پرسش نامه سلامت عمومی

پرسش نامه سلامت عمومی

پرسش نامه سلامت عمومی

جلسه ی دوازدهم
بررسی طرح های شرکت کنندگان برای نگهداری اهداف درمان و اخذ بازخورد از آنها درباره ی برنامه ی درمانی.
در این برنامه درمانی از دو روانشناس بالینی با مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا که آشنایی قبلی با گروه درمانی شناختی داشته باشند استفاده خواهد گردید و طول مدت هر جلسه به طور میانگین 60 دقیقه خواهد شد.
5-3 ابزار پژوهش
پرسشنامه سلامت عمومی: پرسشنامه سلامت عمومی یک پرسشنامه سرندی مبتی بر روش خود گزارش دهی است که در مجموعه بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای یک اختلال روانی هستند ، مورد استفاده قرار می گیرد (گلدبرگ، 1972؛ به نقل از فتحی آشیانی، 1389).
پرسشنامه سلامت عمومی را می توان به عنوان مجموعه پرسش هایی در نظر گرفت که از پایین ترین سطوح نشانه های مشترک مرضی که در اختلالهای مختلف روانی وجود دارد، تشکیل شده است و بدین ترتیب می تواند بیماران روانی را به عنوان یک طبقه کلی از آنهایی که خود را سالم می پندارند، متمایز کند. بنابراین، هدف این پرسشنامه دستیابی به یک تشخیص خاص در سلسله مراتب بیماری های روانی نیست، بلکه منظور اصلی آن، ایجاد تمایز بین بیماری روانی وسلامت است (دادستان ،1387).
پرسش نامه سلامت عمومی چهار مقیاس فرعی را در برمی گیرد که بدین شرح است:
الف) نشان های جسمانی: 7 ماده را به خود اختصاص می دهد سردرد، احساس ضعف و سستی، احساس نیاز به داروهای تقویتی و احساس داغی یا سردی در بدن را مورد بررسی قرار می دهد.
ب) علائم اضطراب: 7 ماده را به خود اختصاص می دهد. اضطراب، بیخوابی، تحت فشار بودن و عصبانیت و دلشوره را مورد بررسی قرار می دهد.
ج) اختلال در کنش اجتماعی: 7 ماده را به خود اختصاص می دهد. توانایی فرد در انجام کارهای روزمره، احساس رضایت در انجام وظایف، احساس مفید بودن، قدرت یادگیری و لذت از فعالیتهای روزمره زندگی را بررسی می کند.
د)علائم افسردگی: 7 ماده را به خود اختصاص می دهد. احساس بی ارزشی، ناامیدی، احساس بی ارزشی بودن زندگی، افکار خودکشی و آرزوی مردن و ناتوانائی در انجام کارها ( گلدبرگ و هیلر، 1999).
6-3 روایی و پایایی آزمون
پایایی پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی در فرهنگ های مختلف تایید شده است. برای مثال، شیمجی، مینو، تیسودا (2000) با انجام این پرسشنامه برروی کارمندان ژاپنی ضریب پایانی (آلفای کرونباخ،90/0)، را برای این پرسشنامه گزارش کردند. چونگ و اسپیرز (1994) ضریب پایانی این پرسشنامه را در گروه کامبوج های ساکن نیوزلند، به کمک روش بازآزمایی با فاصله زمانی 2 تا 4 هفته و با استفاده از فرمول ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن به میزان 55/0 برآورد نمودند و ضریب هماهنگی درونی این پرسشنامه را با روش نمره گذاری لیکرت به میزان 85/0 گزارش کردند (به نقل از قاسمی، 1388). هومن (1376) در هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی در ایران، هماهنگی درونی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس های فرعی، به ترتیب 85/0، 87/0، 79/0 و 91/0 گزارش نمود و برای کل مقیاس که نشان دهنده سلامت عمومی است، برابر با 85/0 برآورد کرده است.
گلدبرگ و بلک ول (1972) با استفاده از یک چک لیست مصاحبه بالینی در مورد 200 نفر از بیماران بخش جراحی در انگلستان، به این نتیجه رسیدند که بیش از 90% گروه نمونه توسط پرسشنامه به درستی به عنوان بیمار و سالم طبقه بندی می شوند. به علاوه ضریب همبستگی بین نمرات پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی را با نتیجه ارزیابی بالینی شدت اختلالات 80/0 گزارش نمودند. همچنین حساسیت و ویژگی آن به ترتیب 84/0 و 82/0 گزارش نمودند.
