کالاهای فرهنگی، نیازهای فرهنگی، میزان استفاده

دانلود پایان نامه

تماشای فیلم از طریق ویدئو یا ماهواره
رفتن به کلاسهای آموزشی(زبان،کامپیوتر)
رفتن به پاساژها ومراکز خرید برای تفنن
رفتن به تئاتر و سینما
گردش و تفریح در پارک یا در طبیعت
سفرهای داخلی و خارجی
این مولفه با سوال در بخش سیزدهم پرسشنامه مورد آزمون قرار می گیرد. برای سنجش هر یک از گویه های فوق، از طیف لیکرت استفاده شده که در آن به گزینه «اصلا» امتیاز 1، به گزینه «خیلی کم» امتیاز 2، به گزینه« کم» امتیاز 3، به گزینه «زیاد» امتیاز4 و به گزینه «خیلی زیاد» امتیاز 5 داده شد. با توجه به این، هر پاسخگو از مجموع گویۀ مطرح شده در شاخص اوقات فراغت(16 گویه) قادر خواهد بود امتیازی بین حداقل 16و حداکثر 80 را برای شاخص اوقات فراغت کسب کند و در یکی از قسمتهای طیف زیر قرار گیرند:
80 6/58 3/37 16
بالا متوسط پایین
80 6/58 3/37 16
بالا متوسط پایین
طیف اوقات فراغت پاسخگویان

افرادی که امتیازی بین 16 تا 3/37 را کسب کنند، الگوی گذران اوقات فراغت شان درسطح «پایین» قرار میگیرد(یعنی فرد اوقات فراغت خود را به صورت سنتی میگذراند).
افرادی که امتیازی بین 3/37 تا 6/58 را کسب کنند، الگوی گذران اوقات فراغت شان درسطح «متوسط» قرار میگیرد. (یعنی فرد اوقات فراغت خود را به صورت ترکیبی میگذراند).
افرادی که امتیازی بین 6/58 – 80 را کسب کنند، الگوی گذران اوقات فراغت شان درسطح «بالا» قرار میگیرد. (یعنی فرد دارای اوقات فراغت خود را به صورت مدرن میگذراند).
کالاهای فرهنگی:
یک کالا یا خدمت فرهنگی عبارت است از شیء و یا خدمتی قابل استفاده و مفید که توسط افرادی از جامعه برای ارضاء نیازهای فرهنگی سایرین تولید و ایجاد گردد و در فرآیند مبادله با کالاها و خدمات دیگران اعم از فرهنگی یا غیرفرهنگی معاوضه گردد. بوردیو کالاهای فرهنگی را شامل هنر ، موسیقی ، تئاتر ، ادبیات و تسلط یافتن بر هر نوع نظام نمادین بیان می کند ( فاضلی ، 1382 : 38 ).
براساس آنچه که بیان شد در این تحقیق کالاهای فرهنگی شامل کتاب، نشریه ، برنامه های رادیو ، فیلم های تلویزیون ، سینما ، کامپیوتر و اینترنت ، ماهواره در نظر گرفته شده است. بنابر این هر چه میزان استفاده فرد از کالاهای فرهنگی بیشتر باشد الگوی مصرف او به الگوی مصرف مدرن نزدیک تر است.
در این پژوهش از گویه های ذیل جهت سنجش کالاهای فرهنگی در بین پاسخگویان (بر اساس طیف لیکرت)استفاده خواهد شد:
1-مطالعه کتاب های غیر درسی و مجلات
2-مطالعه روزنامه
3-گوش دادن به رادیو

مطلب مشابه :  اعتماد شهروندان، موازین اسلامی، جمهوری اسلامی