پایان نامه حقوق : آزمون همبستگی پیرسون

واحدهای مربوط
2.20
13
برگزاری برنامه های بازدید اقشار مختلف مردم، رهبران فکری، کارکنان و غیره
1.98
14
تدوین نظام جامعه امور فرهنگی و نمایشگاهی سازمان
1.90

جدول شماره(10) رتبه بندی ارزیابی های ارایه شده مربوط به میزان اثربخشی در کارکرد انتشارات
رتبه
مولفه های مربوط به ارزیابی میزان اثربخشی در کارکرد انتشارات
میانگین
1
کیفیت فنی و هنری سازمان
2.90
2
چاپ و انتشار بروشور، کاتالوگ
2.78
3
کمیت کارکردی انتشارات روابط عمومی
2.46
4
چاپ و انتشار پوستر
2.40
5
تدوین و انتشار عملکرد سالانه سازمان برای ارایه به افکار عمومی
2.40
6
چاپ و انتشار نشریه درون سازمانی
2.32
7
تدوین کتب ، جزوه ها و تهیه مواد انتشاراتی به منظور معرفی سازمان
2.30
8
انتشار بروشور و یا کتابچه های دعا و نیایش برای برنامه های ماه مبارک و غیره
2.26
9
نشر اطلاعات و اخبار و گزارشات مربوط به سیاست ها، فعالیت ها، طرح ها و برنامه ها
2.22

10
چاپ و انتشار کتاب
2.04
11
انتشار کتاب هایی در راستای اهداف و برنامه های تخصصی سازمان
1.94
12
انتشار مجموعه پیشنهاد های کارکنان
1.80
13
انتشار تقویم زمانی رویدادها
1.78
14
انتشار کتاب های تخصصی روابط عمومی
1.42

جدول شماره(11) رتبه بندی ارزیابی های ارایه شده مربوط به میزان اثربخشی در کارکرد تحقیقاتی و پژوهشی
رتبه
مولفه های مربوط به ارزیابی میزان اثربخشی در کارکرد تحقیقاتی و پژوهشی
میانگین
1
تهیه و انتشار گزارش عملکرد سازمانی
2.58
2
مشارکت در سمینارهای پژوهشی، علمی و تحقیقاتی
2.40
3
تهیه گزارش های تحلیلی ادواری(ماهانه/فصلی/سالانه)
2.28
4
سنجش سطح رضایت مراجعان بهسازمان
2.14
5
آگاهی از سطح خوشنامی یا بدنامی سازمان از طریق نتایح افکار سنجی
2.12
6
تحلیل مستمر و منظم مطبوعات و نشریات تخصصی
2.10
7
مطلوبیت کمی نظرسنجی های برونسازمانی
2.02
8
تهیه و تدوین برنامه جامعسازمانی
1.98
9
نقد و بررسی بازتاب قعالیت های سازمان در نظر اقشار مردم بویژه نخبگان ، رسانه ها
1.94
10
توجه به استفاده از جداول ونمودار در پژوهش های انجام شده


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1.88
11
نوآوری ،خلاقیت و طراحی فعالیت های جدید در قلمرو وظایف روابط عمومی
1.86
12
مطلوبیت کمی نظرسنجی های درونسازمانی
1.84
13
تدوین و اجرای طرح جامع افکارسنجی در سازمان
1.84
14
نظارت و ارزیابی فعالیت ها واعمال نتایج حاصل در برنامه ها و فعالیت آتی
1.82

جدول شماره(12) رتبه بندی ارزیابی های ارایه شده مربوط به میزان اثربخشی در کارکرد آموزش و برنامه ریزی
رتبه
مولفه های مربوط به ارزیابی میزان اثربخشی در کارکرد آموزش و برنامه ریزی
میانگین
1
مطلوبیت سوابق آموزشی و تجربی مفید کارکنان
2.54
2
استفاده از سوابق و تجربیات گذشته بخش سازمانی
2.38
3
به دنبال علمی کارکردن و به دنبال اخذ ایزوها و استانداردها بودن
2.20
4
دقیق بودن استراتژی روابط عمومی
2.18
5
طراحی و برنامه ریزی برای ارتقای کمی و کیفی فعالیت ها
2.14
6
برنامه ریزی برای ارتقای سطح بینش مدیران در زمینه امور روابط عمومی
2.12
7
داشتن برنامه برای هر فعالیت و اقدامی در روابط عمومی
2.08
8
بودجه و امکانات روابط عمومی به نسبت بودجه سازمان و وظایف محوله
2.06
9
نقد و ارزیابی فعالیت های بخش مختلف روابط عمومی
2.06
10
افزایش توان و مهارت تخصصی و علمی کارکنان روابط عمومی
2.06
11
ارایه خدمات کارشناسی موردنیاز برای انجام بهینه وظایف روابط عمومی
2.00
12
طراحی و برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی
1.96
13
بررسی و نقادی سیاست ها، اقدامها و برنامه های سازمان از زاویه روابط عمومی
1.90
14
ارائه طرح ها و ایده های نو برای توسعه فعالیت های روابط عمومی
1.80

