پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

– Lisa et al (2006) در مطالعه ای با عنوان نقش حمایت اجتماعی در انگیزش تحصیلی نشان دادند که حمایت های اجتماعی (خانواده، معلم و دوستان) با انگیزش تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد.
– Long et al (2007) انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه های سوم و چهارم دبیرستان را بررسی کردند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد باورهای کارآمدی، جهت گیری اهداف و ابعاد رغبت ها تأثیر معناداری بر پیشرفت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان هر دوپایه دارد ولی ابعاد رغبت ها تأثیر متفاوتی بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوپایه داشت.
– Cavas (2011) در مطالعه خود به بررسی انگیزش دانش آموزان ابتدایی نسبت به یادگیری درس علوم پرداخت. نتایج وی نشان داد که انگیزش علوم دانش آموزان ابتدایی به طور معناداری ازلحاظ جنسیت و پایه تحصیلی شان متفاوت است. همچنین نتایج نشان داد سطوح انگیزشی دانش آموزان اثر فراوان ای بر نگرش ها و پیشرفت های درس علوم داشته است.
2-3- جمع بندی
در این فصل به بررسی پیشینه نظری شامل تاب آوری، سبک های والدگری، نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه، انگیزش تحصیلی و پیشینه داخلی و خارجی پرداختیم. در بررسی پژوهش های داخلی و خارجی به این جمع بندی می رسیم که در آن پژوهش ها بیشتر به بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی پرداخته شده است و در رابطه با متغیرهای پیش بینی کننده انگیزش تحصیلی کمتر پژوهش دیده می شود، همچنین پژوهش های خیلی محدودی به متغیرهایی چون سبک های والدگری و تاب آوری به عنوان عوامل پیش بینی کننده انگیزش تحصیلی پرداخته اند ضمن آن که پژوهشی که به نقش پیش بینی کنندگی نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه پرداخته باشد مشاهده نگردید بنابراین یکی از ضرورت های این پژوهش پر کردن خلأ اطلاعاتی موجود است.
فصل سوم 3
روش تحقیق
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
فرایند اجرای پژوهش
روش تجزیه و تحلیل داده ها
3-1- مقدمه
در این فصل روش پژوهش، طرح پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری، ابزارهای جمع آوری اطلاعات و مقادیر روایی آن ها، نحوه اجرای پژوهش و روش تجزیه وتحلیل داده ها و نیز شاخص های آماری مورداستفاده شرح داده شده است.
3-2- روش پژوهش
ازآنجاکه در این پژوهش هدف، پیش بینی انگیزش تحصیلی بر پایه تاب آوری، سبک های والد گری و نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه در دانش آموزان پایه اول متوسطه شهر مهریز می باشد روش مورداستفاده به دلیل سنجش صرف ارتباط بین متغیرها و این که چگونه از چند متغیر می توانیم یک متغیر را پیش بینی کنیم روش همبستگی است.
روش همبستگی روشی است به منظور تعیین رابطه بین دو یا چند متغیر اندازه گیری شده. این روش ما را قادر به پیش بینی می سازد. اگر بین دو متغیر رابطه ای پایا یافت شود؛ ما نه تنها می توانیم رابطه بین آن دو را توصیف کنیم، بلکه می توانیم با اطلاع از متغیری، متغیر دیگر را پیش بینی کنیم (کریستنیسن،1998؛ ترجمه، دلاور، 1387).
3-3- جامعه آماری
در این تحقیق جامعه آماری موردبررسی کلیه دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر مهریز در سال تحصیلی 94-93 و مادران آن ها بود؛ که حجم جامعه را 261 نفر دانش آموز به همراه مادرانشان تشکیل می دهند.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~