پایداری سود

دانلود پایان نامه

395/2
معنی داری همزمان
مدل کاهش یافته
005/0
396
جدول 4-10 نشان می دهد که دو متغیر PER × IOS و PER ×IOS2 همزمان معنی دار هستند و نمی توان آنها را از مدل حذف کرد. اما در قسمت قبلی مشاهده شد که متغیر PER ×IOS2 به دلیل اینکه معنی دار نیست، قابل حذف از مدل است. بنابراین این متغیر در کنار متغیر PER × IOS می تواند معنی دار باشد. اما از آنجا که حاصل b3+ b5 برابر با 182/0- است(002/0 + 184/0-)، و این رقم کوچکتر از صفر است، شاید بتوان با احتیاط ادعا کرد که پایداری سود جاری با وجود فرصت های سرمایه گذاری اطلاع دهندگی کمتری دارد که این ممکن است به دلیل این باشد که پایداری سود آنچنان مورد توجه سرمایه گذاران نیست. بنابراین رابطه ی معکوسی بین اثر متقابل پایداری و فرصت های سرمایه گذاری با بازده وجود دارد.
عبارت b1 PERit + b3 PERit ×IOSit + b5 PERit ×IOS2 بیانگر ضریب واکنش پایداری سود است. با رتبه بندی فرصت های سرمایه گذاری و محاسبه ضریب واکنش پایداری سود برای دهک های مختلف، مشاهده شد که شرکت های دارای فرصت های رشد سرمایه گذاری بالاتر دارای ضریب واکنش پایین تری هستند. شاید این را بتوان به لحاظ اقتصادی اینگونه تفسیر کرد که شرکت های دارای رشد در آینده سودآوری بیشتری خواهد داشت و انتظار می رود در آینده جهت تغییر سود بیشتری داشته باشند، اما در حال حاضر بازار به پایداری سود این شرکت های رشدی واکنش کمتری نشان می دهد چون در رابطه با تحقق این فرصت های سرمایه گذاری ابهام دارد. همچنین می توان استدلال کرد که با وجود فرصت های سرمایه گذاری، انتظار تغییر سود وجود دارد و سود به واقع نیز تغییر می کند و لذا باید پایداری آن کمتر باشد.
مقایسه ضریب واکنش پایداری برای دهک های اول و آخر با استفاده از آزمون مقایسه میانگین، نشان از تفاوت معنی دار آنها دارد. نتایج این رتبه بندی به همراه آزمون تفاوت معنی دار آن در جدول 4-11 نشان داده شده است.
در آزمون لوین چون سطح معناداری(sig) برابر با 000/0 و کوچکتر از سطح معنی داری 5% است، در نتیجه فرض برابری واریانس ها رد می شود. بنابراین با فرض عدم برابری واریانس ها، سراغ آزمون مقایسه میانگین دو دهک می رویم. بدین منظور از سطر دوم جدول دوم منعکس در جدول 4-11 استفاده می کنیم. سطح معناداری تساوی میانگین با فرض عدم تساوی واریانس دو دهک، 000/0 است و در نتیجه از 5% کمتر بوده و فرض صفر مبنی بر تساوی میانگین دو جامعه رد می شود. و از آنجا که حد پایین و بالای تفاوت میانگین منفی است، می توان نتیجه گرفت که میانگین ضریب واکنش پایداری دهک اول، یعنی شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری بالاتر، کمتر از دهک دهم است. بنابراین مطابق با یافته های حاصل از آزمون های قبلی این موضوع تایید می شود که شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری بالاتر، دارای ضریب واکنش پایداری سود کمتر هستند. لذا فرضیه دوم رد شد و نمی توان گفت که با افزایش میزان فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش پایداری افزایش می یابد.
جدول 4-11: آزمون مقایسه میانگین ضریب واکنش پایداری سود دهک های اول و دهم
دهک
ضریب واکنش
اول
0012/1-
دوم
2450/0-
سوم
1129/0-
چهارم
0304/0-
پنجم
0124/0
ششم
0494/0

مطلب مشابه :  تعاریف سرمایه اجتماعی، اهمیت سرمایه اجتماعی، روانشناسی اجتماعی