جدول شماره(13) رتبه بندی ارزیابی های ارایه شده مربوط به مهمترین چالش ها، مسایل و
مشکلات مبتلابه روابط عمومی های کشورمان
رتبه
مهمترین چالش ها،مسایل و مشکلات مبتلابه روابط عمومی ها
میانگین
1
ابهام جایگاه تشکیلاتی درسازمان
3.86
2
کمبود امکانات روابط عمومی
3.84
3
ضعف مدیریت اطلاعات وارتباطات
3.74
4
ضعف مهارت های ارتباطی مدیریتی
3.72
5
کمبود کارکنان متخصص و فارغ التحصیل
3.72
6
پایین بودن کیفیت کلی برنامه ها
3.66
7
ضعف بهره وری،کارایی، سود، کیفیت، رضایتمندی شغلی و …
3.64
8
ضعف ارتباطات درون و برون سازمانی
3.62
9
کم توجهی مدیریت ارشد سازمان به فعالیت های این حوزه
3.54
10
کم توجهی به جایگاه روابط عمومی در چارت سازمانی
3.50
11
ضعف در کاربرد تئوری های جدید روابط عمومی
3.42
12
اثر بخشی کلی در روابط عمومی
3.42
13
کم توجهی به جایگاه عمومی در بخش نامه ها،قوانین، دستورالعمل ها و نظام نامه های اجرایی
3.40
14
ارزیابی میزان اثر بخشی در فعالیت های ارتباطی و ارتباط رسانه ای روابط عمومی ها
3.22
15
عدم آگاهی از کلیه دستگاه های متبوع به علت فقدان جایگاه مناسب
3.12
16
ارزیابی میزان اثر بخشی در فعالیت های تبلیغاتی و نمایشگاهی روابط عمومی ها
2.98
17
ارزیابی میزان اثربخشی درفعالیت های ارتباط مردمی روابط عمومی ها
2.94
18
عدم توجه به رعایت اخلاق حرفه ای
2.80
19
فقدان ایجاد وحدت رویه درروابط عمومی های کشور
2.72
20
ارزیابی میزان اثربخشی در فعالیت های انتشارتی روابط عمومی ها
2.66
21
ارزیابی میزان اثربخشی در فعالیت های تحقیقاتی روابط عمومی ها
2.62
22
کمبود منابع علمی
2.58
23
فقدان همکاری های بین سازمانی
2.56
24
فقدان تعدد و تنوع برنامه ها
2.54
25
ارزیابی میزان اثر بخشی در فعالیت های آموزشی و برنامه ریزی روابط عمومی ها
2.52
26
فقدان تشکیلات هماهنگ با سایردستگاه ها
2.48
27
فقدان نظام جامع دستگاهی
2.36
بخش سوم: تجزیه و تحلیل داده ها بررسی فرضیات

جدول شماره(14) بین اثربخشی روابط عمومی و کارکرد ارتباطات رسانه ای رابطه معنی داری وجود دارد.
اثربخشی در
روابط عمومی
ارزیابی میزان اثربخشی درفعالیت های ارتباطی و ارتباط رسانه ای روابط عمومی
جمع کل
ضعیف
متوسط
قوی
خیلی قوی
متوسط

