پایان نامه حقوق : همبستگی پیرسون

داده است.
درباره آزمون آماری رابطه فوق از طریق آزمون کاسکور پیرسون می توان گفت این رابطه معنی دار بوده ومیزان کاسکور به دست آمده برای رابطه فوق با درجه آزادی 8 به میزان286/203 می باشد.
همچنین با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون می توان گفت این رابطه معنی دار بوده و شدت این ارتباط به میزان 787/0 محاسبه شده است.می توان گفت این دو متغیر یعنی اثربخشی و فعالیت های انتشارتی روابط عمومی به میزان خیلی زیادی با هم همبستگی دارند.

جدول شماره(18) بین اثربخشی روابط عمومی و کارکرد تحقیقاتی و پژوهشی رابطه معنی داری وجود دارد.
اثر بخشی در
روابط عمومی
ارزیابی میزان اثر بخشی درفعالیت های
تحقیقاتی روابط عمومی
جمع کل
خیلی ضعیف
ضعیف

متوسط
قوی
خیلی قوی
متوسط
فراوانی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

12
80
36
0
0
128
درصد ستونی
100.0
90.9
52.9
.0
.0
64.0
جمع درصد
6.0
40.0
18.0
.0
.0
64.0
قوی
فراوانی
0
8
32
20
0
60
درصد ستونی
.0
9.1

47.1
71.4
.0
30.0
جمع درصد
.0
4.0
16.0
10.0
.0
30.0
خیلی قوی
فراوانی
0
0
0
8
4