پایان نامه مدیریت درباره : هدفمندی یارانه ها

دفتری بدهی بدست می آید (کیم وهمکاران، 2004).
3-5-7، بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده : این شاخص سر سخت ترین رقیب شاخص ارزش افزوده اقتصادی در جنگ شاخص های ارزیابی عملکرد مالی می باشد . این شاخص در دهه 70 میلادی توسط انجمن کالارد و مادالان مطرح گردید و بعدها توسط انجمن هالت در سال 2002 توسعه یافت. بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده، دقیقترین بازتاب از توانایی های شرکت در راستای خلق ارزش برای سهامداران را از طریق جستجوی راه های اجرایی ارزیابی کسب و کار را منعکس می کند . این شاخص به صورت گسترده ای مورد استفاده موسسه های سرمایه گذاری قرار می گیرد ولی به ندرت دیده شده افراد حقیقی از این شاخص استفاده کنند . این شاخص بازده واقعی پول سرمایه گذاری شده در شرکت را به صورت درصدی بیان می کند. برعکس شاخص های سنتی حسابداری مثل بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام این شاخص در برابر اختلافات روش حسابداری و تورم تعدیل شده است، بنابراین معمولا تصویر درست تری از عملکرد مالی شرکتها را به نمایش می گذارد. این موضوع به این دلیل است که بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده ترکیبی از نرخ بازده اقعی و تصحیح انحرافات ایجاد شده بر ارزش دارایی ها متاثر از تورم را تعدیل و محاسبه می کند (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011). دو راه مختلف برای محاسبه بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده تا کنون شناخته شده است . روش اول نگرش چند دوره ای است . در این روش، بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده شرکت از طریق محاسبه نرخ بازده داخلی تمام پروژه های شرکت محاسبه می گردد. این شاخص نرخ بازدهی است که موجب تساوی ارزش فعلی جریانات نقد آتی با میزان سرمایه گذاری نقدی ناخالص می گردد. روش دیگر محاسبه، روش نگرش تک دوره ای می باشد. بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده با این نگرش محاسبه ای به یک شاخص تک دوره ای ساده تر که دراین پژوهش نیزاستفاده شد تبدیل می گردد (یانگ و ابایرن ، 2001 ) .
3-5-8، ارزش افزوده نقدی : این شاخص توسط گروه مشاوران بوستون ایجاد گردیده است . این شاخص به عنوان شاخص اندازه گیری سود اقتصادی مطرح گردیده است . به نظر این گروه ارزش افزوده نقدی مدل پیشرفته ی ارزش افزوده اقتصادی می باشد چراکه در ایتن مدل به جای استفاده ارز دامد ها از جریانات نقدی استفاده می گردد. ارزش افزوده نقدی در شرکتهای ارزش بنیان برای کنترل و ارزیابی استراتژی های مالی مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص جریان نقد عملیاتی بدون استهلاک اقتصادی وکسر مخارج سرمایه ای پولی که در شرکت سرمایه گذاری شده، می باشد (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011).
