پایان نامه مدیریت : شهرسازی ایرانی

تثبیت حدود و مرز محدوده شهر تهران، ضمن حفظ یکپارچگی و با اعمال نظام مدیریت شهری واحد در محدوده و حریم شهر
3-تثبیت سطوح اراضی مسکونی و هدایت میزان تراکم و استفاده مناسب از اراضی شهری به منظور گسترش فضاهای عمومی و کاربری های خدماتی برای حدود 1/9 میلیون نفر جمعیت در افق طرح
4-بهبود و ارتقای کیفیت محیط شهری و ساماندهی کالبدی آن پهنه بندی و تعیین محدوده های اعمال ضوابط و مقررات استفاده از اراضی و محدوده های نیازمند مداخله بویژه بافتهای فرسوده به منظور بهسازی، نوسازی و بازسازی
5-ساماندهی سیما و منظر شهری با تاکید بر هویت معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
6-ارتقا کیفیت زیست محیطی شهر تهران و حفاظت از میراث طبیعی، تاریخی شهر و توسعه فضاهای عمومی و گردشگری 1-ساماندهی و صیانت از محدوده و جلوگیری از هرگونه گسترش شهر
2-ساماندهی و صیانت از حریم پایتخت
3-ارتقا نقش و جایگاه شهر تهران در سطوح فرملی، ملی و منطقه ای
4-سکونت
5-بهبود و ارتقا وضعیت و ساماندهی کالبدی شهر
6-ارتقا کیفیت کارایی محیط شهری با پهنه بندی نحوه استفاده از اراضی و ساماندهی ساخت و ساز در انواع کاربری ها
7-ساماندهی و ارتقا هویت سیما و منظر شهری در جهت احیا معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
8-تامین نیازها و ساماندهی خدمات شهری تهران
9-بهسازی، نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهر تهران
ماخذ: اسلام، 51:1388
با توجه به اهداف کلی و راهبردهای مربوط به فصل دوم( معماری، شهرسازی) برنامه ی عملیاتی مفاهیم و زمینه های کلی ساخت شاخص را می توان در جدول زیر بیان نمود:
جدول9-2 : مفاهیم و زمینه های کلی ساخت شاخص های فصل دوم برنامه عملیاتی شهرداری تهران
مفاهیم و زمینه های کلی ساخت شاخص
-استفاده از ظرفیتها و سرمایه های شهر(فیزیکی، اجتماعی، انسانی و مالی- اقتصادی)
-یکپارچگی حریم و محدوده شهر
-میزان تراکم و استفاده از اراضی شهری
-بهبود کیفیت محیط شهری و ساماندهی کالبدی ان
-ساماندهی سیما و منظر شهری با هویت معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
-ارتقا نقش و جایگاه شهر در سطوح فراملی، ملی و منطقه ای
-ارتقا کیفیت کارایی محیط شهری
-ساماندهی طراحی شهری
-تامین نیازها و ساماندهی خدمات شهری
-بهسازی و نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهر
ماخذ: اسلام، 95:1388

8-2- برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری تهران
تدوین برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری برای سال های باقیمانده برنامه پنج ساله ی شهرداری تهران(1390-1392)، به منظور پر کردن خلا عدم ارتباط برنامه های بلندمدت شهرداری(طرح جامع) با برنامه کوتاه مدت آن (بودجه) از سال 1389 در دستور کار معاونت برنامه ریزی و توسعه ی شهری شهرداری تهران قرار گرفت.
هدف اساسی برنامه عملیاتی شهرداری تهران، شفاف سازی فعالیت ها و خدمت های ارائه شده توسط شهرداری، اتصال پروژه ها و فعالیتهای هر حوزه ماموریتی به چشم انداز، راهبردها و سیاست های مصرح در اسناد فرادست (شامل طرح جامع شهر تهران، برنامه های بخشی( مصوب شورای اسلامی شهر تهران)، مصوبات راهبردی شورای اسلامی شهر و رویکردهای کلان شهردار تهران) و سنجش پذیر کردن فعالیتهای واحدهای مختلف شهرداری تهران می باشد.
برنامه عملیاتی متناظر با شش حوزه ماموریتی شهرداری تهران تهیه شده است:
-حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی
-حوزه حمل و نقل و ترافیک
-حوزه خدمات شهری
-حوزه ایمنی و مدیریت بحران
-حوزه شهرسازی و معماری
-حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری(معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران13:1392)
این برنامه مشتمل بر 4 بخش است.در بخش اول که نمایه شهر تهران است، به توضیحاتی درباره ویژگی های شهر تهران پرداخته است. در بخش دوم برنامه عملیاتی هریک از حوزه ها را بیان نموده است.در بخش سوم نظام مالی برنامه شرح داده شده و در بخش پایانی سازمان اجرایی برنامه و جمع بندی صورت گرفته است.
در شکل زیر جایگاه برنامه پنج ساله عملیاتی شهرداری تهران را در میان سایر برنامه ها و اسناد توسعه کشور نمایش داده می شود:

