پایان نامه با کلمات کلیدی سابقه خدمت، اسلام آباد غرب، صاحب نظران

1380)
(4)
3-8-5 تحلیل واریانس(ANOVA)
آزمون تحلیل واریانس تک عاملی به منظور بررسی معنی‌دار بودن تفاوت میانگین نمره نظرات نمونه زمانیکه بیش از دو گروه وجود داشته باشد استفاده می‌گردد. بیان آماری این آزمون به صورت زیر است.(آذر و مومنی، 1380)
(5)
3-8-6 تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون
تحلیل همبستگی ابزاری آماری است که به وسیله آن میتوان درجهای که یک متغیر به متغیری دیگر، از نظر خطی مرتبط است را اندازهگیری کرد. همبستگی معیاری برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر بوده و معمولاً با تحلیل رگرسیون به کار برده میشود. موضوع همبستگی با بحث درباره دو معیار ضریب تعیین (R2) و ضریب همبستگی (r) به صورت زیر دنبال میشود.(آذر و مؤمنی،1385: 182)
ضریب همبستگی( r ) ریشه دوم ضریب تعیین است که میتواند مقادیر بین 1- و 1+ ، را به خود بگیرد. علامت آن همان علامت شیب خط رگرسیون(b) است یعنی اگر شیب خط رگرسیون مثبت باشد ضریب همبستگی نیز مثبت، و اگر شیب خط رگرسیون منفی باشد ضریب همبستگی نیز منفی خواهد بود. همچنین اگر شیب خط رگرسیون صفر باشد ضریب همبستگی صفر می گردد. ضریب همبستگی، شدت رابطه و همچنین نوع رابطه، را نیز نشان می دهد. لازم به ذکر است که ضریب تعیین در مقایسه با ضریب همبستگی معیار گویاتری است.
(7)
ضریب تعیین (R2) مهمترین معیاری است که با آن میتوان رابطه بین دو متغیر xوy را توضیح داد که میزان انحراف مشاهدات (y) را با برآورد خط رگرسیون اندازه میگیرد. این ضریب، بین صفر تا یک در نوسان بوده بطوریکه مقدار صفر بیانگر آن است که خط رگرسیون هرگز نتوانسته است تغییرات y را به تغییرات متغیر مستقلx نسبت دهد. مقدار یک نیز بیانگر آن است که خط رگرسیون به طور دقیق توانسته است تغییرات y را به x نسبت دهد. این ضریب به صورت زیر قابل محاسبه است.
(8)
در رگرسیون به دنبال برآورد رابطهای ریاضی و تحلیل آن هستیم، به طوری که با آن بتوان کمیت متغیری مجهول را با استفاده از متغیرهای معلوم تعیین کرد. (آذر و مؤمنی،1385: 63) مدلهای رگرسیون، انواع مختلفی دارند که متداولترین آنها نوع ساده و مرکباند. رگرسیون ساده شامل ارتباط بین دو متغیر و رگرسیون مرکب، ارتباط یک متغیر را با دو یا تعداد متغیر بیشتر نشان میدهد. رگرسیون مرکب رابطه بین متغیر وابسته را با یکی از متغیرهای مستقل، در شرایط ثابت بودن دیگر متغیرهای مستقل، نشان میدهد. استفاده از مدلهای رگرسیون متضمن پیش فرضهایی است که در ادامه مورد بحث قرار میگیرد (آذر و مؤمنی،1385: 73).
(9)
3-9 پایایی و روایی
3-9-1 سنجش پایایی پرسشنامه
قابلیت پایایی یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری است که نشان دهنده این است که ابزار اندازه‌گیری تا چه اندازه نتایج یکسانی در شرایط مشابه به دست می‌دهد. به منظور سنجش پایایی، پرسش‌نامه به صورت پیش آزمون به 30 نفر از مدیران و کارکنان شرکت قند اسلام آباد غرب ارائه شد.
میزان ضریب آلفای کرونباخ برای 30 پرسش‌نامه در مرحله پیش آزمون، برای سؤالات مربوط به هر یک از متغیرها به ترتیب، 939/0 برای بازاریابی رابطه‌مند و 843/0 برای پیشبرد فروش و 935/0 (93%) برای کل سوالات به دست آمد. با توجه بالاتر بودن ضرایب مذکور از 7/0 (70 درصد) می‌توان ادعا کرد که پرسش‌نامه از پایایی(در مرحله پیش آزمون) مطلوبی برخوردار است.
جدول3 -2 نتایج آلفای کرونباخ(پیش آزمون)
متغیرها تحقیق
تعداد سوالات
تعداد مشاهدات
آلفای کرونباخ
بازاریابی رابطه‌مند
20
30
939/0
پیشبرد فروش
10
30
843/0
کل سوالات
30
30
935/0

