پایان نامه مدیریت درباره : ارزش افزوده اقتصادی

پایان نامه مدیریت درباره : ارزش افزوده اقتصادی

پایان نامه مدیریت درباره : ارزش افزوده اقتصادی

بیشتری نسبت به ارزش افزوده اقتصادی با ارزش بازار سهام دارد.
ظهیری ،(1386) ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم با ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 83-79 را با انتخاب 55 شرکت از صنایع مختلف مورد بررسی قرار داد. نتایج این بررسی حاکی ازهمبستگی بیشتر ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود هر سهم با ارزش بازار سهام است.

نوروش و مشایخی، (1383) با بررسی محتوای نسبی و فزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام دریافتند که سود حسابداری دارای بیشترین ارتباط با بازده سهام است. همچنین سود حسابداری دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت به سایر متغیرها است. ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی دارای رابطه معنادار با بازده سهام است و در برخی موارد دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی هستند. وجوه نقد حاصل از عملیات نه تنها رابطه معناداری با بازده سهام ندارد بلکه دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نیست.
طالبی و جلیلی، (1381) رابطه ارزش افزوده اقتصادی و سود حسابداری با بازده سهام را بررسی کردند. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که سود حسابداری دارای رابطه معناداری با بازده سهام بود درحالی که رابطه ارزش افزوده اقتصادی با بازده سهام معنادار نبود.
فتح اللهی، (1383) در تحقیقی نشان داد که در حالت کلی بین سود اقتصادی و بازده سهام در دوره مذکور، ارتباط معناداری وجود ندارد و همچنین خالص سود عملیاتی در ارتباط با ارزش بازار شرکت، شاخص بهتری نسبت به ارزش افزوده اقتصادی می باشد.
مهدوی و رستگاری، (1386) در پژوهشی به “بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی، جریان نقدی عملیاتی و سود عملیاتی دوره جاری برای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1381-1378″ پرداختند.
نتایج پژوهش آن ها نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی، جریان نقدی عملیاتی و سود عملیاتی دوره جاری توانایی پیش بینی سود عملیاتی دوره بعد را دارند اما توانایی سود عملیاتی دوره جاری برای پیش‏بینی سود از بقیه بیشتر است (ص. 19).
نوروش و همکاران (1383)، در پژوهشی به بررسی «رابطه جریانهای نقد عملیاتی، سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهامداران» پرداختند. این مقاله بر آن است تا با بررسی رابطه جریانهای نقد عملیاتی، سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی، با ثروت ایجاد شده برای سهامداران، میزان اعتبار این شاخصهارا در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی کند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، EVA شاخص بهتری برای پیش بینی CSV بوده و قادر است به سهامداران نشان دهد مدیریت تا چه حد در ثروت آنها دخیل بوده است. از دیگر نتایج این تحقیق می توان به این مطلب اشاره کرد که شاخصهای حسابداری که تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته اند، ناکافی هستند و در برابر چالشهای روبه افزایش بازارهای سرمایه و مالکان مقاوم نخواهند بود و EVA شاخصی است که می تواند جایگزین سایر شاخصهابرای ارزیابی مدیریت در زمینه نیل به هدف اصلی که همانا حداکثر کردن ثروت سهامداران است، شود.