ماخذ: معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری: 7:1391
شکل13-2 : جایگاه برنامه عملیاتی شهرداری تهران در میان سایر برنامه ها و اسناد توسعه ی شهری
شهرداری و به تبع آن معاونت شهرسازی و معماری برای ارزیابی عملکرد واحدهای مرتبط زیر مجموعه و خود مجموعه در طول سالهای برنامه نیازمند آن است که شاخص ها و معیارهای مرتبط با هر فصل را طراحی و تنظیم نموده و بر اساس آن اقدام به اندازه گیری شاخص ها و میزان دستیابی به اهداف هر فصل نماید.
در این تحقیق برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مرجع و مبنای تعیین شاخص ها و در نهایت تدوین سوالات پرسشنامه می باشند.

9-2- تعریف معیار و شاخص
یکی از مهمترین ارکان در هر پژوهش، مشخص کردن اجزاء و عناصر تشکیل دهنده موضوع و تعیین جایگاه و اهمیت سلسله مراتبی هر یک از عناصر در فرآیند تحقیق است. این امر از طریق تعریف شاخص ها، معیارها ، ابعاد ،مفاهیم امکان پذیر می شود و از این راه امکان بررسی سوالات تحقیق و سنجش آنها و نهایتاً دستیابی به اهداف مورد نظر به وجود می آید.
1-9-2-تعریف معیار
برای معیار تعاریف متفاوتی وجود دارد که در این بخش به یکی از آنها اشاره می گردد:
فرمولی که ویژگیهای مختلف یک پدیده را به منظور فراهم کردن یک رتبه کلی یا رده بندی
ترکیب می کند.
علاوه بر این شناخت ویژگی های معیار خوب می تواند
ما را در جهت تدوین معیارها یاری نماید. بدین ترتیب معیار خوب معیاری است که:
-صحیح و دقیق باشد.
-کامل باشد.
-موجز و مختصر باشد.
-منطقی باشد.
-موثق و قابل اعتماد باشد.
-قابل استفاده برای یک بار یا چند بار باشد. (Roy Carr, 2002: 8)
2-9-2- تعاریف و ویژگی های شاخص
تعاریف متفاوت و زیادی برای شاخص در وجود دارد که در اینجا به چند مورد از این تعاریف اشاره می شود.
شاخص چیزی است که به یک جامعه یا یک کار کمک می نماید تا متوجه گردد که در کجاست و به کجا می رود و چقدر از آن چه می خواهد باشد فاصله دارد .
شاخص نه تنها به عنوان ابزاری توصیفی به بیان وضع موجود می پردازد، ابزاری مناسب برای سنجش معیارها و ضوابط در روند تحول به شمار می رود.
شاخص بخشی از یک مدرک یا مشخصه است که چیزی در ارتباط با شرایط اطرافمان به ما بگوید. یک شاخص ابزاری است که اطلاعاتی پیرامون شرایط سیستم بزرگ فراهم می آورد.
با توجه به کارکردهای ذکر شده در ارتباط با شاخص ها خصوصیاتی نیز می توان برای آنها در نظر گرفت.
یک شاخص خوب ویژگی های معینی دارد:
-منطبق بر موضوع : این شاخص ها آنچه را که نیاز به دانستن است اندازه گیری می نمایند.
-قابل فهم بودن : حتی برای مردمی که کارشناس نیستند قابل درک است.
-قابلیت اتکا و اعتماد : می توان بر اطلاعاتی که این شاخص فراهم می نماید اعتماد کرد.
-مشتمل بر اندازه گیری علت و معلول : فعالیت ها و روش هایی را که ممکن است در نهایت به موفقیت یا ایجاد مسئله منجر گردد، و شاخص معلول اثرات فعالیت های پیشین را اندازه می گیرد.
-قابل اجرا : فعالیت ها و شرایطی را اندازه بگیرد که با اقدامات محلی در یک جهت مثبت تغییر کند.
-بر پایه داده های قابل دسترسی : تا هنگامی که هنوز وقت برای کار وجود دارد، می توان اطلاعات را جمع آوری کرد.