در نهایت میزان ضریب آلفای کرونباخ برای 91 پرسش‌نامه عودت داده شده برای سؤالات مربوط به هر یک از متغیرها به ترتیب، 880/0 برای بازاریابی رابطه‌مند و 830/0 برای پیشبرد فروش و 901/0 (90%) برای کل سوالات پرسش‌نامه به دست آمد. با توجه بالاتر بودن ضرایب مذکور از 7/0 (70 درصد) می‌توان ادعا کرد که پرسش‌نامه از پایایی مطلوبی برخوردار است.
جدول3 -3 نتایج آلفای کرونباخ(نهایی)
متغیرها تحقیق
تعداد سوالات
تعداد مشاهدات
آلفای کرونباخ
بازاریابی رابطه‌مند
20
91
880/0
پیشبرد فروش
10
91
830/0
کل سوالات
30
91
901/0

3-9-2 سنجش روایی پرسشنامه
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه‌گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه‌گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد.(خاکی، 1384: 71)
در این پژوهش برای بررسی روایی پرسش‌نامه از روایی محتوی استفاده می‌شود. برای تعیین اعتبار محتوی، پرسشنامه به چند نفر از صاحب نظران و اساتید مدیریت و بازرگانی داده شده و از آنها در مورد سوالات و ارزیابی فرضیهها نظرخواهی گردید، نهایتاً روائی پرسش‌نامه تایید گردید.
3-10 خلاصه
در این فصل، ضمن بیان روش و نوع تحقیق، جامعه آماری و روش نمونه‌گیری، نحوه تعیین نمونه آماری بیان گردید، در ادامه نیز به بیان توضیحاتی در مورد نحوه گردآوری داده و تعیین پایایی و روایی پرسش‌نامه پرداخته شد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل آماری

4-1 مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بر
رسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت، میزان تحصیلات، سن و سابقه خدمت می‌پردازد؛ مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به منظور بررسی روابط بین بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش از آزمون‌های ضرایب همبستگی و رگرسیون استفاده شده است.

4-2 آمار توصیفی
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه آماری از حیث متغیرهایی چون جنسیت، میزان تحصیلات، سن و سابقه خدمت پرداخته می‌شود.
4-2-1 تحلیل توصیفی جنسیت پاسخ دهندگان
جدول4-1 و همچنین نمودار4-1 توزیع فراوانی معیار جعمیت نوع جنسیت را در نمونه آماری نشان می‌دهد.
جدول4-1 توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
جنسیت
7/52
7/52
48
مرد
100
3/47
43
زن

100
91
کل

نمودار4-1 ترکیب جمعیتی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت(درصد)

بر اساس اطلاعات مندرج در جدول4-1 و نمودار4-1، جنسیت 7/52 درصد (48 نفر) مرد و 3/47 درصد (43 نفر) زن می‌باشد. همانگونه که مشاهده می‌شود اکثریت پاسخگویان مرد می‌باشند.

4-2-2 بررسی توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات
جدول4-2 و همچنین نمودار4-2 توزیع فراوانی معیار جعمیت شناختی میزان تحصیلات را در نمونه آماری نشان می‌دهد.
جدول4-2 ﺗﻮزیع میزات تحصیلات ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری
تحصیلات
تعداد
درصد
درصد تجمعی
دیپلم
37
7/40
7/40
فوق دیپلم
18
8/19
4/60
لیسانس
26
6/28
0/89
فوق‌لیسانس
10
0/11
100
جمع
91
100

ﻧﻤﻮدار4-2 ﺗﻮزیع میزان تحصیلات ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری(درصد)

براساس اطلاعات مندرج در جدول4-2 و نمودار4-2، 37 نفر معادل 7/40% دارای تحصیلات دیپلم، 18 نفر معادل 8/19% دارای تحصیلات فوق‌دیپلم، 26 نفر معادل 6/28% دارای تحصیلات لیسانس و 10 نفر معادل 0/11% دارای تحصیلات فوق‌لیسانس می‌باشند. همانگونه که مشاهده می‌شود اکثریت پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی دیپلم می‌باشند.
4-2-3 بررسی توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سنوات خدمتی(سابقه‌کار)
جدول4-3 و همچنین نمودار4-3 توزیع فراوانی معیار جعمیت شناختی سنوات خدمتی(سابقه کار) را در نمونه آماری نشان می‌دهد.