غلام و گوینده، (1388) در پژوهشی «رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با بازده سهام» را مورد بررسی قرار دادند. هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، با بهره گرفتن از داده های ترکیبی، شرکت و سال، 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال 10 سال مورد آزمون قرار گرفته است. فرضیه های پژوهش از طریق محاسبه ضریب همبستگی پیرسون آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با بازده سهام رابطه معنی دار وجود ندارد.
دارابی و اسفندیاری، (1388) در پژوهشی به بررسی «رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، سود قبل از کسر بهره و مالیات و جریان نقدی فعالیتهای عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکتهای صنایع مواد غذایی پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران» پرداختند. هدف از این پژوهش بررسی میزان همبستگی ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده با ارزش بازار سهام شرکتها و مقایسه آن با میزان همبستگی دو شاخص مهم دیگر حسابداری یعنی سود قبل از بهره و مالیات و جریان نقدی فعالیتهای عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکتها است.به عبارت دیگر، آیا ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده نسبت به دو شاخص دیگر قادر به توصیف بهتر ارزش بازار سهام شرکتها است؟ به منظور پاسخگویی به این پرسش، شرکتهای صنایع مواد غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شد و آزمونهای آماری لازم به اجرا درآمد. نتایج پژوهش بیانگر این است که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا کرد که ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و جریانهای نقدی عملیاتی همبستگی یکسانی را با ارزش بازار نشان می دهند. این در حالی است که سود قبل از بهره و مالیات نسبت به دو معیار دیگر همبستگی بیشتری با ارزش بازار سهام دارد.
حساس یگانه و دلخوش، (1388) در پژوهشی «رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار» را مورد بررسی قرار دادن
د. کانون توجه ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد، بر موضوعاتی مانند هزینه سرمایه و ارزش ایجاد شده برای سهامداران قرار دارد. از مبانی اساسی در مفهوم ارزش افزوده اقتصادی این است که مدیران، مسوول ایجاد ارزش و حداکثر کردن ثروت سهامداران هستند. بنابراین می توان از ارزش افزوده اقتصادی بعنوان معیاری برای اندازه گیری درجه تعهد و کارایی مدیران استفاده نمود و
در واقع الگوی ارزش افزوده اقتصادی قادر است این پاسخ را به سهامداران بدهد که مدیریت تا چه اندازه در افزایش ثروت آنها دخیل بوده است. از آنجایی که می توان با معیار ارزش افزوده اقتصادی سود اقتصادی شرکت را به نحو درستی اندازه گیری کرد، بنابراین می تواند معیار مناسبی برای سنجش کارایی عملیاتی شرکت محسوب شود و آثار تصمیمات مدیریت بر قیمت سهام و سود تقسیمی شرکتها را با آن برآورد کرد. بنابراین، در این تحقیق رابطه سود نقدی و قیمت سهام با ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سالهای 1379 الی 1383 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که بین ارزش افزوده اقتصادی و سود تقسیمی هر سهم هیچگونه رابطه معنی داری وجود ندارد، اما بین ارزش افزوده اقتصادی و قیمت سهام رابطه معنی داری مشاهده شده است. در نتیجه ارزش افزوده اقتصادی می تواند برآورد کننده بهتری برای قیمت سهام باشد.
فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1، مقدمه