3-6، روش جمع آوری اطلاعات
یافتن پاسخ و راه حل برای مساله انتخاب شده در هر تحقیق مستلزم دست یافتن به داده هایی است که از طریق آنها بتوان فرضیه هایی را که به عنوان پاسخ های احتمالی و موقتی برای مساله تحقیق مطرح شده اند آزمون کرد(خاکی، 1378، ص 159). ابزارهای متنوعی برای گردآوری داده ها وجود دارند که به وسیله آنها می توان داده های مورد نیاز را جمع آوری و ثبت نمود، در این بین می توان به مواردی نظیر پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک (مطالعه کتابخانه ای) اشاره کرد. در این پژوهش، در ابتدا جهت حصول اطلاعاتی در زمینه پیشینه پژوهش و ادبیات نظری آن، کتابخانه ای و داده های لازم به منظور محاسبه ی شاخص های ارزیابی عملکرد مالی از کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران واز تارنمای شبکه کدال(سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار ) استخراج شد . اطلاعات بازاری این شرکت ها نیز از تارنمای بورس اوراق بهادار تهران استخراج شد.
3-7، روش و تجزیه و تحلیل اطلاعات
جهت تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش، دو نوع آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. برای توصیف داده ها از میانگین ومیانه، انحراف معیاروچارکها، نمودار میله ای وبرای پاسخ به فرضیه های پژوهش از، آزمون آماری t برای نمونه های وابسته و تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر وتحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) وآزمون تعقیبی بنفرونی استفاده می شود.
فصل چهارم : یافته های پژوهش
مقدمه
در این فصل به توصیف و تحلیل داده های پژوهش با موضوع « بررسی عملکرد شرکت های بورسی پیش و پس از هدفمندی یارانه ها »پرداخته می شود. برای توصیف داده ها از جداول توزیع فراوانی ونمودار میله ای ، میانگین ومیانه ، انحراف معیاروچارکهاوبرای پاسخ به فرضیه های پژوهش از، آزمون آماری t برای نمونه های وابسته ، تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر وتحلیل واریانس یکطرفه(ANOVA) وآزمون تعقیبی بنفرونی با نرم افزار SPSS نسخه 20، برای تبیین مدل ساختاری شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های بورسی ازروش SEM ونرم افزار آماری LISREL نسخه7/8 استفاده شد.
4-1، توصیف داده ها
4-1-1 ، توصیف شاخص های ارزیابی عملکرد قبل وبعداز هدفمندی یارانه ها
جدول1-4: میانگین و انحراف معیار شاخص های ارزیابی عملکرد قبل ازهدفمندی یارانه ها
متغیرها
میانگین
میانه
انحراف معیار
حداقل
حداکثر
چارک اول
چارک سوم
ROA
9.267
7.791
12.076
-31.27
62
2.864
14.9
ROE
29.641
26.806
59.409
-535.26
347.25
14.351
43.195
P/E
9.985
4.829
41.109
-136.25
593.5
3.544
7.117
EPS
675.133
500
1059.028
-2937
7659
205
880.5
EVA
0.432
0.431
0.141
0.19
0.662
0.311
0.552
MVA
0.429
0.429
0.139
0.188
0.666
0.311
0.548