فراوانی
28
88
12
0
128
درصد ستونی
100.0
81.5
21.4
.0
64.0
جمع درصد
14.0
44.0
6.0
.0
64.0
قوی
فراوانی
0
20
36
4
60
درصد ستونی
.0
18.5
64.3
50.0
30.0
جمع درصد
.0
10.0
18.0
2.0
30.0
خیلی قوی
فراوانی
0
0
8
4
12
درصد ستونی
.0
.0
14.3
50.0
6.0
جمع درصد
.0
.0
4.0
2.0
6.0
جمع کل
فراوانی
28
108
56
8
200
درصد ستونی
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
جمع درصد
14.0
54.0
28.0
4.0
100.0
Chi-Square Tests
Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
108.341(a)
6
.000
Likelihood Ratio
111.741
6
.000
Linear-by-Linear Association
85.157
1
.000
N of Valid Cases
200
a 4 cells (33.3) have expected count less than 5. The minimum expected count is .48.
Symmetric Measures
Value
Asymp. Std. Error(a)
Approx. T(b)
Approx. Sig.
Interval by Interval
Pearson’s R
.654
.036
12.170
.000(c)
Ordinal by Ordinal
Spearman Correlation
.660
.042
12.354
.000(c)
N of Valid Cases
200
a Not assuming the null hypothesis.
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c Based on normal approximation.
جدول فوق رابطه بین دو متغیر اثربخشی در روابط عمومی و فعالیت های ارتباطی را در روابط عمومی ها نشان می دهد. در سمت راست(سطر) جدول متغیر اثربخشی و در ستون جدول متغیر بدست آمده در باره ارزیابی نقش اثربخشی درفعالیت های ارتباطی(ارتباط رسانه ای)روابط عمومی ها را در رابطه ای کنار هم قرار داده است.
درباره آزمون آماری رابطه فوق از طریق آزمون کاسکور پیرسون می توان گفت این رابطه معنی دار بوده ومیزان کاسکور به دست آمده برای رابطه فوق با درجه آزادی 6 به میزان 341/108 می باشد.
همچنین با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون می توان گفت این رابطه معنی دار بوده و شدت این ارتباط به میزان 654/0 محاسبه شده است.می توان گفت این دو متغیر یعنی اثربخشی و فعالیت های ارتباطی روابط عمومی به میزان خیلی زیادی با هم همبستگی داشته و فعالیت های ارتباطی از موارد قابل توجه برای افزایش یا کاهش اثربخشی فعالیت های روابط عمومی ها به حساب می آید.

جدول شماره(15) بین اثربخشی روابط عمومی و کارکرد ارتباطات مردمی رابطه معنی داری وجود دارد.
اثر بخشی در
روابط عمومی
ارزیابی میزان اثربخشی درفعالیت های ارتباط مردمی روابط عمومی
جمع کل
ضعیف
متوسط
قوی
متوسط
فراوانی
56
64
8
128
درصد ستونی
100.0
64.0
18.2
64.0
جمع درصد
28.0
32.0
4.0
64.0
قوی
فراوانی
0
32
28
60
درصد ستونی
.0
32.0
63.6
30.0
جمع درصد
.0
16.0
14.0
30.0
خیلی قوی
فراوانی
0
4
8
12
درصد ستونی
.0
4.0
18.2
6.0
جمع درصد
.0
2.0
4.0
6.0
جمع کل
فراوانی
56
100
44
200
درصد ستونی
100.0
100.0
100.0
100.0
جمع درصد
28.0
50.0
22.0
100.0
Chi-Square Tests
Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
74.209(a)
4
.000
Likelihood Ratio
90.585
4
.000
Linear-by-Linear Association
66.289
1
.000
N of Valid Cases
200
a 2 cells (22.2) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.64.
Symmetric Measures
Value
Asymp. Std. Error(a)
Approx. T(b)
Approx. Sig.
Interval by Interval
Pearson’s R
.577
.042
9.945
.000(c)
Ordinal by Ordinal
Spearman Correlation
.596
.040
10.453
.000(c)
N of Valid Cases
200
a Not assuming the null hypothesis.
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c Based on normal approximation.
جدول فوق رابطه بین دو متغیر اثربخشی در روابط عمومی و فعالیت های ارتباط مردمی را در روابط عمومی ها نشان می دهد. در سمت راست(سطر) جدول متغیر اثربخشی و در ستون جدول متغیر بدست آمده در باره ارزیابی نقش اثربخشی درفعالیت های ارتباط مردمی روابط عمومی ها را در رابطه ای کنار هم قرار داده است.
درباره آزمون آماری رابطه فوق از طریق آزمون کاسکور پیرسون می توان گفت این رابطه معنی دار بوده ومیزان کاسکور به دست آمده برای رابطه فوق با درجه آزادی 4 به میزان 209/74 می باشد.
همچنین با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون می توان گفت این رابطه معنی دار بوده و شدت این ارتباط به میزان 577/0 محاسبه شده است.می توان گفت این دو متغیر یعنی اثربخشی و فعالیت های ارتباطی مردمی روابط عمومی به میزان خیلی زیادی با هم همبستگی داشته و فعالیت های ارتباط مردمی از موارد قابل توجه برای افزایش یا کاهش اثربخشی فعالیت های روابط عمومی ها به حساب می آید.

