرا هم می کند .10) اقدامات تأمینی وتربیتی سالب حق، مانند محرومیّت از قیمومت یا نظارت یا حق ولایت بعلت سرپیچی یا تخلّف از وظایف .
مبحث دوّم
گفتاراوّل بررسی اقدامات تأمینی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

در آغاز دوران باستان نمی توان اثری از اقدامات تأمینی یافت . در آن هنگام اشخاص و اشیاء و حیوانات را در صورت ارتکاب بزه به شدیدترین وجه مجازات می کردند، ومعتقد بودند روح شیطانی در فرد یا حیوان بزهکار رسوخ کرده است . بنابراین مجرمان را به شدید ترین شکل مجازات می کردند تا از او انتقام بگیرند . در اثر دگرگونی های اجتماعی ورشد نسبی بشر، وتأثیر مقررات دینی( در قران مجید اصولا همه آیات آن جنبه اصلاحی وتربیتی دارد ) در فرهنگ بشری، ونظرات اندیشمندان ومتفکّران در جامعه وانتشار عقاید آنان، سبب توسعه ایده های پیشگیرانه وسپس تدابیر آن در جامعه شد . دانشمندانی نیز در دوران باستان ظهور کردند وگام های مؤثری در جهت پیشبرد اقدامات تأمینی برداشتند. همگی آنان مجازات صرف را، برای مجرم واجتماع مناسب نمی دانستند ومعتقد بودند صرف کیفر نمی تواند به اصلاح مجرم منجر شود . تولد حضرت مسیح (ع) وسپس نبوّت او وبدنبا ل آن تعالیم آسمانی در انجیل که همه با هدف رشد و تعالی انسان به وی وحی شده اند ،هدف اصلی اش بهبود وضعیت زندگی افراد آن زمان و گسترش تقوا وپاکدامنی بود که، درنهایت به پیشگیری از جرم و تکرار جرم می انجامید . در قرون وسطی با پیامبری حضرت محمّد (ص) ،تمامی دستورات دین اسلام ونیز احادیث پیامبر ودر ادامه ائمه اطهار ونظریه های دانشمندان مسلمان تاثیری عمیقی برروی تمدّن رکود یافته آن عصر گذاشت .ازجمله مهم ترین این تأثیرها ،اثر بخشی آن بر اقدامات تأمینی و تربیتی بود . رعایت تقواوحقوق دیگران ،اجتناب از تعدّی وتجاوز به جان و مال انسانها ،تلاش برای ساختن زندگی

مطلب مشابه :  درمان شناختی – رفتاری، درمان شناختی- رفتاری، اختلال اضطراب منتشر

پاسخی بگذارید