پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود پایان نامه

]15[. بیان حمید، 1382. مدیریت شیوه های نو در آموزش و پرورش، چاپ سوم، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.
]16[. پاشا شریفی حسن، 1376. نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت. تهران، انتشارات سخن.
]17[. پنتریچ پا آر وشانک دیل اچ، 2002. انگیزش در تعلیم و تربیت نظریه ها، تحقیقات و راهکارها. ترجمه مهرناز شهرآرایی (1386)، تهران، انتشارات علم.
]18[. پورنواب فرحناز، 1390. اثربخشی اموزشمبتنی بر عوامل تاب آورانه بر میزان تاب آوری و رضایت از زندگی گروهی از زنان دارای مشکلات زناشویی در شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
]19[. پیرکمالی محمدعلی، مؤمنی مهموئی حسین، پاکدامن مجید، 1392. بررسی رابطه بین سطح خودکارآمدی معلمان علوم تجربی با انگیزش، نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی. فصلنامه روانشناسی تربیتی، دوره 2. شماره 10، صص 134-122.
]20[. تنهای رشوانلو فرهاد و حجازی الهه، (1388). ارتباط ادراک از سبک فرزند پروری والدین با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی. دو ماهنامه علمی – پژوهشی دانشگاه شاهد، سال شانزدهم، شماره 39، صص 4-1.
]21[. ثنایی باقر، (1375). عوامل مؤثر در شکست تحصیلی دانش آموزان در دوره های تحصیلی مختلف، موسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت معلم.
]22[. جعفری عیسی، 1389. بررسی اثربخشی مهارت های مقابله ای و سبک زندگی مبتنی بر مدل مارلات در افزایش تاب آوری و پیشگیری از عود در افراد وابسته به مواد. پایان نامه دکتری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
]23[. حسن زاده پشنگ سمیرا، 1390. اثربخشی آموزش گروهی شیوه های مقابله با استرس بر تاب آوری، اضطراب، افسردگی و استرس بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد تهران مرکز.
]24[. خانلاری مهدی، 1390. نقش مهارت های اجتماعی، الگوهای فرزند پروری مادر و انگیزش تحصیلی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهریار. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
]25[. خداپناهی محمدکریم، 1384. انگیزش و هیجان. تهران، انتشارات سمت.
]26[. خداجوادی رحیم، 1387. رابطه هوش هیجانی و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. اعتیادپژوهی، شماره 8، صص 81-69.
]27[. خزائلی پارسا، 1389. تاب آوری و نقش آن در ارتقای سلامت کودکان. مجله روانشناسی ایران پاک، شماره 27، صص 4-3.
]28[. دوکوهکی فاطمه، 1388. بررسی اثربخشی برنامه آموزش خانواده در تغییر نگرش شیوه فرزندپروری والدین (مادران) و بهبود انگیزه پیشرفت در دانش اموزان دختر پایه دوم راهنمایی شهر شیراز در سال 88-87. نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
]29[. رشید خسرو، ذاکری علیرضا، سلحشور احمد و کرد نوقابی رسول، (1391) انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در رابطه با عوامل محیطی. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال هفتم، شماره 2، صص 108-99.
]30[. رضایی مریم، 1392. بررسی ارتباط تاب آوری با ابعاد انگیزش تحصیلی نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خلیج فارس.
]31[. ریو جان مارشال، 1992. انگیزش وهیجان، ترجمه سید محمدی یحیی،1382، نشر ویرایش.
]32[. زمانی عشرت، 1382. ارتباطات الکترونیکی در کلاس های قرن بیست و یکم. فصلنامه علوم تربیتی، شماره 2، صص 35-23.
]33[. سلطانی علیرضا، 1381. بهسازی و شادابی محیط مدارس. طرح پژوهشی آموزش و پرورش استان اصفهان.
]34[. سیف علی اکبر، 1380. روش های یادگیری و مطالعه. تهران، نشر دوران.
]35[. سیف علی اکبر، 1382. روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش). ویرایش پنجم، تهران، انتشارات آگاه.

مطلب مشابه :  ازدواج با فرزند خوانده