پیامدهای رضایت شغلی

پیامدهای رضایت شغلی

پیامدهای رضایت شغلی

روابط ومناسبات یکی ازمهمترین عوامل درتعیین رضایتمندی شغلی یانارضایتمندی شغلی است در مطالعه وان زلست(1952)هنگامی که کارکنان اجازه یافته همکاران شغلی خودراانتخاب کنند،رضایتمندی شغلی شان افزایش یافت ودرعوض هزینه های کار وسرمایه کاهش پیدا کرد.دردیگرمطالعات نیز معلوم شد که رضایتمندی شغلی به طور مثبت تحت روابط صمیمانه وهمبستگی گروهی ومحبوبیت وشهرت دربین همکاران قراردارد. .این مطالعات توسط آدامزواسلوکام درسال 1971 انجام شد(ازکمپ،1990).
13- ساختارسازمانی
مشتمل برجنبه های متعددی است.اندازه سازمان اغلب باارزش های شخصی ،درنفوذ با رضایتمندی درکنش متقابل است.برای نمونه کارکنان درسازمان های بسیاربزرگ در سطح بالای دستمزدخود می بالند درحالی که کارکنان که درموسسات بسیار کوچک به کار مشغولند، بیشتر توسط تنوع شغلی وارتباطهای اجتماعی برانگیخته می شوند(ازکمپ ،1990).
14- حقوق ودستمزد:
مطالعات لاک نشان می دهد که حقوق ودستمزد یک عامل تعیین کننده رضایت شغلی است .به ویژه زمانی که از دیدگاه کارمندان این پرداخت منصفانه وعادلانه باشد. دستمزدبرای تقریبا همه ی گروههای شغلی یکی ازمهمترین شرایط کاری به شمار می آید دربرخی ازمطالعات معلوم شده است که دستمزدعامل مهمی دررضامندی شغلی گروههای مشخصی ازکارکنان محسوب می شود وبه احتمال برای افرادی که نمی توانند رضایت دیگری از کارشان کسب کنند حائر اهمیت بیشتری می باشد (ازکمپ،1990) .حقوق ودستمزد ، درکشور ما اولین ومهمترین عامل است که افراد را وادار به ماندن درکاری می کند واگر متنا سب باانتظار شخص باشد،عامل مهمی درافزایش رضایت شغلی است .درواقع بیشتر افراد به دلیل برطرف نشدن پایین ترین سلسله مراتب نیاز،درجستجوی حقوق ومزایای بیشتر هستند،حقوق بالا موجبات رفاه وآرامش کارمندان وشاغلین رابه همراه داردوعامل مهمی درجلب افراد به سمت شغلی می باشد.
15- پیشرفت شغلی :
درحالی که بسیاری واژه مسیر شغلی رادرانتها به معنای پیشرفت درسازمان می دانند اما بادیدگاهی گسترده بایدآن رادرمجموعه متوالی نگرش ها ورفتارهای فردی درزمینه فعّالیت ها وتجربه های مربوطه کاردرطول عمرمعنا کرد. به عبارت دیگرواژه ها مسیر شغلی ازیک سو معنای برونی داردکه به دیدگاه های مشخص نسبت به شغلش اشاره دارد وازسوی دیگرمعنای بیرونی داردوانواع شغلهای واقعی که فردبه عهده داشته است یادارد را دربر می گیرد. نیاز پیشرفت نشان دهنده میل وعلاقه فرد نسبت به انجام یک کار وسازمان دادن محیط کارپرثمره فایق آمدن بر موانع ،افزایش میزان کار ،رقابت در انجام کار بیشتر وبهتر وپیشی جستن نسبت به دیگر است واین نیاز میل به انجام کاری است بهتر وکارآمد ترازآنچه که قبلاانجام شده است (ساعتچی،محمود-1374).
« پیامدهای رضایت شغلی » :
رضایت شغلی ، مسلما دارای پیامدهای مختلفی است ازمهمترین پیامدهای آن می توان به کارکرد ورضایت شغلی ، بهداشت روانی ،کاهش ترک خدمت ،سلامتی جسمی اشاره کرد.
1–کارکردورضایت شغلی:
اصولا کارکرد بهتر به پاداش های اقتصادی وروانی بالاتری می انجامد.اگر این پاداش هاازدیدگاه کارکنان عادلانه وبرابربه شمار آیند رضایت بیشتری پدید می آید.زیراکارکنان احساس می کنند که آنان متناسب با کاروکوشش خود پاداش دریافت می دارند.از سوی دیگر اگر احساس چنین باشد که پاداش کمترازکارکرد است نارضایتی پدیدار می شود.در هر حال رضایت فرد بر تعهد بیشتر یا کنترل وی اثر می گذارد که آن نیز برکوشش وسرانجام کار او نفوذ می کند.(دیوبس ونیواستورم،1973) 2-(بهداشت روانی):