CVA
0.283
0.284
0.111
0.089
0.465
0.186
0.384
CFRI
0.432
0.442
0.08
0.288
0.566
0.368
0.498
جدول2-4: میانگین و انحراف معیار شاخص های ارزیابی عملکرد بعد از هدفمندی یارانه ها
متغیرها
میانگین
میانه
انحراف معیار
حداقل
حداکثر
چارک اول
چارک سوم
ROA
9.814
7.243
12.789
-48.595
59.117
3.045
15.451
ROE
24.231
26.074
51.066
-452.969
231.480
11.775
41.972
P/E
8.106
5.298
17.287
-38.429
191.583
3.845
8.000
EPS
660.674
498.0
1017.392
-2887.0
7119.0
163.0
822.0
EVA
0.420
0.418
0.142
0.191
0.661
0.288
0.552
MVA
0.437
0.453
0.140
0.190
0.663
0.310
0.558
CVA
0.261
0.256
0.106
0.089
0.464
0.164
0.353
CFRI
0.431


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

0.431
0.080
0.289
0.566
0.366
0.498
نتایج در جدول1-4و 2-4 نشان می دهدکه، شاخصهای مرکزی وپراکندگی ارزش افزوده نقدی ، جریان نقد سرمایه گذاری شده، ارزش افزوده بازاری وارزش افزوده اقتصادی قبل وبعداز هدفمندی یارانه ها خیلی به هم نزدیک است. درآمد هر سهم در شرکت های بورسی قبل از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها بیشتر از بعد بود. شاخص قیمت بر درآمد هر سهم ونرخ بازده داراییهای قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی نزدیک به هم و نرخ حقوق صاحبان سهام شرکت های بورسی قبل از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها بیشتر از بعد بود.نمودارهای زیر نیزنتایج را نشان می دهد.
نمودار 1-4: میانگین شاخص های ارزیابی عملکرد قبل وبعداز هدفمندی یارانه ها
باتوجه به نمودار1-4، شاخص قیمت بر درآمد هر سهم ونرخ بازده داراییهای قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی نزدیک به هم، میانگین نرخ حقوق صاحبان سهام شرکت های بورسی قبل از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها بیشتر از بعد بود.
نمودار 2-4: میانگین شاخص های ارزیابی عملکرد قبل وبعداز هدفمندی یارانه ها
باتوجه به نمودارفوق، میانگین درآمد هر سهم درشرکت های بورسی قبل از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها بیشتر از بعد بود.
نمودار 3-4: میانگین شاخص های ارزیابی عملکرد قبل وبعداز هدفمندی یارانه ها
باتوجه به نمودار فوق ، میانگین ارزش افزوده نقدی ، جریان نقد سرمایه گذاری شده، ارزش افزوده بازاری وارزش افزوده اقتصادی قبل وبعداز هدفمندی یارانه ها خیلی به هم نزدیک است.
4-2، فرضیه‏های پژوهش
فرضیه اول: میانگین نرخ بازده داراییهای شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت دارد.
برای بررسی فرضیه چون مقیاس اندازه گیری درحد فاصله ای وکمی است ، ازآزمون t برای نمونه های وابسته برای مقایسه میانگین شاخص فوق قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها استفاده شد.
جدول 3-4:نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین نرخ بازده داراییها قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها
متغیر
میانگین تفاوت قبل وبعد
انحراف معیار تفاوت قبل وبعد
T
درجه آزادی
سطح معناداری
ROA
.616
11.428
.939
308
.349
نتایج آزمون t نشان داد، میانگین نرخ بازده داراییهای شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت معنادار ندارد05/0 p ،308 df = ،939/0 =t .
فرضیه دوم: میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت دارد.
برای بررسی فرضیه چون مقیاس اندازه گیری درحد فاصله ای وکمی است ، ازآزمون t برای نمونه های وابسته برای مقایسه میانگین شاخص فوق قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها استفاده شد.
جدول 4-4: نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها
متغیر
میانگین تفاوت قبل وبعد
انحراف معیار تفاوت قبل وبعد
t
درجه آزادی
سطح معناداری
ROE
-5.0744
73.891
-1.203
308
.230
نتایج آزمون t نشان داد، میانگین نرخ بازده داراییهای شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت معنادار ندارد 05/0 p ،308 df = ،203/1- =t
فرضیه سوم: میانگین درآمد هر سهم شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت دارد.
برای بررسی ازآزمون t برای نمونه های وابسته برای مقایسه میانگین شاخص فوق قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها استفاده شد.
جدول 5-4:نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین درآمد هر سهم قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها
متغیرها
میانگین تفاوت قبل وبعد
انحراف معیار تفاوت قبل وبعد
T
درجه آزادی
سطح معناداری
EPS
25.818
229.834
1.96
308
.050
نتایج آزمون t نشان داد، میانگین نرخ بازده داراییهای شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت معنادار ندارد05/0 p ،308 df = ،968/1 =t .
فرضیه چهارم: میانگین شاخص قیمت بر درآمد هر سهم شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت دارد.
ازآزمون t برای نمونه های وابسته برای مقایسه میانگین شاخص فوق قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها استفاده شد.
جدول 6-4:نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین قیمت بر درآمد هر سهم قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها
متغیر
میانگین تفاوت قبل وبعد
انحراف معیار تفاوت قبل وبعد
T
درجه آزادی
سطح معناداری
P/E
-1.9157
28.241
-1.18