پژوهش عبارت است از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین، بنابراین از طریق پژوهش میتوان دربارهی ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت با آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرآیند از چگونگی گرد آوری شواهد و تبدیل آنها به یافتهها تحت عنوان روش شناسی یاد میشود. این پرسش که چگونه داده ها گردآوری شود و مورد تفسیر قرار گیرد به طوری که ابهام حاصل از آنها به حداقل ممکن کاهش یابد مربوط به روش شناسی پژوهش است. در انجام دادن پژوهش به منظور کسب شناخت باید مجموعهای از گزارهها (فرضیه ها با پرسشات پژوهش) را تدوین کرد و سپس آنها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آنها را فراهم کرد. این امر، فرآیند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در بدست آوردن شناخت یاری میکند. بر این اساس، روش پژوهش وسیله یا طریقهی تعیین این امر است که چگونه یک فرضیه پژوهش مورد تایید قرار میگیرد یا رد میشود به عبارت دیگر روش پژوهش چارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای پژوهش هدف پژوهش، جهت آزمون فرضیه یا پاسخ دادن به سوالهای پژوهش را فراهم میآورد یک پژوهشگر میتواند از روش های مختلف پژوهش بهره گیرد و روش پژوهش مناسب بر اساس فرضیات پژوهش را انتخاب نماید .
3-2، روش پژوهش
روش تحقیق یک روش نظام مند به منظور یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسأله می باشد. این تحقیق از روش پس رویدادی به صورت توصیفی واز نظر هدف کاربردی است که در کنار مطالعات کتابخانه ای با بهره گرفتن از شاخه مطالعات پیمایشی جهت گردآوری داده ها استفاده می شود .چون بررسی عملکرد شرکت های بورسی پیش و پس از هدفمندی یارانه ها را مد نظر دارداز نوع علی – مقایسه ای می باشد. قلمرو مکانی انجام پژوهش، بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی پژوهش یک دوره شش ساله 1386 الی 1391 بود.
3-3، جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل صنایع غذایی، دارو، خودرو، لوازم خانگی، محصولات شیمیایی، کاشی وکانی غیرفلزی، سیمان و فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران سه سال قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها( 86-87-88) و سه سال پس از اجرای آن (89-90-91) می باشد.علت انتخاب این صنایع، «انرژی بر بودن این صنایع و تاثیر هدفمندی بر صنایع انرژی بر» ، «وجود اطلاعات شفاف تر دراین صنایع نسبت به سایر گروه های موجود در بورس » و «وجود برخی گمانه ها از کاهش سود آوری و حتی ورشکستگی شرکتهای موجود در این صنایع پس از اجرای هدفمندی توسط کارشناسان و تحلیلگران بازار بورس و همینطور مرکز پژوهش های مجلس» بود.
3-4،نمونه پژوهش
در اکثر تحقیقات علوم انسانی، با توجه به وسعت جامعه آماری مورد مطالعه، محقق ناچار است به نمونه گیری بپردازد.برای نمونه گیری روش های گوناگونی از جمله روش های بی قاعده، تصادفی ساده، تصادفی طبقه بندی شده، تصادفی طبقه بندی شده نظام دار، خوشه ای، سهمیه ای و ترکیبی وجود دارد(سکاران، 1380، ص 5-294) . دراین پژوهش از کل داده های شرکت های فعال در صنایع نامبرده که از سال 86 تا 92 جزو ناشرین اوراق بهادار بودند و مجموعه شرایط زیر را داشتندانتخاب شدند.
١. شرکت هایی که قبل از سال 85 مورد پذیرش قرار گرفته باشند.
٢. شرکت هایی که پایان سال مالی آن ها ٢٩ اسفند ماه هر سال باشد.
٣. شرکت هایی که در دوره مورد بررسی توقف معامله یا تغییر دوره مالی نداشته باشند.
۴. شرکت هایی که دفعات معاملات آن ها در سال از ۴٠ مرتبه کم تر نباشد و بیشتر از 6 ماه توقف
نماد در دوره 6 ساله مورد بررسی نداشته باشد.
6. شرکت هایی که داده های مورد نظر آن ها در دسترس باشد.
7.جزء مؤسسه های مالی، سرمایه گذاری و بانکها نباشد.
با توجه به مجموعه شرایط یادشده تعداد 103شرکت در دوره زمانی سالهای 1386 الی 1391انتخاب شدند.جدول زیر نمونه انتخاب شده را نشان می دهد:
جدول1-3: جدول نمونه برداری
صنایع
تعداد شرکتها
دارو
15
خودروسازی
22
غذایی
8
صنایع شیمیایی
16
سیمان
8
لوازم خانگی

