پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نسخه اولیه پرسش نامه سنجش نگرش نسبت به مدرسه را که شامل 45 پرسش بود McCoch & Siegle (2002) تهیه کردند و هدف از تهیه آن سنجش عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی یا عدم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. McCoch & Siegle (2003) در فرم تجدیدنظر شده بررسی های مختلف، 43 سؤال تهیه کردند و درباره پایایی و روایی این پرسشنامه تحلیل های مختلفی انجام دادند که پس از تحلیل عاملی نهایی 35 سؤال باقی ماند. مدل حاصل، برازش آماری قابل قبولی داشت و پنج عامل ادراک خود تحصیلی، نگرش نسبت به معلمان و کلاس ها، نگرش نسبت به مدرسه، ارزش گذاری هدف های مدرسه و انگیزش/ خود نظم دهی را مورداندازه گیری قرار می داد. در این پرسشنامه برای نمره گذاری سؤال ها از مقیاس هفت درجه ای لیکرت استفاده شده است.
شماره سؤالات مربوط به هر زیر مقیاس به ترتیب زیر می باشد:
زیر مقیاس نگرش نسبت به معلم و کلاس:1،28،25،13،12،11،7.
زیر مقیاس انگیزش / خود نظم دهی: 6،30،29،27،26،24،20،18،8.
زیر مقیاس نگرش نسبت به مدرسه:4،35،5،9
زیر مقیاس ادراک خود تحصیلی: 2،34،33،31،16،3.
زیر مقیاس ارزش گذاری هدف ها: 17،32،23،22،19.
3-5-4-1- روایی و پایایی پرسشنامه نگرش نسبت به مدرسه SAAS-R
این پرسشنامه توسط قدم پور (1385) به فارسی برگردانده شده و ازلحاظ روایی و پایایی مورد تأیید قرارگرفته است و همچنین مصر آبادی (1389) در مطالعه خود روایی، اعتبار و هنجار پرسشنامه تجدیدنظر شده سنجش نگرش نسبت به مدرسه را بررسی کرده است که ضرایب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 91/0 و برای حیطه های نگرش نسبت به معلم و کلاس 93/0، انگیزش / خود نظم دهی 89/0، نگرش نسبت به مدرسه 92/0، ادراک خود تحصیلی 81/0 و ارزش گذاری هدف ها 73/0 برآورد شده است که نشان دهنده همسانی درونی مطلوب برای این پرسشنامه در جامعه ایران است.
3-6- فرایند اجرای پژوهش
برای جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، با گرفتن معرفی نامه از دانشگاه، به اداره آموزش وپرورش شهرستان مهریز مراجعه کرده و پس از کسب اجازه و اخذ معرفی نامه ضمن هماهنگی با مدیران دبیرستان های دخترانه منتخب، برای اجرای پرسشنامه ها به مدارس مراجعه نموده و با حضور محقق در کلاس برای دانش آموزان در مورد اهداف و نحوه تکمیل پرسشنامه ها توضیحاتی داده شد تا اطمینان و مشارکت آنان جلب شود. پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط دانش آموزان با دعوت از والدین دانش آموزان پرسشنامه سبک های والدگری به آن ها تحویل داده شد ضمن این که پرسشنامه های دانش آموزان و مادرانشان دارای یک کد بود.
3-7- روش تجزیه وتحلیل
داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روش آماری مورداستفاده در بخش توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر فراوانیها و در بخش استنباطی از رگرسیون هم زمان و آزمون کولموگروف- اسمرینوف استفاده شد.
فصل چهارم 4
تجزیه و تحلیل داده ها
توصیف داده ها
آزمون فرضیه
4-1- مقدمه
در این تحقیق، متناسب با متغیرهای موردمطالعه و نوع داده های جمع آوری شده، به منظور توصیف آنان از شاخص های میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره ها استفاده شد. در مرحله تحلیل آماری، با توجه به ماهیت مقیاس اندازه گیری که از نوع فاصله ای است و فرضیه های تحقیق برای تحلیل داده ها حسب مورد از روش تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج تفصیلی این محاسبه ها در این فصل در دو قسمت توصیف و آزمون فرضیه ها ارائه شده است.
لازم به ذکر است به منظور بررسی نرمال بودن توزیع نمرات از آزمون کولموگروف-اسمرینوف استفاده شده است. سایر مفروضه های آزمون رگرسیون نیز موردبررسی و تأیید قرارگرفته است.
4-2- توصیف داده ها

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~