 
 
استفاده از شاخص در کنار منافعی که دارد، مضراتی نیز داراست. برای شناخت مفهوم شاخص و کاربردهای آن باید به محدودیت های استفاده از آن نیز توجه شود: شاخصها یک تصویر سریع و نگاه اجمالی از شرایطی بزرگتر پیشنهاد می کنند، با وجود این فهم کاملاً دقیقی ارائه نمی دهند. شاخصها برای محاسبه میزان تغییر در طول زمان کمک می نمایند، اما هدف های نهایی را اندازه نمی گیرند. (Roy Carr, 2002: 9)
در ادامه شاخص های استخراج شده برای ابعاد کارت امتیازی را که با توجه به حوزه ماموریتی شهرسازی و با نگاه به برنامه عملیاتی میان مدت به عنوان سند راهبردی تحقیق تعریف شده اند، معرفی می کنیم.

10-2-مدل مفهومی و مدل تحلیلی تحقیق
با توجه به ماموریت و وظایف معاونت شهرسازی، ابعاد کارت امتیازی کانجی ، چشم اندازهای مطرح در طرح جامع و برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری به عنوان سند راهبردی که پیشتر بیان گردیدند و همچنین با عنایت به تعاریف مطرح شده از شاخص ، الگوی مفهومی و تحلیلی تحقیق ارائه می گردد. تمامی شاخص ها برگرفته از سه منبع زیر می باشند:
برنامه ی عملیاتی میان مدت شهرداری
نظام جامع مدیریت عملکرد شهرداری تهران
طراحی شاخص ها و نظام ارزیابی عملکرد شهرداری تهران

شاخص های مربوط به بعد یادگیری سازمانی:
1-1-1-بهبود مهارت و توانایی ها
1-2-1-میزان دوره های آموزشی برای کارکنان
1-3-1-میزان مشارکت کارکنان در تصمیمات مهم سازمان
1-4-1-میزان ارائه خدمات جدید و نوین
شاخص های مربوط به بعد تعالی فرآیندها:
1-1-2-شناسایی حفظ ، احیا، ساماندهی و مرمت بافتهای واجد ارزش فرهنگی-تاریخی
2-1-2-حفظ و احیای اماکن مذهبی شهر تهران
3-1-2-طراحی طرح ها و الگوهای معماری اسلامی-ایرانی و نظارت بر اجرا
4-1-2-بهبود کیفیت ساخت و ساز
5-1-2-تحقق طرح جامع
6-1-2-اجرای طرح تفصیلی
7-1-2- کارایی مدیریت معاونت
1-2-2ساماندهی نما و سیمای شهری
1-3-2-ساماندهی و نوسازی بافتهای فرسوده
2-3-2-اطلاع رسانی به مردم
شاخص های مربوط به بعد ارزش ذینفعان:
1-1-3-موفقیت در ایجاد منابع پایدار درآمدزا
1-2-3-موفقیت در کاهش هزینه ها
1-3-3-کار با پیمانکاران جدید
شاخص های مربوط به بعد رضایت ذینفعان:
1-1-4-رضایت از سیما و منظر شهری
2-1-4-رضایت از وضعیت کالبدی شهر
3-1-4-رضایت از خدمات معاونت
4-1-4-بهبود کیفیت و کارایی محیط شهری
1-2-4-امکان رشد توانایی ها
2-2-4-احساس امنیت شغلی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تنظیم نمودار: نگارنده
شکل 14-2 : مدل مفهومی تحقیق

جدول 2-11 : مدل تحلیلی تحقیق
ابعاد مولفه ها چشم انداز متناظر در ماموریت حوزه شهرسازی شاخص ها
1-یادگیری سازمانی 1-1 بهبود مهارت های کارکنان

– 1-1-1-افزایش مهارت و توانایی ها
2-1 آموزش کارکنان
1-2-1-میزان دوره های آموزشی برای کارکنان
3-1 مشارکت کارکنان
1-3-1-مشارکت کارکنان در تصمیمات مهم سازمان
4-1 نوآوری در عرضه خدمات جدید و بکارگیری فناوری اطلاعات
1-4-1-ارائه خدمات جدید و نوین