پایان نامه مدیریت منابع انسانی

انجام میشود. در عصر حاضر که مسائلی مانند جهانیسازی، مشتریمداری و تخصصگرایی شدت یافته است، اغلب سازمانها تاکید روز افزونی بر کارمندیابی، نگهداری و توسعه کارکنان متخصص دارند. سازمانها از این حقیقت آگاه شدهاند که نگاه به منابع انسانی از عامل هزینه به عامل موفقیت تغییر کرده است. بر این اساس مدیریت منابع انسانی الکترونیک تحولآفرین نیز بر مسائل استراتژیک سازمان تمرکز دارد (نظری ، 1391).
شکل 9-2 انجام همان فعالیت منابع انسانی که در شکلهای قبل نیز ارائه شده را نشان میدهد. برای نشان دادن نحوه حذف بوروکراسی و سلسله مراتب اداری توسط فناوری مدیریت منابع انسانی تحولآفرین، از شکل یک مغز که نشان دهنده ظرفیت تصمیمگیری فناوری در سازمان است، استفاده شده است.

 
 
جدول 5-2 انواع فعالیتهای پشتیبانی مدیریت منابع انسانی الکترونیک را با جزئیات بیشتری نشان میدهد. تاثیر مورد انتظار از کاربرد فناوری و نقش انواع مدیریت منابع انسانی الکترونیک در این جدول نشان داده شده است.
شکل 9-2 ) مدیریت منبع انسانی الکترونیک تحول آفرین (Maatman, 2006)
نوع پشتیبانی مدیریت
منابع انسانی
الکترونیک
تغییر از طریق
مدیریت منابع انسانی الکترونیک اطلاعاتی
مدیریت منابع انسانی الکترونیک ارتباطی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مدیریت منابع انسانی الکترونیک تحول افرین

هدف
تاثیر مورد انتظار فنآوری اطلاعات
واحد منابع انسانی سازمان
وظایف منابع انسانی
سازمان
تاثیر فناوری