 
 
4
صنایع کاشی وکانی غیر فلزی
14
فلزات اساسی
10
سایر
6
کل
103
اطلاعات مورد نیاز شرکت ها از طریق بانک های اطلاعاتی تدبیرپرداز و دناسهم وسایت رسمی بورس اوراق بهادار ایران گردآوری شده و سپس با جمع بندی و محاسبات مورد نیاز در صفحه گسترده نرم افزار اکسل برای تجزیه و تحلیل آماده شد . تجزیه و تحلیل نهایی به کمک نرم افزاراس پی اس.اس نسخه 20 انجام شد.
3-5، متغیرهای پژوهش
دراین پژوهش متغیر مستقل پژوهش، هدفمندی یارانه ها و متغیر های وابسته عبارت از: شاخص های ارزیابی عملکرد مالی، سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، قیمت به سود هر سهم، بازده دارایی ها، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، بازده جریان نقدی سرمایه گذاری شده و ارزش افزوده بازاری بود.که با روش های زیر محاسبه شد.
3-5-1، نرخ بازده دارایها: این شاخص حاصل تقسیم سود خالص بعد از کسر مالیات بر میانگین مجموع داراییهای یک شرکت در طول یک دوره مشخص مالی می باشد. این نسبت که اغلب به صورت درصد بیان می گردد نشان دهنده میزان سود آوری شرکت می باشد . به عبارت دیگر این نسبت نشان می دهد که به ازای هر یک دلار سرمایه گذاری درداراییها توسط شرکت چه میزان سود ایجاد گردیده است.
3-5-2، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام: این شاخص حاصل تقسیم سود پس از کسر بهره و مالیات بر حقوق صاحبان سهام می باشد.این شاخص نشان دهنده میزان درصد سودآوری سرمایه گذاری سهامداران در سهام عادی شرکت می باشد. در حقیقت شرکتها برای افزایش وبیشینه کردن سود سهامداران خود در حال فعالیت می باشند و این موضوع باید موجب بزرگتر شدن این نسبت گردد. در نتیجه این شاخص، در پی اندازه گیری میزان بازده مورد انتظار سهامداران عادی از سهام خود در شرکت می باشد.
3-5-3، درآمد هر سهم: در آمد هرسهم هم یکی دیگر از شاخص هایی است که قدرت شرکت را نشان می دهد. در آمد هر سهم یکی از عمومی ترین شاخص هایی است که برای تعیین قیمت سهام مورد استفاده قرار می گیرد . این شاخص یکی از مولفه های محاسبه نسبت قیمت به درآمد هر سهم نیز محسوب می گردد . به دلیل واکنش های سرمایه گذاران به ایجاد سود پیش بینی شده توسط شرکت، این شاخص از اهمیت بالایی برخوردار است . به منظور محاسبه این نسبت، سود خالص در دسترس سهامداران عادی باید تقسیم بر تعداد سهام منتشر شده توسط شرکت در همان دوره ایجاد سود گردد (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011) .
3-5-4، شاخص قیمت بر درآمد هر سهم : این شاخص نشان میدهد که سرمایه گذاران مایل به پرداخت چه مبلغی در برابر دریافت هر دلار سود می باشند. اگرچه معیار های زیاد دیگری برای اتخاذ تصمیم سرمایه گذاری توسط سهامداران باید در نظر گرفته شود، این نسبت یکی از مشهورترین شاخص ها برای تحلیل عملکرد شرکت می باشد (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011). این شاخص حاصل تقسیم قیمت بازار هرسهم بر سود هر سهم است (ترونگ 2009) .سود هر سهم از صورتهای مالی منتشرشده استخراج می گردد، در صورتیکه قیمت هر سهم جایی گزارش نمی شود و از منابع جدید دیگری بدست می آید. منطق اصلی نسبت قیمت به درآمد هر سهم بیانگر، این موضوع است که بازار برای کسب سود از هر سهم تمایل به پرداخت چه مبلغی دارد .
3-5-5، ارزش افزوده اقتصادی : این شاخص اولین بار توسط استرن استوارت و همکارانش مطرح شد . این شاخص نشان دهنده سود اقتصادی شرکت می باشد که با سود حسابداری تفاوتهایی نیز دارد. دردهه 90 میلادی، محبوبیت ارزش افزوده اقتصادی به عنوان شاخصی برای اندازه گیری عملکرد شرکتها افزایش یافت . یکی از عوامل موفقیت این شاخص، در نظر گرفتن هزینه سرمایه ای و محاسبه آن در ارزیابی عملکرد است . این شاخص بیان می کند که تنها زمانی ارزش یک شرکت زیاد خواهد شد که بازده آن از هزینه سرمایه بیشتر باشد. از آنجاییکه سرمایه گذاران در قبال فراهم ساختن منابع مالی و متحمل شدن ریسک تجاری، در انتظار دریافت پاداش هستند، سود عملیاتی شرکت به منظور خلق ارزش برای سهامداران باید از هزینه سرمایه فراتر برود (حسینی آزان آخاری و مهدوی،1387).


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-5-6، ارزش افزوده بازاری: این مفهوم را در بر دارد که زمانی ثروت سهامداران افزایش می یابد که اختلاف بین ارزش بازارو سرمایه ای که سهام داران برای آن شرکت بوجود آوردند(حقوق صاحبان سهام) به بیشترین حد خود برسد . این اختلاف ارزش افزوده بازاری نام دارد. این شاخص در اوایل دهه 80 معرفی شد و پس از آن توسط هر دو گروه دانشمندان و بازرگانان به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد و ارزشیابی مورد توجه و استفاده قرار گرفت. ارزش افزوده بازاری به عنوان مهم ترین شاخص ارزیابی عملکردبلند مدت خارجی شناخته شده است (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011). ارزش افزوده بازاری عددی است که از تفریق ارزش بازار شرکت از مجموع سرمایه به کار گرفته شده و ارزش

90

پایان نامه مدیریت

No description. Please update your profile.

LEAVE COMMENT