درزمینه ی بهداشت روانی لازم است تا نتیجه های حاصل از پژوهش های هم بستگی با احتیاط مورد تعبیر وتفسیر قرارگیرد. چندین مطالعه ازجمله مطالعات انجام شده روی کارگران کارخانجات اتومبیل سازی (کورن ها وسر 1965) وتلگرافچی ها (فرگوسن ، 1973) خبرازارتباط سازگاری عاطفی ضعیف ونارضایتی شغلی داده اند وبه طور کلی در پژوهش های مختلفی نشان داده اند که امکان نارضایتمندی شغلی ، مشارکت در بیماری افراد نیز داشته باشد(دیویس وینواستورم ،1993).
3– (سلامت جسمی)
گزارش های متعدد نشانگر پیوند نارضایتمندی شغلی وعلایم جسمی بیماریهای است که از خستگی وسردرد تابیماری قلبی را دربر می گیرد.(بورک 1970)از آنجا که نارضایتمندی شغلی می تواند منبع فشار باشد وفشار موجب بیماری های متعددجسمی این پیوند منتقی می نماید(بالمور 1969)در یک مطالعه تداومی دریافت که رضامندی بهترین پیشگویی طول عمر است .تحقیقات زیادی نشان داده است .
افراد ناراضی از شغل خود،مستعد ابتلاء به مرض های گوناگون هستندکه
دامنه ی این نوع بیماریهاازسردردتامرض های قلبی کشیده می شود یکی از تحقیقات نشان می دهد که برای پیش بینی وضع فیزیکی فرد،رضایت شغلی ازجمله شاخص هایی است که به مراتب موثرترازدخانیات عمل می کند.طبق این تحقیقات ،نارضایتی ازشغل تنها یک پدیده روانی نیست.فشار روانی که درنتیجه نارضایتی برفرد واردمی شود می تواند وی را مستند وپذیرای بیماریهایی چون حمله قلبی نماید(ازکمپ،1370).
4– کاهش ترک خدمت: همان گونه که شاید انتظار می رود ورضایت شغلی بالا با کاهش ترک خدمت کارکنان پیوند دارد.ترک خدمت کارکنان عبارت است از نسبت کارکنانی که کارخودرادرسازمان رها می کنندکه کارکنانی که ازکارخودرضایت بیشتری دارند،احتمال داردکه زمان بیشتری راباکارفرمای خودبه سر آورندبه این روال که کارکنان که رضایت اندکی برخوردارندبه طورمعمول ،به نرخ های بالای ترک خدمت گرفتارند.
پیامدهای عدم رضایت شغلی:
1-تشویش:یک شرایط کلی است که ناخشنودی فردازشغل رانشان می دهدوممکن است به انحناءمختلف ظاهر شوددراین شرایط فرد ممکن است تمایل زیادی به شغل خود نداشته باشد.درمحیط کارخواب آلودشود فراموشکاری شود، درکاربی دقتی کند،ازشرایط کاری شکایت کند،ودیرسرکاری حاضر شودویاغیبت کاری داشته باشد.که همگی این شرایط برسلامتی ذهنی فرد تاثیر منفی برجای می گذارد.
2-غیبت کاری:کارکنانی که رضایت کمتری دارند،احتمالا بیشترغیبت می کنند.البته غیبت غیر ارادی به علت بیماری یا دلایل موجه دیگری ارتباطی بارضایت شغلی ندارد،بلکه غیبت های اختیاری که ناشی ازعدم رضایت ازشغل است.
3-تاخیرکاری:تاخیرکاری همانند غیبت،این باور رابه وجودمی آوردکه فرداز کارش ناراضی است.این نشان می دهدکه فردبرای شغل خوداهمیّتی قایل نیست وبیشتر اوقات خودرابه استراحت درخانه اختصاص می دهد
4-ترک خدمت :ترک خدمت کارکنان موجب وقفه درعملیات سازمان شده وجایگزین افراد برای سازمان پرهزینه بوده وازنظرنفی واقتصادی نیز مطلوب است.براساس مطالعات (آرنولدوفلدمن).واحدهای سازمانی که میزان رضایت شغلی افراد آن ازحد متوسط پایین تراست نرخ ترک خدمت کارکنان بالاتر خواهدبود.البته ترک خدمت ممکن است اداری ومربوط به عدم رضایت شغلی باشد ویا دلایل شخصی داشته باشدکه خارج از کنترل است.
5-فعالیت اتحادیه:کارکنان بارضایت بالا ،تمایل به عضویت دراتحادیه ندارندوبه آن به عنوان یک ضرورت نمی نگرند.درحالی که کسانی که رضایت شغلی پایین دارند،علت اصلی اتحادیه گرایی را ناشی ازعدم رضایت شغلی خودمی دانند.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~