پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

در رابطه با تبیین این موضوع باید گفت ، با توجه به این که نگرش نسبت به مدرسه شامل علاقه و عاطفه دانش آموز نسبت به مدرسه است و محققان خاطرنشان می سازند که فراگیران دارای پیشرفت تحصیلی ضعیف، نگرش های منفی نسبت به مدرسه دارندو همچنین تحقیقات نشان می دهد که چگونگی نگرش دانش آموزان به مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای ارتباط معناداری است بنابراین دانش آموزانی که دارای پیشرفت تحصیلی بالا هستند در مدرسه به یادگیری علاقه مند هستند و نسبت به مدرسه نگرش مثبتی دارند. پس می توان نتیجه گرفت دانش آموزانی که نسبت به مدرسه نگرش مثبتی دارند و به مدرسه علاقه مند باشند انگیزش تحصیلی بالایی نیز خواهند داشت و نگرش نسبت به مدرسه می تواند انگیزش تحصیلی را پیش بینی نماید.
نتیجه 8: ادراک خود تحصیلی، انگیزش تحصیلی را پیش بینی می کند. به استناد جدول 18-4، 32.2 درصد از واریانس متغیر انگیزش تحصیلی توسط نمرات متغیر ادراک خودتحصیلی تبیین می شود بنابراین متغیر ادراک خودتحصیلی با انگیزش تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار دارد.
این نتیجه با تحقیقات عابدی (1386)، کاوسیان و همکاران (1386)،Mc coach & (2003) Siegle Fortier et al (1995) و Nichols (1984) همخوانی دارد.
در تبیین نتیجه فوق می توان این طور بیان نمود که ادراک دانش آموزان از توانایی های تحصیلی خود یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت و انگیزش تحصیلی آن ها است. مفهوم خود شامل باورهای کلی خود-ارزشی است که این باورها با میزان شایستگی تحصیلی ادراک شده مرتبط هستند. یکی از مؤلفه های خودتحصیلی خودکارآمدی است. خودکارآمدی به عنوان یکی از پیش بینی های قوی برای انگیزش تحصیلی است. خودکارآمدی به این عقیده اشاره دارد که فرد می تواند در یک موقعیت موفق باشد و نتایج مثبت ایجاد نماید. دانش آموزانی که عقیده دارند می توانند در تکالیف و فعالیت ها تحصیلی موفق باشند به احتمال زیاد یک چنین تکالیف و فعالیت هایی را انتخاب خواهند نمود و با موفقیت این تکالیف را به پایان می رسانند و هنگام رویارویی بامشکلات مقاومت خواهند کرد و انگیزه بالایی خواهند داشت. ادراک خود به عنوان آگاهی های فرد از خود یا افکار مربوط به خود تعریف شده است. دانش آموزانی که از ادراک خود تحصیلی بالایی برخوردارند و به مهارت هایشان اطمینان دارند احتمال بیشتری دارد که در فعالیت های مختلف درگیر شوند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که دانش آموزانی که ادراک خودتحصیلی بالایی دارند به خود و توانایی های خود اطمینان دارند و از انگیزش تحصیلی بالایی نیز برخوردار هستند.
نتیجه 9: ارزش گذاری هدف ها، انگیزش تحصیلی را پیش بینی می کند. به استناد جدول 20-4، 33.1 درصد از واریانس متغیر انگیزش تحصیلی توسط نمرات متغیر ارزش گذاری هدف ها تبیین می شود بنابراین متغیر ارزش گذاری هدف ها با انگیزش تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار دارد.
این نتیجه با تحقیقات عباس زاده و همکاران (1387)، عابدی (1386) و Mc coach & Siegle (2003) همخوانی دارد.
در رابطه با این موضوع باید گفت ، ارزش قائل شدن برای یادگیری و باور به این که تکلیف یادگیری بااهمیت است، انگیزش و جهت گزینی تحصیلی را بهبود می بخشد. این مؤلفه با استدلال های دانش آموزان برای انجام تکالیف سروکار دارد. هدف های دانش آموزان و ارزش مربوط به پیشرفت تحصیلی، خود نظم دهی و انگیزش آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا هدف ها، روش های نزدیک شدن، درگیر شدن و پاسخ دادن دانش آموزان به تکالیف پیشرفت را تحت تأثیر قرار می دهد.
ارزش های تحصیلی به میزان علاقه مندی فراگیران به تکالیف، اهمیت یادگیری تکالیف، و مفید بودن بالقوه تکالیف از نظر فراگیر اشاره می کند. زمانی که دانش آموزان اهداف از پیش تعیین شده ای برای تحصیل داشته باشند و برای این اهداف نیز ارزش قائل شوند مسلماً این ارزشگذاری و اهمیت دادن به اهداف انگیزش تحصیلی آنان را افزایش می دهد.
5-3- محدودیت های پژوهش
این پژوهش بر روی دانش آموزان دختر انجام شده است ممکن است انگیزه تحصیلی در دانش آموزان پسر متفاوت باشد.
این پژوهش فقط در پایه اول متوسطه صورت گرفته، ممکن است انگیزه تحصیلی درپایه ها و رشته های مختلف متفاوت باشد.
پژوهش حاضر در یک شهر کوچک با ویژگی های فرهنگی سنتی بود که شاید در شهرهای بزرگ، که ویژگی های خاص خود را دارند، نتایج متفاوتی را به دست دهد.
پژوهش حاضر تنها دانش آموزان مدارس متوسطه دولتی و شهری را تحت پوشش قرار داد و ممکن است در سایر مدارس غیرانتفاعی، مدارس روستایی، هنرستان ها و…. نتایج متفاوتی بدست آید.
در پژوهش حاضر تنها سبک والدگری مادران دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت چه بسا سبک والدگری پدران با مادران متفاوت باشد.

5-4- پیشنهادات
5-4-1- پیشنهادات کاربردی
با توجه به این که یکی از عوامل تأثیرگذار بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان تاب آوری می باشد پیشنهاد می گردد آموزش های لازم در جهت افزایش تاب آوری طی کلاس های آموزشی به دانش آموزان داده شود.
با توجه به این که سبک های والدگری مخصوصاً سبک والدگری مقتدرانه نقش مهمی در انگیزش تحصیلی دانش آموزان دارد پیشنهاد می گردد مدارس و حتی مراکز پیش دبستانی آموزش هایی تحت عنوان آموزش خانواده با محوریت سبک های والدگری را برای والدین داشته باشند.
با توجه به نقش مهم نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه پیشنهاد می شود دوره هایی تحت عنوان ضمن خدمت فرهنگیان با محوریت نقش معلمین و کادر اجرایی مدارس در ایجاد و افزایش انگیزش تحصیلی دانش آموزان برگزار گردد و آموزش های لازم در این زمینه به معلمین و عوامل اجرایی مدارس داده شود.
5-4-2- پیشنهادات پژوهشی

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~