پرخاشگری کلامی

پرخاشگری کلامی

پرخاشگری کلامی

از میان تحقیقات داخلی ذکر شده تنها پژوهش صمدی (1380)، مستقیماً به مطالعه تعارضات خانواده و اثرات آن بر روی فرزندان پرداخته است. مطالعات دیگر را به طور غیر مستقیم می توان به تعارضات خانواده پیوند داد. این پژوهشها موضوعاتی از قبیل قدرت در خانواده، خشونت خانگی و تغییرات خانواده را مورد توجه قرار داده اند. تحقیقات مشابه دیگری نیز وجود دارند که علاوه بر مفاهیم فوق به امر طلاق معطوف شده اند و طلاق حاصل شدت یافتن و یا به انتهای خط رسیدن تعارضات خانواده است. طلاق بین زوجین با مراجعه به دادگاه زمانی صورت می گیرد که آنها راه دیگری برای حل تعارضات خود پیدا نمی کنند. این نوع مطالعات در واقع به خانواده های مسأله دار معطوف شده اند. اغلب تحقیقات خارجی متغیرهای محدودی را در رابطه با تعارضات خانواده بررسی کرده اند. حسن تحقیقات خارجی این است که با تمرکز بر موضوعی خاص تعارض بین همسران با یکدیگر، تضاد فرزندان با والدین و یا تعارض بین فرزندان با یکدیگر را مورد پژوهش قرار داده اند. اغلب این تحقیقات از روش شناسی و چارچوب نظری مناسبی برخوردار بوده اند (اسفندیاری، بهارودین و نوذری، 2009؛ اشر، 2005؛ دیویس و همکاران، 1988؛ ربکا تکاکا، 2009؛ لی چونگ یونگ، 2010).
2-5- نتیجه گیری
اهمیت جایگاه خانواده و حفظ کیان آن و تأثیر آن بر فرآیندهای خرد و کلان زندگی فردی و اجتماعی چنان واضح و ملموس است که نیازی به ذکر شواهد و منابع در خصوص آن احساس نمی شود. صاحب نظران مختلف وجود مفهوم رضایت زناشویی در خانواده را از عوامل مهم پایداری و استحکام خانواده ذکر کرده اند و محققین مختلف عوامل متعددی را در تشکیل رضایت از زندگی دخیل دانسته اند. مرور پژوهش های انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق حاضر، نشان می دهد که با توجه به اینکه تحقیقات متعددی پیرامون تعارضات والدین در خارج از کشور، صورت گرفت است اما هنوز اطلاعات ما در ایران و در خصوص خانواده های ایرانی ناچیز است.
2-6- فرضیه های تحقیق
2-6-1- فرضیه اصلی
بین تاکتیک های حل تعارض والدین و رفتار پرخاشگری فرزندان رابطه وجود دارد.
بین تاکتیک های حل تعارض والدین و اعتماد به نفس فرزندان رابطه وجود دارد.
بین تاکتیک های حل تعارض والدین و سلامت روان فرزندان رابطه وجود دارد.
2-6-2- فرضیه جانبی
بین تاکتیک های حل تعارض پدر و پرخاشگری بدنی نوجوان رابطه وجود دارد.
بین تاکتیک های حل تعارض پدر و پرخاشگری کلامی نوجوان رابطه وجود دارد.
بین تاکتیک های حل تعارض پدر و خشم نوجوان رابطه وجود دارد.
بین تاکتیک های حل تعارض پدر و خصومت نوجوان رابطه وجود دارد.
بین تاکتیک های حل تعارض پدر و نمره کل پرخاشگری نوجوان رابطه وجود دارد.
بین تاکتیک های حل تعارض پدر و عزت نفس نوجوان رابطه وجود دارد.
بین تاکتیک های حل تعارض پدر و سلامت عمومی نوجوان رابطه وجود دارد.
بین تاکتیک های حل تعارض مادر و پرخاشگری بدنی نوجوان رابطه وجود دارد.
بین تاکتیک های حل تعارض مادر و پرخاشگری کلامی نوجوان رابطه وجود دارد.
بین تاکتیک های حل تعارض مادر و خشم نوجوان رابطه وجود دارد.
بین تاکتیک های حل تعارض مادر و خصومت نوجوان رابطه وجود دارد.
بین تاکتیک های حل تعارض مادر و نمره کل پرخاشگری نوجوان رابطه وجود دارد.
بین تاکتیک های حل تعارض مادر وعزت نفس نوجوان رابطه وجود دارد.
بین تاکتیک های حل تعارض مادر و سلامت عمومی نوجوان رابطه وجود دارد.
بین دو گروه دختران و پسران در متغیرهای پژوهش تفاوت وجود دارد.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~