جدول شماره(16) بین اثربخشی روابط عمومی و کارکرد تبلیغاتی و نمایشگاهی رابطه معنی داری وجود دارد.
اثر بخشی در
روابط عمومی
ارزیابی میزان اثر بخشی درفعالیت های تبلیغاتی و نمایشگاهی روابط عمومی
جمع کل
ضعیف
متوسط
قوی
خیلی قوی
متوسط
فراوانی
56
68
4
0
128
درصد ستونی
100.0
68.0
11.1
.0
64.0
جمع درصد
28.0
34.0
2.0
.0
64.0
قوی
فراوانی
0
28
32
0
60
درصد ستونی
.0
28.0
88.9
.0
30.0
جمع درصد
.0
14.0
16.0
.0
30.0
خیلی قوی
فراوانی
0
4
0
8
12
درصد ستونی
.0
4.0
.0
100.0
6.0
جمع درصد
.0
2.0
.0
4.0
6.0
جمع کل
فراوانی
56
100
36
8
200
درصد ستونی
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
جمع درصد
28.0
50.0
18.0
4.0
100.0
Chi-Square Tests
Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
217.393(a)
6
.000
Likelihood Ratio
151.645
6
.000
Linear-by-Linear Association
95.263
1
.000
N of Valid Casesr />200
a 4 cells (33.3) have expected count less than 5. The minimum expected count is .48.
Symmetric Measures
Value
Asymp. Std. Error(a)
Approx. T(b)
Approx. Sig.
Interval by Interval
Pearson’s R
.692
.044
13.484
.000(c)
Ordinal by Ordinal
Spearman Correlation
.660
.036
12.359
.000(c)
N of Valid Cases
200
a Not assuming the null hypothesis.
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c Based on normal approximation.
جدول فوق رابطه بین دو متغیر اثربخشی در روابط عمومی و فعالیت های نمایشگاهی و تبلیغاتی را در روابط عمومی ها نشان می دهد.در سمت راست(سطر)جدول متغیر اثربخشی و در ستون جدول متغیر بدست آمده در باره ارزیابی نقش اثربخشی در فعالیت های نمایشگاهی و تبلیغاتی روابط عمومی ها را در رابطه ای کنار هم قرار داده است.
درباره آزمون آماری رابطه فوق از طریق آزمون کاسکور پیرسون می توان گفت این رابطه معنی دار بوده ومیزان کاسکور به دست آمده برای رابطه فوق با درجه آزادی 6 به میزان 393/217 می باشد.
همچنین با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون می توان گفت این رابطه معنی دار بوده و شدت این ارتباط به میزان 692/0 محاسبه شده است.می توان گفت این دو متغیر یعنی اثربخشی و فعالیت های نمایشگاهی و تبلیغاتی روابط عمومی به میزان خیلی زیادی با هم همبستگی داشته و فعالیت های نمایشگاهی و تبلیغاتی از موارد قابل توجه برای افزایش یا کاهـش اثربخشی فعالیت های روابط عمومی ها به حساب می آید.

جدول شماره(17) بین اثربخشی روابط عمومی و کارکرد انتشاراتی رابطه معنی داری وجود دارد.
اثر بخشی در روابط عمومی
ارزیابی میزان اثر بخشی درفعالیت های
انتشارتی روابط عمومی
جمع کل
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
قوی
خیلی قوی
متوسط
فراوانی
4
88
36
0
0
128
درصد ستونی
100.0
100.0
42.9
.0
.0
64.0
جمع درصد
2.0
44.0
18.0
.0
.0
64.0
قوی
فراوانی
0
0
48
12
0
60
درصد ستونی
.0
.0
57.1
60.0
.0
30.0
جمع درصد
.0
.0
24.0
6.0
.0
30.0
خیلی قوی
فراوانی
0
0
0
8
4
12
درصد ستونی
.0
.0
.0
40.0
100.0
6.0
جمع درصد
.0
.0
.0
4.0
2.0
6.0
جمع کل
فراوانی
4
88
84
20
4
200
درصد ستونی
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
جمع درصد
2.0
44.0
42.0
10.0
2.0
100.0
Chi-Square Tests
Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
203.286(a)
8
.000
Likelihood Ratio
184.599
8
.000
Linear-by-Linear Association
123.269
1
.000
N of Valid Cases
200
a 7 cells (46.7) have expected count less than 5. The minimum expected count is .24.
Symmetric Measures
Value
Asymp. Std. Error(a)
Approx. T(b)
Approx. Sig.
Interval by Interval
Pearson’s R
.787
.027
17.952
.000(c)
Ordinal by Ordinal
Spearman Correlation
.759
.031
16.397
.000(c)
N of Valid Cases
200
a Not assuming the null hypothesis.
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c Based on normal approximation.
جدول فوق رابطه بین دو متغیر اثربخشی در روابط عمومی و فعالیت هایانتشارتی را در روابط عمومی ها نشان می دهد.در سمت راست(سطر)جدول متغیر اثربخشی و در ستون جدول متغیر بدست آمده درباره ارزیابی نقش اثربخشی در فعالیت های انتشارتی روابط عمومی ها را در رابطه ای کنار هم قرار