پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود پایان نامه

]57[. قدم پور عزت الله، 1385. تأثیر تعاملی روش های مختلف سنجش و سبک های یادگیری شناختی بر راهبردهای یادگیری خودنظم دهی، نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم متوسطه رشته علوم تجربی در درس زیست شناسی. رساله دکتری چاپ نشده دانشگاه علامه طباطبایی.
]58[. کاوسیان جواد، فراهانی محمدتقی، کدیور پروین، هومن عباس، شهرآرای مهرناز، فرزاد ولی اله، 1386. مطالعه عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های سراسر کشور در سال تحصیلی 84-1383. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال دوم، شماره 8، صص 108-85.
]59[. کاوه منیژه، 1382. بررسی و مقایسه شیوه های فرزندپروری و منبع کنترل دختران فراری و عادی 12 تا 18 سال در شهر تهران بزرگ. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
]60[. کاوه منیژه، 1388. تدوین برنامه افزایش تاب آوری در برابر استرس و تأثیر آموزش آن بر مؤلفه های کیفیت زندگی والدین دارای کودک کم توان ذهنی خفیف. پایان نامه دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
]61[. کدیور پروین، 1382. روانشناسی تربیتی. تهران، انتشارات سمت.
]62[. کرد نوقابی رسول، 1378. روابط بین سبک های شناختی وابسته به زمینه و نابسته به زمینه دانش آموزان و شیوه های تربیتی مورد استفاده والدین آن ها. نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
]63[. کریمی یوسف 1380. روانشناسی اجتماعی. تهران، انتشارات ساوالان.
]64[. کریمی یوسف، 1387. نگرش و تغییر نگرش. تهران، نشر ویرایش.
]65[. کریمی یوسف، 1389. روانشناسی تربیتی. ارسباران، چاپ سیزدهم.
]66[. کوری جرالد، 1385. نظریه وکاربست مشاوره و روان درمانی. ترجمه یحیی سیدمحمدی، ویرایش هفتم، تهران، نشر ارسباران.
]67[. کیانی دهکردی منصوره، 1383. بررسی عوامل عینی و مداخله پذیر تاب آوری در برابر وابستگی به مواد در پسران و مردان وابسته و غیر وابسته به مواد. پایان نامه دکتری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 137 ص.
]68[. کریستینسن لاری بی، 1998. روش شناسی آزمایشی. ترجمه، علی دلاور، 1387، چاپ اول، انتشارات رشد.
]69[. گانیه آر ام، 1985. شرایط یادگیری و نظریه آموزشی. ترجمه جعفر نجفی زند، 1373، ویرایش چهارم، تهران، انتشارات رشد.
]70[. لطف آبادی حسین، 1379. روانشناسی رشد کاربردی نوجوانی و جوانی. انتشارات اسپید.
]71[. لفرانسوای، گای. آر. (1991). روانشناسی برای آ موزش. تر جمه فر جامی، 1380، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
]72[. ماسن پاول وهمکاران، 1978. رشد و شخصیت کودک. ترجمه مهشید یاسایی، 1382 تهران، نشر مرکز.
]73[. محمدی مسعود 1384. بررسی عوامل مؤثر بر تاب آوری در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد. پایان نامه دکتری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
]74[. مصرآبادی جواد 1389. هنجاریابی و تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه تجدید نظر شده سنجش نگرش نسبت به مدرسه. علوم تربیتی، سال سوم، شماره 12، زمستان 89، صص 120-107.
]75[. مک کومز باربارا و پاپ جیمز، (2005). پرورش انگیزه در دانش آموزان. ترجمه، ابراهیمی قوام آبادی صغری، (1384)، انتشارات رشد.
]76[. منظری توکلی علیرضا، 1375. بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، هسته کنترل و پیشرفت تحصیلی در بین دانش اموزان مقطع متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز.
]77[. موری ادوارد ج، (1964). انگیزش و هیجان. ترجمه براهنی محمدنقی، (1363). انتشارات چهر.

مطلب مشابه :  تجدید نظرخواهی