308
.236
نتایج آزمون t نشان داد، میانگین نرخ بازده داراییهای شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت معنادار ندارد05/0 p ،308 df = ،189/1- =t .
فرضیه پنجم: میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت دارد.
ازآزمون t برای نمونه های وابسته برای مقایسه میانگین شاخص فوق قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها استفاده شد.
جدول 7-4:نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین ارزش افزوده اقتصادی قبل وبعد از هدفمندی
متغیر
میانگین تفاوت قبل وبعد
انحراف معیار تفاوت قبل وبعد
T
درجه آزادی
سطح معناداری
EVA
-.012
.196
-1.097
308
.274
نتایج آزمون t نشان داد، میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت معنادار ندارد05/0 p ،308 df = ،097/1- =t .
فرضیه ششم: میانگین ارزش افزوده بازاری شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت دارد.
برای بررسی فرضیه چون مقیاس اندازه گیری درحد فاصله ای وکمی است، ازآزمون t برای نمونه های وابسته برای مقایسه میانگین شاخص فوق قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها استفاده شد.
جدول 8-4:نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین ارزش افزوده بازاری قبل وبعد از هدفمندی
متغیر
میانگین تفاوت قبل وبعد
انحراف معیار تفاوت قبل وبعد
T
درجه آزادی
سطح معناداری
MVA
.012
.201
.637
308
.524
نتایج آزمون t نشان داد، میانگین ارزش افزوده بازاری شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت معنادار ندارد05/0 p ،308 df = ،637/0 =t .
فرضیه هفتم: میانگین بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت دارد.
برای بررسی فرضیه چون مقیاس اندازه گیری درحد فاصله ای وکمی است ، ازآزمون t برای نمونه های وابسته برای مقایسه میانگین شاخص فوق قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها استفاده شد.
جدول 9-4:نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین بازده جریان نقد سرمایه گذاری قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها
متغیر
میانگین تفاوت قبل وبعد
انحراف معیار تفاوت قبل وبعد
T
درجه آزادی
سطح معناداری
CFRI
-.001
.1081
-.109
308
.914
نتایج آزمون t نشان داد، میانگین بازده جریان نقد سرمایه گذاری شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت معنادار ندارد05/0 p ،308 df = ،109/0- =t .

 
 
بنابراین میانگین بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت معنادارنداشت.
فرضیه هشتم: میانگین ارزش افزوده نقدی شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت دارد.
برای بررسی فرضیه چون مقیاس اندازه گیری درحد فاصله ای وکمی است، ازآزمون t برای نمونه های وابسته برای مقایسه میانگین شاخص فوق قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها استفاده شد.
جدول 10-4:نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین ارزش افزوده نقدی قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها
متغیر
میانگین تفاوت قبل وبعد
انحراف معیار تفاوت قبل وبعد
T
درجه آزادی
سطح معناداری
CVA
-.0215
.150
-2.51
308
.013
نتایج آزمون t نشان داد، ارزش افزوده نقدی بعد از هدفمندی یارانه هاکاهش معنادار داشت 05/0 p ،308 df = ،-51/2- = t( سطح معنا داری کمتر از 05/0 بود).
بنابراین ارزش افزوده نقدی شرکت های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تفاوت معنادار داشت.
فرضیه نهم: میانگین شاخص های ارزیابی عملکرد درسالهای مختلف تفاوت دارد.
از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شود. ابتدا برای بررسی همگنی ماتریس کووواریانس در سالهای مختلف از آزمون باکس استفاده شد.نتایج در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول 11-4: بررسی همگنی ماتریس کووواریانس
مقدار آزمون باکس
مقدارآزمونF
درجه آزادی یک
درجه آزادی دو
سطح معناداری
761.321
4.091
180
562011.834
0.01
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، مقدار آزمون باکس معنادار است و سطح معناداری آن کمتر از05/0 است.پس ماتریس کووواریانس شاخص های ارزیابی عملکرد در سالهای مختلف تفاوت معنادار دارد. بنابراین از آزمون لامبدای ویلکز استفاده شد. نتایج در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول 12-4: نتایج آزمونهای چند متغیره
اثر
آزمون
ارزش
F
Df1
Df2
سطح
معنی داری
شاخص های ارزیابی عملکرد در سالهای مختلف
پیلایی ـ بارتلت
.073
1.277
35
3015.000
.128
لامبدای ویلکز
.929
1.277
35
2522.195
.128
هتلینگ ـ لالی
.075
1.276
35
2987.000
.129
همان طور که در جدول بالا ملاحظه می‏شود، شاخص های ارزیابی عملکرد درسالهای مختلف تفاوت معنادار نبود. بنابراین، با توجه به شواهد جمع آوری شده در این تحقیق می‏توان نتیجه گرفت که ، شاخص های ارزیابی عملکرد درسالهای مختلف تفاوت