گلدبرگ و هیلر (1976) همبستگی بین داده های حاصل از اجرای دو پرسشنامه سلامت عمومی و فهرست علایم روانی، روی 224 آزمودنی را به میزان 78/0 گزارش نمودند. پالاهنگ در سال (1379) در هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی برروی 619 نفر از ساکنان بالاتر از 15 سال شهر کاشان، با روش نمره گذاری لیکرت، ضریب آلفای کرونباخ 82/0 برای مردان و 81/0 برای زنان گزارش نموده است.
ضریب پایایی پرسش نامه مذکور برای بررسی همسانی درونی سوالات آزمون (آلفای کرونباخ) در این پژوهش محاسبه شد و عدد 76/. بدست آمد. همچنین آلفای کرونبخ برای زیرمقیاسهای پرسشنامه سلامت عمومی نیز محاسبه شد که برای علائم جسمانی عدد76/0، برای علائم اضطراب عدد 66/0، برای کارکرد اجتماعی 72/0 و برای اضطراب هم 55/0 بدست آمد.
7-3 نمره گذاری آزمون
این آزمون به صورت خودسنجی انجام میگیرد. تحصیلات لازم برای اجرا به صورت خودسنجی دارا بودن مدرک اول راهنمایی است و در غیر اینصورت توسط مصاحبه گر اجرا می شود. پرسشها بر حسب نمره گذاری دو نمایی (۰-۰-۱-۱) نمره دهی می شوند که دو پاسخ سمت امتیاز صفر و دو پاسخ بعدی ۱ امتیاز تعلق می گیرد. در این آزمون برای هر فرد ۵ نمره بدست می آید که ۴ نمره مربوط به مقیاسهای فرعی و یک نمره هم از مجموع نمرات خرده مقیاسها بدست می آید که نمره کلی است و این در آزمون پرسش نامه سلامت عمومی 28 سوالی می باشد.
روش نمره گذاری پرسش نامه سلامت عمومی 28 سوالی بدین ترتیب است که از گزینه الف تا د نمره ۰،۱،۲،۳ تعلق می گیرد در نتیجه نمره هر فرد در هریک از خرده مقیاسها از ۰ تا ۲۱ و درکل از ۰ تا ۸۴ است. نمرات هر مقیاس به طور جداگانه محاسبه و پس از آن نمرات مقیاسها با هم جمع و نمره کلی بدست میاید.نتیجه گیری و تفسیر :آزمون پرسشنامه سلامت عمومی یکی از قویترین آزمون ها برای غربالگری افراد سالم و بیمار می باشد. که اجرای آن آسان می باشد. در تفسیر این آزمون
می توان گفت اگر درهرمقیاس فردی نمره فرد از ۱۷ بالا باشد و در مقیاس کلی نمره از ۴۱ بالا باشد وخامت وضع آزمودنی را نشان میدهد.
8-3 توصیف ابعاد پرسشنامه سلامت عمومیی 28 سوالی
این مقیاس دارای ۴ مقیاس فرعی است که عبارتند از:
الف) نشانه های جسمانی: 7 ماده را به خود اختصاص می دهد که سردرد، احساس ضعف و سستی، احساس نیاز به داروهای تقویتی و احساس داغی یا سردی در بدن را مورد بررسی قرار می دهد. سؤالات 1تا 7 آزمون نشانه های جسمانی را میسنجد. در این بعد ناراحتی ها ناشی از ادراک عملکرد نا سالم بدن است. این اشکال در کار سیستم عصبی خود کار و اجزاء تشکیل دهنده آن ظاهر شده و در نتیجه به صورت شکایاتی از عملکرد سیستم قلبی – عروقی، معدی – رودی، تنفسی ابزار می شوند. سر دردهای تکرار شونده و معادلهایی از اضطراب نیز از شکایات جسمانی هستند. سوالات 1 تا 7 پرسشنامه نشانه های جسمانی را میسنجد.
ب) علائم اضطراب: 7 ماده را به خود اختصاص می دهد که اضطراب، بیخوابی، تحت فشار بودن و عصبانیت و دلشوره را مورد بررسی قرار می دهد. سؤالات 8 تا 14 پرسشنامه علائم اضطراب را میسنجد.
ج) اختلال در کنش اجتماعی: 7 ماده را به خود اختصاص می دهد که توانایی فرد در انجام کارهای روزمره، احساس رضایت در انجام وظایف، احساس مفید بودن، قدرت یادگیری و لذت از فعالیتهای روزمره زندگی را بررسی می کند. سؤالات 15 تا 21 پرسشنامه اختلال در کنش اجتماعی را میسنجند.
د) علائم افسردگی: 7 ماده را به خود اختصاص می دهد که احساس بی ارزشی، ناامیدی، احساس بی ارزشی بودن زندگی، افکار خودکشی و آرزوی مردن و ناتوانائی در انجام کارها را مورد بررسی قرار میدهد. سؤالات 22 تا 28 پرسشنامه علائم افسردگی را میسنجند.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~